“ဝင္းဒိုုးနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း” ဆိုုသည္မွာ ဘာပါလဲ။

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 24.11.2020

ဝင္းဒိုုး က သင့္ဖုုန္းကိုု ခ်စ္ျမတ္နိုုးပါသည္။ သင့္ဖုုန္း၏ အက္ပ္က သင္၏ စမာ့တ္ဖုုန္းေပၚရွိ သင္လုုပ္နိုုင္သမွ် အရာအားလံုုးကိုု သင့္ ပီစီ (PC) ေပၚသိုု႕ ေဆာင္ယူေပးပါသည္။

 

စာသား မ်ားပိုု႕ပါ၊ ေလာေလာလတ္လတ္ရိုုက္ထားေသာပံုုမ်ားကိုု ၾကည့္ပါ၊ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုု စမ္းသပ္ၾကည့္ပါ သိုု႕မဟုုတ္ သင္အနွစ္သက္ဆံုုး မိုုဘိုုင္းအက္ပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုခုုကိုု - သင္ဖုုန္းအား အိတ္ကပ္ထဲမွ ထုုတ္စရာပင္ မလိုုပဲ အသံုုးျပဳပါ။

Note10 ကိရိယာ နွင့္ ဝင္းဒိုုးကိုု စခရင္တစ္ခုုတည္းေပၚတြင္ တစ္ျပိဳင္တည္း ၾကည့္ေနသည့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ ရုုပ္ပံုု

မွတ္ခ်က္ - ”ဝင္းဒိုုးနွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္း” ကိုု Note10/Note10+ တိုု႕အေပၚတြင္ ၾကိဳ၍ တင္ထားျပီးျဖစ္သည္။ 

Link to Windows

ပင္မ သြင္ျပင္မ်ား

လိုုအပ္ခ်က္မ်ား

လုုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား

ဓာတ္ပံုုမ်ား

ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈ

  • • သင္၏ PC ေပၚရွိ ဂယ္လာရီထဲမွ ေလာေလာလတ္လတ္ဓာတ္ပံုု ၂၅ ပံုုကိုု စစ္ေဆးျခင္း
    • သင္၏ဖုုန္းေပၚမွ ဓာတ္ပံုုမ်ားကိုု သင္၏ PC ေပၚသိုု႕ ဆြဲတင္ ျဖဳတ္ခ်ေပးျခင္း 

မက္ေဆ့ခ်္မ်ား

ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈ

  • • သင့္ဖုုန္း၏ မက္ေဆ့ခ်္ သတိေပးခ်က္မ်ားကိုု ၾကည့္ရႈျခင္း
    • ဖုုန္း မက္ေဆ့ခ်္မ်ား (အမ္အမ္အက္စ္ (MMS) မ်ား အပါအဝင္) ကိုု သင္၏ ပီစီ (PC) ေပၚတြင္ လက္ခံျခင္း နွင့္ အေၾကာင္းျပန္ျခင္း

သတိေပးခ်က္မ်ား

ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္မႈ

  • • ဖုုန္းအက္ပ္ သတိေပးခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုု သင္၏ PC ေပၚတြင္ စစ္ေဆးျခင္း

ဖုုန္း စကရင္မ်က္ႏွာျပင္

တူညီေသာ ဝိုုင္ဖိုုင္ ကြန္ရက္

  • • သင္၏ ဖုုန္းအက္ပ္မ်ား နွင့္ သင့္ PC ေပၚရွိ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုု စခရင္မ်က္နွာျပင္ ထပ္ဟပ္ခ်က္မွတဆင့္ နွစ္သက္ၾကည္နူးျခင္း
  • • ဖုုန္း ဂိမ္းမ်ားကိုု သင္ PC ေပၚတြင္ ကီးဘုုတ္ နွင့္ ေမာက္စ္ သုုံး၍ ကစားျခင္း 

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

RC01_Static Content