Samsung Electronics Magyar Zártkörűen működő részvénytársaság 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe Adatkezelési Tájékoztató SAMSUNG WEBÁRUHÁZ

 

Utolsó módosítás: 2023. július  1.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek. 3

2. A Tájékoztató frissítése és elérhetősége. 3

3. Egyéb specifikus adatvédelmi feltételek. 4

4. A kezelt adatok köre és adatkezelési célok. 4

5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek. 9

6. Adatbiztonsági intézkedések. 13

7. Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei 13

1.   Általános rendelkezések és elérhetőségek

 

A Samsung Electronics Magyar Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. emelet alatt található fióktelepe („Samsung”) a Samsung Webáruházat („Webáruház”) használó személyekkel (együttesen: „érintett(ek)”) kapcsolatban az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adatnak” minősülő információkat kezel.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató”) ezeknek a személyes adatok kezeléséről, valamint az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről ad tájékoztatást.

 

A Samsung elérhetőségei:

 

A Samsung székhelye: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.

A Samsung fióktelepe: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 7. em.

Levelezési cím: 1385 Budapest 62. Pf.:890.

A Samsung cégjegyzékszáma: Cg. 16-10-001767

A Samsung-ot nyilvántartja a Szolnoki Törvényszék Cégbírósága

A Samsung adószáma: 10276451-2-44

A Samsung telefonszáma: 06-80-PREMIUM (06-80-7736486)

A Samsung elérhetősége: webshop@samsung.com

A Samsung cégcsoport belső adatvédelmi tisztviselője és elérhetőségei: Samsung DPO: Samsung House, 2000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0RS, UK, https://www.europe-samsung.com/gdpr/webform/hu

 

Ha Önnek bármilyen kérdése vagy észrevétele van ezzel a Tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná a Webáruházat, vagy valamilyen adatot a jelen Tájékoztató szerint átadna, kérjük lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal a fenti elérhetőségek valamelyikén. Ha egy adatkezelési cél a Samsung vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Samsung a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

 

A Webáruházon keresztül történő vásárlás lehetőségét a Samsung az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”) szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként nyújtja, amelynek feltételeit a Samsung általános szerződési feltételei („ÁSZF”) tartalmazzák. Az ÁSZF elérhető itt: https://www.samsung.com/hu/estore-gtc.

 

2.   A Tájékoztató frissítése és elérhetősége

 

A Samsung fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő előzetes tájékoztatásával. A jelen Tájékoztató módosítására különösen abban az esetben kerülhet sor, ha arra jogszabályváltozás, adatvédelmi hatósági gyakorlat, üzleti- vagy munkavállalói igény, új adatkezelési cél, újonnan felfedezett biztonsági kockázat, vagy az érintettek visszajelzése miatt szükség van. A jelen Tájékoztatóval vagy adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatos kommunikáció, valamint egyébként az érintettel való kapcsolat során a Samsung kapcsolatfelvételi és kapcsolattartási célból felhasználhatja az érintettnek a Samsung rendelkezésére álló elérhetőségeit. Kérésére a Samsung például megküldi az érintettnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát, vagy igazolja a Tájékoztató érintettek általi megismerését.

 

A Tájékoztató mindenkor hatályos változata és korábbi változatai elérhetők:

https://www.samsung.com/hu/info/privacy/  

 

3.   Egyéb specifikus adatvédelmi feltételek

 

A jelen Tájékoztató kizárólag a Webáruházzal kapcsolatos specifikus adatkezelésekről ad tájékoztatást. A Samsung általános adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.samsung.com/hu/webshop-adatkezelesi-tajekoztato. Az általános adatkezelési tájékoztató tartalmazza például a Samsung számára érkező megkeresések és panaszok rögzítése, a Samsung telefonos ügyfélszolgálatával (Call Center) folytatott telefonbeszélgetések, a szavatossági és jótállási kötelezettségek teljesítése, reklámanyagok, elégedettségmérés és visszajelzések küldése valamint a termékek szervizelése során végzett adatkezelések feltételeit.

 

Egyes külön szolgáltatások igénybevétele során specifikus adatvédelmi feltételek is alkalmazandók lehetnek, melyekről Ön külön kap tájékoztatást. Ilyen például: a Samsung Androidos telefonokon elérhető alkalmazásbolt, a Samsung irodáiban alkalmazott kamerákkal és a látogatók adatainak esetleges rögzítésével kapcsolatos tájékoztató, valamint a Samsung által a weboldalain használt cookiek-kal (sütikkel) kapcsolatos tájékoztató, továbbá egyéb, a Samsung globális szintű szolgáltatásaival és adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztató, amely itt érhető el: https://www.samsung.com/hu/info/privacy/. A Samsung által használt irodaház bérbeadója, a Gateway Office Park Kft. az irodaház üzemeltetése során saját maga is adatkezelőként jár el, például: az irodaházba való beléptetés rendszerének meghatározása során. Az ezzel kapcsolatos adatkezelés feltételeire a Gateway Office Park Kft. saját adatkezelési tájékoztatója / tájékoztatói irányadók.

 

A Webáruház külső szolgáltatók weboldalaira mutató linkeket is használhat, amely weboldalakat a Samsung nem ellenőriz, illetve nem képes ellenőrizni. Ezen weboldalak vonatkozásában a külső szolgáltatások, illetve weboldalak üzemeltetője jár el adatkezelőként, az ezzel kapcsolatos adatkezelési műveletekre pedig ezen weboldalak adatkezelési tájékoztatói irányadóak.

 

4.   A kezelt adatok köre és adatkezelési célok

 

A kezelt adatok köre, az adatkezelések céljai és jogalapjai, valamint az adatkezelés időtartama és az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre az alábbi táblázatban kerül bemutatásra.

 

Ha egy adatkezelési cél a Samsung vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, a jogos érdek megállapításához használt érdekmérlegelési tesztet a Samsung a fenti elérhetőségek valamelyikére benyújtott kérés esetén rendelkezésre bocsátja.

 

A Samsung kifejezetten felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

A Samsung hangsúlyozza, hogy adatkezelési gyakorlata szempontjából a személyes adatok naprakész módon történő kezelése kiemelt fontosságot élvez, azonban ennek biztosításához az érintettek együttműködése is elengedhetetlen. Erre tekintettel az érintettek a személyes adataikban bekövetkezett változásról a Samsung-ot a jelen Tájékoztatóban foglalt elérhetőségei alatt tudják értesíteni, a regisztrált érintettek pedig a Webáruházon keresztül tudják módosítani a regisztrációkor megadott személyes adataikat.

 

Az egyes adatkezelések jogalapja és időtartama alapvetően az alábbi jogszabályok alapján került meghatározásra:

 

·                „Art.” – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény. Az adóügyi bizonylatok alátámasztásául szolgáló adatokat a Samsung köteles megőrizni.

 

·                „GDPR”: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete.

 

·                „Ptk.” - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. Ha az adatkezelés időtartamaként a Tájékoztató igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, az elévülést megszakító cselekmény az adatkezelés időtartamát az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja (Ptk. 6:25. § (2)). Elévülés nyugvása esetén az akadály megszűnésétől számított egyéves - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén három hónapos - határidőn belül a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból a fenti időtartamnál kevesebb van hátra (Ptk. 6:24. § (2)).

 

·                „Számviteli Törvény” – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. Bizonyos adatokat – például amik a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, vagy a Samsung és szerződéses partnere közötti szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (pl. egy szállítási szerződésben, megrendelésben), a könyvelést alátámasztó iratokban vagy a kiállított számlán szerepelnek – a Samsung köteles a Számviteli Törvény alapján megőrizni.

 

 

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Samsung szervezetén belül?

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése.

 

A Webáruházban vagy vendégként, regisztráció nélkül (e-mail cím megadásával, vagy Samsung account (Samsung fiók) használatával lehet vásárolni.

 

A Samsung Account-tal kapcsolatos adatok kezelője nem a magyarországi Samsung társaság. Az adatkezelési tudnivalók elérhetők itt: https://account.samsung.com/membership/policy/privacy

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges). A személyes adatok kezelése a termékek megvásárlásához szükséges – az adatok nélkül a Samsung nem tudja teljesíteni a termékek adásvételével kapcsolatos kötelezettségeit.

1. Magánszemélyek vásárlása esetén: a vevő neve, számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, és a megrendelt termékek köre és azok egyedi azonosítója.

 

2. Céges felhasználó vásárlása esetén cégnév, számlázási cím, szállítási cím, adószám, az érintett megrendelő személy vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe.

 

3. A termékek adásvételére vonatkozóan kiállított számla.

 

4. A Webáruházon keresztül történő vásárláshoz online fizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen volta.

 

5. Egyéb, a vásárlással kapcsolatos nyilatkozatok (például elállási nyilatkozat, szavatossági, illetve jótállási kérelmek, a termék üzembe helyezésének elvégzését igazoló, az ügyfél által aláírt munkalap).

A termékek adásvételével kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.

 

A bizonylatokat az adóbevallási határidővel megegyezően 5+1 évig szükséges megőrizni az Art. 78. § (3), 202. § (1) alapján, a Számviteli Törvény 168-169. § szakasza alapján pedig a kiállításukat követő 8 évig.

A Samsung e-Store Osztály, Pénzügyi Osztály, Szerviz Osztály, Logisztikai Osztály, Megrendelési Osztály, Jogi Osztály munkavállalói. 

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállás okával kapcsolatos információk rögzítése.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Samsung jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: a vevők véleményének és elvárásainak megismerése.

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállás okával kapcsolatban a vevő által rendelkezésre bocsátott információk.

Az érintett tiltakozásáig, egyéb esetben a termékek adásvételével kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az elállást követő 5 év.

A Samsung e-Store Osztály, Marketing Osztály, Szerviz Osztály, Logisztikai Osztály, Megrendelési Osztály, Jogi Osztály munkavállalói.

 

 

Ajánlói Program működtetése a Webáruházban. Az Ajánlói Program feltételei elérhetők itt:

 

[https://www.samsung.com/hu/article/samsung-webaruhaz-ajanloi-program-tc/]

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges). A személyes adatok kezelése az Ajánlói Programban való részvételhez szükséges – az adatok nélkül a Samsung nem tudja teljesíteni az Ajánlói Programmal kapcsolatos kötelezettségeit. Az Ajánlói Programban való részvétel önkéntes.

Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy részt kíván venni az Ajánlói Programban:

 

i) a fogyasztó neve,

 

ii) a fogyasztó e-mail címe,

 

a kódok rendeltetésszerű felhasználása és a folyamat zökkenőmentessége érdekében:

 

iii) rendelési azonosító,

 

iv) a vásárlás végösszege,

 

v) az adott ország neve, ahol a rendelést leadták, és

 

vi) a készülék IP címe, amelyről a rendelést leadták.

Az Ajánlói Programban való részvétellel kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.

 

A bizonylatokat az adóbevallási határidővel megegyezően 5+1 évig szükséges megőrizni az Art. 78. § (3), 202. § (1) alapján, a Számviteli Törvény 168-169. § szakasza alapján pedig a kiállításukat követő 8 évig.

A Samsung e-Store Osztály, Pénzügyi Osztály, Szerviz Osztály, Logisztikai Osztály, Megrendelési Osztály, Jogi Osztály munkavállalói. 

 

Promóciók, nyereményjátékok, kampányok és média megjelenések lebonyolítása (a vonatkozó részvételi feltételek szerint)

 

Az adott promócióval, nyereményjátékkal, kampánnyal vagy média megjelenéssel kapcsolatban egyéb, az adott promóciót, nyereményjátékot, kampányt vagy média megjelenést megelőzően megismerhető feltételek is irányadók. 

GDPR 6. cikk 1. b) pontja – az adatkezelés a promócióban, a nyereményjátékban, a kampányban vagy a média megjelenésben vállalt kötelezettségek Samsung általi teljesítéséhez szükséges. A kötelezettségek fő jogalapja: Ptk. 6:588. § [Díjkitűzés].

 

A személyes adatok rendelkezésére bocsátása nélkül az érintett nem tud részt venni az adott promócióban, nyereményjátékban, kampányban, vagy média megjelenésben.

A személyes adatok köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott részvételi feltételekben meghatározottak szerint.

 

Az adatok általában az alábbiak:

 

•         a résztvevő teljes neve;

•         a résztvevő születési dátuma és cselekvőképességére vonatkozó adatok (annak ellenőrzése érdekében, hogy a résztvevő a 18. életévét betöltötte-e és cselekvőképes-e), valamint szükség esetén a törvényes képviselőjének személyazonossága;

•         a résztvevő e-mail címe;

•         a résztvevő lakó- vagy tartózkodási helye;

•         a promócióban résztvevő termék vásárlására vonatkozó adatok; és

•         a résztvevő és a Samsung között a promócióval, illetve annak részvételi feltételeivel és szabályzatával kapcsolatos kommunikáció, például üzenetváltások.

Az adatkezelés időtartama esetről esetre kerül meghatározásra az adott részvételi feltételekben meghatározottak szerint.

 

Ilyen rendelkezés hiányában:

 

A résztvevők személyes adatai az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Ptk. 6:22. § szerint az adatmegőrzési idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.

 

Ha a résztvevők személyes adatait a Samsung az Art. 202. § szakasza alapján a résztvevők részére nyújtott kedvezményt terhelő adó megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Samsung a vonatkozó személyes adatokat csak a megőrzési kötelezettség lejárata után törli. A résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

Ha a résztvevők személyes adatait a Samsung a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Samsung az a vonatkozó személyes adatokat csak a szerződéses kapcsolat megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik. A résztvevők személyes adatait a Samsung ebben az esetben a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Samsungra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.

 

Az érintett személyek köre esetről esetre kerül meghatározásra az adott részvételi feltételekben meghatározottak szerint. Ilyen rendelkezés hiányában az adott promóció, nyereményjáték, kampány vagy médiamegjelenés vonatkozásában feladatokat ellátó személyek jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz.

 

Helyi weboldalak és eszközök működésének vizsgálata, elemzése és fejlesztése (beleértve az adatelemzést is).

 

Az érintettek köre: (i) a Samsung helyi Samsung.com oldala és a Webáruház működésével kapcsolatos weboldalak látogatói, és (ii) Samsung márkájú eszközt birtokló, illetve használó személyek.

 

A GDPR 6. cikk 1. f) pontja – a Samsung jogos érdeke. A jogos érdek: a Webáruház működésének fejlesztése.

A kezelt személyes adatok például:

 

Naplózás és használattal kapcsolatos információk - például a használat ideje és időtartama, az egyének egy adott szolgáltatással vagy funkcióval való interakciója, keresések, kattintások és böngészési előzmények.

 

Tranzakciókkal kapcsolatos információk - például a megvásárolt vagy visszaküldött termékek, szolgáltatások és előfizetések (beleértve a kosárba hozzáadottakat/eltávolítottakat), kuponokkal, utalványokkal, ajándékkártyákkal, pontokkal, beváltott és felhasznált promóciókkal vagy kedvezményekkel kapcsolatos információk, fizetéssel kapcsolatos információk (pl. fizetési/visszatérítési mód, dátumok és összegek, fizetési/visszatérítési előzmények, fizetési vagy pénzügyi számla adatai, valamint a szállításokkal kapcsolatos információk.

 

Eszközinformációk - például hardver-, szoftverinformációk, eszközazonosítók és beállítások, ország és város.

13 hónap

Az adatokhoz a Samsung Electronics Co., Ltd. mint adatfeldolgozó fér hozzá.

 

5.   Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

A Samsung az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a jelen Tájékoztató egyéb pontjaiban kifejezetten megnevezett partnereken túl az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Samsung nevében kezeli. A Samsung csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a Samsung és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. A szerződéses partnerekkel a Samsung általában határozatlan idejű szolgáltatási szerződést köt. A szerződés megszűnését követően az adatfeldolgozó a Samsung választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

 

Az alábbi táblázat bemutatja az adatfeldolgozókat, hogy milyen tevékenységet végeznek a Samsung számára (milyen személyes adatokhoz férnek hozzá, milyen módon használhatják fel, és a határozott idejű szerződésük lejártát – ha van ilyen).

 

Az adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz férnek hozzá, milyen tevékenységet végeznek a Samsung számára, és mennyi ideig?

 

 

Accenture Australia Pty Ltd

ABN 49 096 776 896

3 Sussex St, Barangaroo, NWS 2000 Australia

 

Weboldal:

https://www.accenture.com/au-en

Telefonszám: 1 (571) 434-5003

 

A személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével és harmadik országba történő továbbításával és kezelésével kapcsolatban a Accenture Australia Pty Ltd az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével biztosítja a személyes adatok védelmét. ()

A Webáruház kialakításával kapcsolatos feladatokat végzi el, valamint IT, és technikai támogatást nyújt a Webáruház működtetésével kapcsolatban.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

  

 

 

ADYEN B.V.

Simon Carmiggelstraat 6-50

1011 DJ Amsterdam

The Netherlands

 

E-mail: amsterdam@adyen.com

Weboldal: https://www.adyen.com/

Telefonszám: + 31 20 240 1240

 

A Samsung az Adyen B. V. szolgáltatásait is igénybe veszi a fizetések feldolgozása során.

 

Így a fizetéssel kapcsolatos személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével és harmadik országba történő továbbításával és kezelésével kapcsolatban a Adyen B. V az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével biztosítja a személyes adatok védelmét.

 

További információ:

https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions

https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Bankkártyás fizetési szolgáltató határozatlan idejű szolgáltatási szerződés alapján. A fizetési rendszert üzemelteti.

 

A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a Samsung lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az általa megrendelt termékek ellenértékét az ADYEN B.V.  mint külső szolgáltató által nyújtott fizetési szolgáltatás igénybevételével egyenlítése ki. Amennyiben az érintett vásárló úgy nyilatkozik, hogy a termékek vételárát a fizetési szolgáltató igénybevételével egyenlíti ki, úgy a Samsung a Webáruházról a fizetési szolgáltató felületre irányítja az érintett vásárlót a fizetési tranzakció lebonyolításához. A fizetési tranzakció az érintett vásárló és a fizetési szolgáltató között a Samsung közreműködése nélkül valósul meg a fizetési szolgáltató felületen. A fizetési tranzakcióval kapcsolatban a Samsung által kezelt adatok köre a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen voltára korlátozódik.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

E-mail: managementgroup@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.eu/

Telefonszám: +36 29 886 694

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a termékek visszaküldésének folyamatában vesz részt a kisméretű háztartási gépek és a mobiltelefon, táblagép, ezek kiegészítői, valamint viselhető eszközök körébe tartozó termékek tekintetében.

 

 

 

KOVA TRANS Kft.

2220 Vecsés, Róder Imre utca 22.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-098296

E-mail: megrendeles@kovatrans.hu

Weboldal: http://kovatrans.hu/

A KOVA TRANS Kft. visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el a nagymértetű háztartási és szórakoztatóelektronikai termékek tekintetében.

 

 

 

MGCargo Márton és Gábor Kft.

1094 Budapest, Mihalkovics utca 16. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-566062

E-mail: mgcargo@mgcargo.hu

Telefonszám: +36 1 215 0809

 

Alvállalkozójaként eljár:

 

Visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Szerződés tartama: 2024. március 31.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

 

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cg: 01-09-174466

Weboldal: https://www.otpbank.hu/

https://simplepay.hu/instant-transfer/

Telefonszám: +36 1 5100 374

 

A Samsung az OTP Mobil Szolgáltató Kft. szolgáltatásait is igénybe veszi a fizetések feldolgozása során, etekintetben az OTP Mobil Szolgáltató Kft. adatfeldolgozóként jár el. Az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezések az ÁSZF 125.  pontjában találhatók. simplepay_b2b_aszf_20210320.pdf

A fizetési rendszert üzemelteti.

 

Az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá: név, e-mail cím. Az általa végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

 

Protocall 2009 Web-és Telemarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-140629

E-mail: protocall@protocall.hu

Weboldal: https://www.protocall.hu/

Telefonszám: +36 1 432 12 30

Ügyfélszolgálati tevékenységet végez.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokhoz fér hozzá.

 

Szerződés tartama: 2023. május 31.

 

 

 

Samsung Electronics Co., Ltd.

 

129 Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Koreai Köztársaság

 

A Koreai Köztársaság a GDPR alapján az EU-n kívüli, úgynevezett “harmadik országnak” minősül.

 

A Koreai Köztársaságról az Európai Bizottság 2021. december 17-i határozatában megállapította, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

Helyi weboldalak és eszközök működésének vizsgálata, elemzése és fejlesztése (beleértve az adatelemzést is).

 

Az adatfeldolgozó a személyes adatokat a felhasználó „útjának” elemzése és javítása érdekében kezeli. Például: a keresési/szűrőfunkciók, a termék-összehasonlító oldalak, a fizetési folyamat javítása.

 

 

 

 

 

Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.

 

1138 Budapest, GATEWAY Office Park, Dunavirág utca 2. I. toronyház. 3. em. 33.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-173995 E-mail: info.sds.hu@samsung.com

Weboldal:

https://www.samsungsds.com/us/index.html

 

Alvállalkozójaként eljár:

 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budca 1039 962 33 Slovenska Republika

ICO: 36 624 942

 

E-mail:obchod@gls-slovakia.sk

Telefonszám:: +421 45 5242 517

 

Raben Trans European Hungary Kft.

 

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.

Cégjegyzékszám: 13-09-0777

E-mail: hungary.info@raben-group.com

Weboldal: http://raben.hu/

 

Al-alvállalkozójaként eljár:

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

E-mail: info@sprinter.hu

Weboldal: https://www.sprinter.hu/

Telefonszám: +36 1 881 2615

A termékek megrendelésének, és a fogyasztó részére történő leszállításának megszervezése.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

A GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. - másodlagos futárszolgálatként jár el - az ügyfélhez kiszállítja a megrendelt terméket, valamint

 

A Raben Trans European Hungary Kft. a megrendelt termék kiszállításáért felel, a termékek visszaküldésének folyamatában is részt vesz, valamint visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat jár el.

 

A SPRINTER Futárszolgálat Kft. a mobiltelefon, táblagép, ezek kiegészítői, valamint viselhető eszközök körébe tartozó termékek kiszállítását intézi.

 

 

 

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

Gáň 318, 924 01 Gáň, Slovakia
Bejegyezve: Revolučná 953/1, 924 01 Galanta, Szlovákia

 

A termékek megrendelésének, raktározásának és a fogyasztó részére történő leszállításának megszervezése.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

Soreto Limited

 

Part First Floor (North), 79 Wells Street, London W1T 3QN, Egyesült Királyság

 

Az Egyesült Királyság a GDPR alapján az EU-n kívüli, úgynevezett “harmadik országnak” minősül.

 

Az Egyesült Királyságról az Európai Bizottság 2021. június 28-i határozatában megállapította, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

A Soreto a Samsung szerződött partnereként működteti a Samsung Webáruházban elérhető ajánlói programot, amelynek keretében a következő adatokat tárolja a rendszerében, amennyiben a fogyasztó úgy dönt, hogy részt kíván venni az ajánlói programban és megadja nevét és e-mail címét:

 

i) a fogyasztó neve,

ii) a fogyasztó e-mail címe,

 

a kódok rendeltetésszerű felhasználása és a folyamat zökkenőmentessége érdekében a rendszer által generált

 

iii) rendelési azonosító,

 

iv) a vásárlás végösszege,

 

v) az adott ország, ahol a rendelést leadták, és

 

vi) a készülék IP címe, amelyről a rendelést leadták.

 

 

TMX Mobile Solution Szerviz Szolgáltató Kft.

 

2040 Budaörs, Kinizsi u 2/B.

 

Telefonszám: +36 23 880 319

E-mail cím: vass.gabor@consulente.hu

vass.gabor@tmx.hu

Honlap: http://tmx.hu/

Feladata a termékek üzembe helyezése a Samsung megbízásából.

 

Ennek során tárolja az adott készülék üzembe helyezésének elvégzését igazoló, az ügyfél által aláírt munkalapot.

 

Ügyvél neve, telefonszáma, e-mail címe, a szolgáltatás jellege és helyszíne, a készülék típusa, a készülék azonosítója, illetve gyári száma, a vásárlás helye és dátuma, az értékesített tartozékok listája, a kiállított számla sorszáma, az üzembe helyezés és jótállás kezdetének dátuma, valamint a munkalapon tett egyéb megjegyzések.

 

 

Upsellit UK Limited

 

Devonshire House, 60 Goswell Road, London EC1M 7AD 

 

Az Egyesült Királyság a GDPR alapján az EU-n kívüli, úgynevezett “harmadik országnak” minősül.

 

Az Egyesült Királyságról az Európai Bizottság 2021. június 28-i határozatában megállapította, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

Az Upsellit a Samsung szerződött partnereként olyan megoldásokat nyújt a Webáruházban, mint a i) hírlevélre való feliratkozás, ii) helyettesítő termékjavaslatok olyan esetben, amikor a fogyasztó által preferált termék nincs készleten a webáruházban, iii) kiegészítő termékjavaslatok, amelyek jó kiegészítők lehetnek a fogyasztó által megvásárolni termék mellé.  

 

 

 

 

WISEWIRES Inc.

10F, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Szöul, Koreai Köztársaság

 

E-mail: info@wisewires.com

Weboldal: www.wisewires.com

Telefonszám: +82-2-6265-3044

 

A Koreai Köztársaság a GDPR alapján az EU-n kívüli, úgynevezett “harmadik országnak” minősül.

 

A Koreai Köztársaságról az Európai Bizottság 2021. december 17-i határozatában megállapította, hogy biztosítja a személyes adatok megfelelő védelmét.

A Webáruház működésének tesztelésével és technikai beállításával kapcsolatos feladatokat végzi el.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

6.   Adatbiztonsági intézkedések

 

A Samsung a személyes adatok biztonságát a következő eszközökkel védi:

 

·                a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;

·                titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és

·                a Samsung minden adatot NASCA-val véd, amelynek köszönhetően az adatokat nem lehet magán e-mailcímről kiküldeni, ill. pendrivera másolni. Ez azt jelenti, hogy a fájlokat egy speciális szoftveres titkosító eljárással védik, amelynek eredményeképpen a fájl módosul (a fájl módosításával történő titkosítási eljárás). A titkosítást csak az erre felhatalmazott személy tudja eltávolítani, amely nyomon követhető. A Samsungos e-mailcímről történő kiküldés is eltávolítja a titkosítást, de ez is nyomon követhető.  Ezáltal, amennyiben azt magán e-mailcímről próbálják elküldeni, vagy külső adathordozóra másolni, akkor azon nem lehet megnyitni a fájlt, mert a titkosítás megakadályozza (csak olyan gépen lehet megnyitni, amelyen van NASCA).

 

Az érintett ne használjon nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint változtassa meg a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 

A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvételhez, kizárólag a Samsung és a Protocall 2009 Web-és Telemarketing Korlátolt Felelősségű Társaságkijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.

 

7.   Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

7.1 Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Samsung nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a Samsung-nak elküldeni a panaszt.

 

7.2 Az érintett hozzáférési joga

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsung-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)              az adatkezelés céljai;

b)              az érintett személyes adatok kategóriái;

c)              azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)              adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)              az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsung-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)               valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)              ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.3 A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)              a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)              az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)              az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)              a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)              a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)               a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2) Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)              a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)              a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)              a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)              jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)              az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)              az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)              a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)              az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3) Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

7.6 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

7.7 A tiltakozáshoz való jog

 

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

(5) Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

7.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2) Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3) A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

7.10 A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1) Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2) A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.birosag.hu.

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés időtartama

Kik férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a Samsung szervezetén belül?

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötése és teljesítése.

 

A Webáruházban vagy vendégként, regisztráció nélkül (e-mail cím megadásával, vagy Samsung account (Samsung fiók) használatával lehet vásárolni.

 

A Samsung Account-tal kapcsolatos adatok kezelője nem a magyarországi Samsung társaság. Az adatkezelési tudnivalók elérhetők itt: https://account.samsung.com/membership/policy/privacy

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés megkötése és teljesítése)

1.      Magánszemélyek vásárlása alkalmával az érintett vevő vezetékneve, keresztneve, számlázási címe, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, és a megrendelt termékek köre és azok egyedi azonosítója.

 

2.     Céges felhasználó vásárlása esetén cégnév, számlázási cím, szállítási cím, adószám, az érintett megrendelő személy vezetékneve, keresztneve, telefonszáma, e-mail címe.

 

3.     A termékek adásvételére vonatkozóan kiállított számla.

 

4.     A Webáruházon keresztül történő vásárláshoz online fizetési szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen volta.

 

5.     Egyéb, a vásárlással kapcsolatos nyilatkozatok (például elállási nyilatkozat, szavatossági, illetve jótállási kérelmek).

 

 

 

A termékek adásvételével kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az érintett személlyel való polgári jogi jogviszony megszűnését követő 5 év.

 

A bizonylatokat az adóbevallási határidővel megegyezően 5+1 évig szükséges megőrizni az Art. 78. § (3), 202. § (1) alapján, a Számviteli Törvény 168-169. § szakasza alapján pedig a kiállításukat követő 8 évig.

A Samsung e-Store Osztály, Pénzügyi Osztály, Szerviz Osztály, Logisztikai Osztály, Megrendelési Osztály, Jogi Osztály munkavállalói.

 

 

 

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállás okával kapcsolatos információk rögzítése.

GDPR 6. cikk (1) f) pontja (az adatkezelés a Samsung jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges). A jogos érdek: a vevők véleményének és elvárásainak megismerése.

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződéstől való elállás okával kapcsolatban a vevő által rendelkezésre bocsátott információk.

Az érintett tiltakozásáig, egyéb esetben a termékek adásvételével kapcsolatos polgári jogi igények érvényesítésével, illetve kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adatmegőrzés ideje a Ptk. 6:22. § (1) alapján az elállást követő 5 év.

A Samsung e-Store Osztály, Marketing Osztály, Szerviz Osztály, Logisztikai Osztály, Megrendelési Osztály, Jogi Osztály munkavállalói.

 

5.           Adatfeldolgozásra jogosult személyek

 

A Samsung az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzésére a jelen Tájékoztató egyéb pontjaiban kifejezetten megnevezett partnereken túl az alábbi szerződéses partnereket veszi igénybe. A szerződéses partner úgynevezett „adatfeldolgozóként” jár el: a jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokat a Samsung nevében kezeli. A Samsung csakis olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak – különösen a szakértelem, a megbízhatóság és az erőforrások tekintetében – arra vonatkozóan, hogy a GDPR követelményeinek teljesülését biztosító technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják, ideértve az adatkezelés biztonságát is. Az adatfeldolgozóra háruló konkrét feladatokat és felelősségeket a Samsung és az adatfeldolgozó közötti szerződés szabályozza. A szerződéses partnerekkel a Samsung általában határozatlan idejű szolgáltatási szerződést köt. A szerződés megszűnését követően az adatfeldolgozó a Samsung választása szerint visszaszolgáltatja vagy törli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog előírja azok tárolását.

 

Az alábbi táblázat bemutatja az adatfeldolgozókat, hogy milyen tevékenységet végeznek a Samsung számára (milyen személyes adatokhoz férnek hozzá, milyen módon használhatják fel, és a határozott idejű szerződésük lejártát – ha van ilyen).

Az adatfeldolgozó

Milyen személyes adatokhoz férnek hozzá, milyen tevékenységet végeznek a Samsung számára, és mennyi ideig?

 

Accenture Australia Pty Ltd

ABN 49 096 776 896

3 Sussex St, Barangaroo, NWS 2000 Australia

 

Weboldal:

https://www.accenture.com/au-en

Telefonszám: 1 (571) 434-5003

 

A személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével és harmadik országba történő továbbításával és kezelésével kapcsolatban a Accenture Australia Pty Ltd az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével biztosítja a személyes adatok védelmét. (https://www.accenture.com)

 

A Webáruház kialakításával kapcsolatos feladatokat végzi el, valamint IT, és technikai támogatást nyújt a Webáruház működtetésével kapcsolatban.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: 2021. május 31.

 

 

WISEWIRES Inc.

10F, Seongsuil-ro, Seongdong-gu, Seoul Korea

 

E-mail: info@wisewires.com

Weboldal: www.wisewires.com

Telefonszám: +82-2-6265-3044

 

A személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével és harmadik országba történő továbbításával és kezelésével kapcsolatban a WISEWIRES Inc. az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével biztosítja a személyes adatok védelmét.

 

A Webáruház működésének tesztelésével és technikai beállításával kapcsolatos feladatokat végzi el.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

ADYEN B.V.

Simon Carmiggelstraat 6-50

1011 DJ Amsterdam

The Netherlands

 

E-mail: amsterdam@adyen.com

Weboldal: https://www.adyen.com/

Telefonszám: + 31 20 240 1240

 

A Samsung az Adyen B. V. szolgáltatásait is igénybe veszi a fizetések feldolgozása során.

 

Így a fizetéssel kapcsolatos személyes adatok olyan EU-n kívüli országokban is kezelhetők, amik nem biztosítják a GDPR által meghatározott megfelelő adatvédelmi szintet. Személyes adatoknak az EU tagországaiban történő gyűjtésével és harmadik országba történő továbbításával és kezelésével kapcsolatban a Adyen B. V az EU Bizottság által jóváhagyott formájú modellszerződés (általános szerződési feltételek, „standard contractual clauses”) segítségével biztosítja a személyes adatok védelmét.

 

 

További információ:

https://www.adyen.com/legal/terms-and-conditions

https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

 

Bankkártyás fizetési szolgáltató határozatlan idejű szolgáltatási szerződés alapján. A fizetési rendszert üzemelteti.

 

A Webáruházon keresztül történő vásárlás esetén a Samsung lehetőséget biztosít arra, hogy az érintett az általa megrendelt termékek ellenértékét az ADYEN B.V.  mint külső szolgáltató által nyújtott fizetési szolgáltatás igénybevételével egyenlítése ki. Amennyiben az érintett vásárló úgy nyilatkozik, hogy a termékek vételárát a fizetési szolgáltató igénybevételével egyenlíti ki, úgy a Samsung a Webáruházról a fizetési szolgáltató felületre irányítja az érintett vásárlót a fizetési tranzakció lebonyolításához. A fizetési tranzakció az érintett vásárló és a fizetési szolgáltató között a Samsung közreműködése nélkül valósul meg a fizetési szolgáltató felületen. A fizetési tranzakcióval kapcsolatban a Samsung által kezelt adatok köre a fizetési tranzakció sikeres vagy sikertelen voltára korlátozódik.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.

Cg: 01-09-174466

Weboldal: https://www.otpbank.hu/

https://simplepay.hu/instant-transfer/

Telefonszám: +36 1 5100 374

 

 

A Samsung az OTP Mobil Szolgáltató Kft. szolgáltatásait is igénybe veszi a fizetések feldolgozása során, etekintetben az OTP Mobil Szolgáltató Kft. adatfeldolgozóként jár el. Az adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezések az ÁSZF 125.  pontjában találhatók. simplepay_b2b_aszf_20210320.pdf

 

A fizetési rendszert üzemelteti.

 

Az alábbi személyes adatokhoz fér hozzá: név, e-mail cím. Az általa végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

Samsung SDS Global SCL Slovakia, s.r.o.

Gáň 318, 924 01 Gáň, Slovakia
Bejegyezve: Revolučná 953/1, 924 01 Galanta, Szlovákia

 

A termékek megrendelésének, raktározásának és a fogyasztó részére történő leszállításának megszervezése.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

 

Samsung SDS Global SCL Hungary Kft.

 

1138 Budapest, GATEWAY Office Park, Dunavirág utca 2. I. toronyház. 3. em. 33.

 

Cégjegyzékszám: 01-09-173995 E-mail: info.sds.hu@samsung.com

Weboldal:

https://www.samsungsds.com/us/index.html

 

 

 

Alvállalkozójaként eljár:

 

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o.

Budca 1039 962 33 Slovenska Republika

ICO: 36 624 942

 

E-mail:obchod@gls-slovakia.sk

Telefonszám:: +421 45 5242 517

 

Raben Trans European Hungary Kft.

 

2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 31.

Cégjegyzékszám: 13-09-0777

E-mail: hungary.info@raben-group.com

Weboldal: http://raben.hu/

 

Al-alvállalkozójaként eljár:

 

SPRINTER Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Cégjegyzékszám: 01-09-660447

E-mail: info@sprinter.hu

Weboldal: https://www.sprinter.hu/

Telefonszám: +36 1 881 2615

 

A termékek megrendelésének, és a fogyasztó részére történő leszállításának megszervezése.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

Szerződés tartama: határozatlan idő.

 

A GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. - másodlagos futárszolgálatként jár el - az ügyfélhez kiszállítja a megrendelt terméket, valamint

 

 

 

A Raben Trans European Hungary Kft. a megrendelt termék kiszállításáért felel, a termékek visszaküldésének folyamatában is részt vesz, valamint visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat jár el.

 

 

A SPRINTER Futárszolgálat Kft. a mobiltelefon, táblagép, ezek kiegészítői, valamint viselhető eszközök körébe tartozó termékek kiszállítását intézi.

 

 

Protocall 2009 Web-és Telemarketing Korlátolt Felelősségű Társaság
2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-140629

E-mail: protocall@protocall.hu

Weboldal: https://www.protocall.hu/

Telefonszám: +36 1 432 12 30

 

Ügyfélszolgálati tevékenységet végez.

 

A jelen Tájékoztatóban meghatározott személyes adatokhoz fér hozzá.

 

Szerződés tartama: 2023. május 31.

 

 

MGCargo Márton és Gábor Kft.

1094 Budapest, Mihalkovics utca 16. fszt. 3.

Cégjegyzékszám: 01-09-566062

E-mail: mgcargo@mgcargo.hu

Telefonszám: +36 1 215 0809

 

 

 

 

 

Alvállalkozójaként eljár:

 

Visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el.

 

Szerződés tartama: 2024. március 31.

 

A Webáruházban árult termékek adásvételére vonatkozó szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez kapcsolódóan valamennyi ott felsorolt adathoz hozzáfér.

 

KOVA TRANS Kft.

2220 Vecsés, Róder Imre utca 22.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-098296

E-mail: megrendeles@kovatrans.hu

Weboldal: http://kovatrans.hu/

 

A KOVA TRANS Kft. visszárukezeléssel kapcsolatos feladatokat lát el a nagymértetű háztartási és szórakoztatóelektronikai termékek tekintetében.

 

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

 

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

E-mail: managementgroup@gls-hungary.com

Weboldal: https://gls-group.eu/

Telefonszám: +36 29 886 694

A GLS General Logistics Systems Hungary Kft. a termékek visszaküldésének folyamatában vesz részt a kisméretű háztartási gépek és a mobiltelefon, táblagép, ezek kiegészítői, valamint viselhető eszközök körébe tartozó termékek tekintetében.

 

 

6.         Adatbiztonsági intézkedések

 

A Samsung a személyes adatok biztonságát a következő eszközökkel védi:

 

·          a felhasználó által megadott jelszavak titkosításával;

·          titkosított SSL csatornán való kommunikációval; és

·      a Samsung minden adatot NASCA-val véd, amelynek köszönhetően az adatokat nem lehet magán e-mailcímről kiküldeni, ill. pendrivera másolni. Ez azt jelenti, hogy a fájlokat egy speciális szoftveres titkosító eljárással védik, amelynek eredményeképpen a fájl módosul (a fájl módosításával történő titkosítási eljárás). A titkosítást csak az erre felhatalmazott személy tudja eltávolítani, amely nyomon követhető. A Samsungos e-mailcímről történő kiküldés is eltávolítja a titkosítást, de ez is nyomon követhető.  Ezáltal, amennyiben azt magán e-mailcímről próbálják elküldeni, vagy külső adathordozóra másolni, akkor azon nem lehet megnyitni a fájlt, mert a titkosítás megakadályozza (csak olyan gépen lehet megnyitni, amelyen van NASCA).

 

Az érintett ne használjon nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint változtassa meg a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

 

A telefonos ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetésről készült hangfelvételhez, kizárólag a Samsung és a Protocall 2009 Web-és Telemarketing Korlátolt Felelősségű Társaságkijelölt és dedikált, külön titoktartási nyilatkozatot aláírt munkavállalói férhetnek hozzá.

7.         Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

7.1       Adatvédelmi jogok és jogorvoslatok

 

Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve a Samsung ennek megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 

A Samsung indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Samsung a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

 

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

 

Ha a Samsung nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű lehet a Samsung-nak elküldeni a panaszt.

 

7.2       Az érintett hozzáférési joga

 

(1)             Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Samsung-tól arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

a)         az adatkezelés céljai;

b)         az érintett személyes adatok kategóriái;

c)         azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Samsung közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)         adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)         az érintett arra vonatkozó joga, hogy kérelmezheti a Samsung-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)          valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és

g)         ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

(2)             Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

 

(3)             Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Samsung az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Samsung az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

7.3       A helyesbítéshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a Samsung kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

7.4       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

 

(1)             Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

a)         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Samsung gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)         az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)         az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)         a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;

e)         a személyes adatokat a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy

f)          a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

(2)             Ha a Samsung nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentebb írtak értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

(3)             Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 

a)         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)         a személyes adatok kezelését előíró, a Samsungra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

c)         a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

d)         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

7.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

(1)             Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Samsung korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)         az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Samsung ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)         az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)         a Samsungnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)         az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Samsung jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

(2)             Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

(3)             Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Samsung előzetesen tájékoztatja az érintett, akinek kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést.

 

7.6       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

 

A Samsung minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Samsung tájékoztatja e címzettekről.

 

7.7       A tiltakozáshoz való jog

 

(1)             Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat a Samsung nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

(2)             Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

(3)             Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

(4)             Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

 

(5)             Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

7.8       A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (weboldal: http://naih.hu/; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

7.9       A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)             Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság érintettre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

 

(2)             Az érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

 

(3)             A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

 

7.10      A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

 

(1)             Az érintett a rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

 

(2)             A Samsung-gal vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást a Samsung vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. Az ilyen per Magyarországon a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság (törvényszék) illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat: http://www.birosag.hu.