Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားအသုံးျပဳနည္း

နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်သည့်နေ့ : 06.03.2019

Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားသည္သင္၏အသုံးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ႏွစ္သက္မႈမ်ားကိုေလ့လာရန္စက္ပစၥည္းဉာဏ္ရည္ကိုအသုံးျပဳပါတယ္။၎ကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားခ်ိန္ညႇိရန္၊အက္ပ္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ဘက္ထရီ အေကာင္းဆုံးစီမံရန္ႏွင့္ေနာက္ထပ္အရာမ်ားစြာျပဳလုပ္ရန္၎ဉာဏ္ရည္ကိုအလိုအေလ်ာက္အသုံးျပဳပါတယ္။

 

သင္တည္ရွိသည့္ေနရာႏွင့္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အရာအေပၚမူတည္၍လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကိုသင္ကိုယ္တိုင္စီမံ၍လည္းသတ္မွတ္ပုံစံခ်ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဥပမာ၊ေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္တစ္ခုမွာသင့္ဖုန္းရွိအသံကိုပိတ္ထားရန္၊ညအေနအထားဆက္ရွိေနေစရန္ႏွင့္ေသာ့ဖန္သားျပင္ေရွာ့ကတ္မ်ားေျပာင္းလဲရန္အလို႔ငွာ ‘good night’ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုဖန္တီးပါ။

Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကိုဖြင့္လိုက္ပါချဲ့ရန်နှိပ်ပါ
1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲပါ။
2 Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားဖြင့္ရန္၎ကိုႏွိပ္ပါ။
Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားဖြင့္ရန္၎၏အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ
အႀကံျပဳထားသည့္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုသက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္လိုက္ပါချဲ့ရန်နှိပ်ပါ

၁၄ရက္အထိကာလတိုေလ့လာမႈၿပီးေနာက္မွာ၊ Bixby ကသင့္ေတာ္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကိုသင့္အတြက္စတင္အႀကံျပဳေပးႏိုင္ပါတယ္။

1 အသိေပးခ်က္သည္ပင္မဖန္သားျပင္တြင္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး၊သင္ကလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အသစ္ကိုစတင္လိုစိတ္ရွိမရွိေမးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။
2 ၎ကသင္ “အႀကံျပဳထားသည့္” လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုစာရင္းေပးသည့္ေနရာျဖစ္ေသာ Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားစာမ်က္ႏွာသို႔သင့္ကိုပို႔ေပးပါမယ္။
3 သင္အႀကံျပဳထားသည့္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုႏွိပ္ပါ။
4 လိုအပ္ပါကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုျပန္လည္ဆန္းစစ္၍ခ်ိန္ညႇိၿပီး၊“လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္သိမ္းဆည္းရန္” ကိုႏွိပ္ပါ။
5 လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္အားသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီးယခုဆိုလွ်င္၎ကို “ကၽြႏ္ုပ္၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား” တဘ္တြင္ျမင္ရပါမယ္။
ႀကိဳတင္သတ္မွတ္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုအသုံးျပဳလိုက္ပါချဲ့ရန်နှိပ်ပါ
1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲပါ။
2 “Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား”ေအာက္ရွိအိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
3 “အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား”ကိုႏွိပ္ပါ။
4 “အႀကံျပဳထားသည္”တဘ္ကိုႏွိပ္ၿပီးႀကိဳတင္သတ္မွတ္စာရင္း၏ေ႐ြးစရာမ်ားထဲရွိလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားမွတစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
အႀကံျပဳထားသည့္ Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား၏စာရင္း
5 သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအရ“အကယ္၍”ႏွင့္“ၿပီးေနာက္”ကိုခ်ိန္ညႇိပါ။
6 “လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္သိမ္းဆည္းရန္”ကိုႏွိပ္ပါ။
7 လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီးယခုဆိုလွ်င္၎ကို“ကၽြႏ္ုပ္၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား”တဘ္တြင္ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
စိတ္ႀကိဳက္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုဖန္တီးလိုက္ပါချဲ့ရန်နှိပ်ပါ
1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲပါ။
2 “Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား”ေအာက္ရွိအိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
3 “အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား”ကိုႏွိပ္ပါ။
4 သင့္ကိုယ္ပိုင္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုထည့္ရန္ဖန္သားျပင္ထိပ္ပိုင္းရွိ“+” သေကၤတကိုႏွိပ္ပါ။
စိတ္ႀကိဳက္ Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္, Plus-icon ဖန္တီးရန္
5 “လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္၁” ကိုနာမည္အသစ္ျဖင့္အစားထိုးပါ။
6 သင္၏ “အကယ္၍” အေျခအေနမ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ “+” အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ၿပီး၊ “ေရွ႕သို႔” ကိုႏွိပ္ပါ။
Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား, “အကယ္၍” အေျခအေနမ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရန္
7 သင္၏ “ၿပီးေနာက္”လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ရန္ “+” အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ၿပီး၊ “ၿပီးပါၿပီ” ကိုႏွိပ္ပါ။
Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား, “ၿပီးေနာက္” လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားေ႐ြးခ်ယ္ရန္
8 လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုသိမ္းဆည္းမည္ျဖစ္ၿပီးယခုဆိုလွ်င္၎ကို “ကၽြႏ္ုပ္၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား” တဘ္တြင္ျမင္ရပါမည္။
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုခလုတ္ပိတ္ရန္ချဲ့ရန်နှိပ်ပါ
1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲပါ။
2 “Bixby လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား”ေအာက္ရွိအိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
3 “အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား”ကိုႏွိပ္ပါ။
4 “ကၽြႏ္ုပ္၏လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ား”တဘ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
5 သင္ပိတ္လိုေသာလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကိုသက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္ခလုတ္ကိုပြတ္ဆြဲပါ။

လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကအလုပ္လုပ္ႏွင့္ၿပီးသားဆိုလွ်င္၊ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္၍၎ကိုယာယီပိတ္ႏိုင္ပါတယ္-

1 လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကအသိေပးခ်က္ပန္နယ္တြင္ေပၚလာပါမည္။အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးအသိေပးခ်က္ကိုခ်ဲ႕ထုတ္ပါ။
2 “ရပ္ရန္”ကိုႏွိပ္ပါ။

သတိျပဳရန္-၎သည္အဆိုပါလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္၏ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကိုသာခလုတ္ပိတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ကိုထာဝရခလုတ္ပိတ္ရန္၊၎ကိုခလုတ္မွတဆင့္အထက္၌ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္းသက္ဝင္ခလုတ္ပိတ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာအား ရှာမတွေ့ဖြစ်နေပါသလား။ သင့်အားကူညီပေးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ

အွန်လိုင်း

Live Chat ပြောဆိုခြင်း

နေ့စဉ် (၂၄)နာရီ အချိန်မရွေး ပိတ်ရက်မရှိ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။

ဖုန်းခေါ်ဆိုမည်

Samsung ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍အထွေထွေစုံစမ်းမေးမြန်းရန်

01-2399888

နေ့စဉ် (၂၄) နာရီအချိန်မရွေး ပိတ်ရက်မရှိ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

ဝန်ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်နှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေးမြှင့်တင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖုန်းပြောဆိုမှုများအားလုံးကို အသံသွင်းယူထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်လုံခြုံမှုနှင့် ပတ်သက်၍ Samsung ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒကို Privacy Policy တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

* ပုံနှိပ်စက် (ပရင်တာ) နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါက အောက်ဖော်ပြပါဝက်ဘ်ဆိုဒ်အား ကျေးဇူးပြု၍လေ့လာပါ HP website .

မျက်နှာချင်းဆိုင်ပံ့ပိုးမှု

ဆားဗစ်စင်တာလိပ်စာများ

လူကြီးမင်းနှင့် အနီးဆုံးဝန်ဆောင်မှုစင်တာ တည်နေရာအားရှာဖွေနိုင်ပါသည်။

Smart Service

Samsung အရောင်းဆိုင်များတွင်ပင် လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်။

ဆက်သွယ်ရန်