သင္၏ ဆမ္ေဆာင္း ဂလက္စီ (Samsung Galaxy) ကိရိယာ၏ တည္ေနရာကိုုရွာေဖြပံုု

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020
သူမ၏ အိတ္အတြင္း Galaxy ကိရိယာတစ္ခုုကိုုရွာေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး

အကယ္၍ သင္၏ တန္ဖိုုးထားရေသာ ဖုုန္း၊ တက္ဘလက္၊ နာရီ၊ သိုု႕မဟုုတ္ နားၾကပ္ဖုုမ်ားျဖစ္ပါေစ ေပ်ာက္ဆံုုးသြားပါက သင့္အေနျဖင့္ စိတ္ပူစရာမလိုုပါ။ ကၽြန္ုုပ္၏ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းကိုု ရွာပါ (Find My Mobile) သြင္ျပင္က သင္ ေသာ့ပိတ္ရန္ သိုု႕မဟုုတ္ ေသာ့ဖြင့္ရန္၊ သိုု႕မဟုုတ္ အဆိုုးဆံုုးမွ အဆိုုးဆံုုးသုုိ႕ျဖစ္လာပါက သင္၏ေဒတာမ်ားကိုု လံုုးဝဖ်က္ပစ္ရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ စိတ္ေအးေအးသာထားပါ၊ သင္၏ ဆမ္ေဆာင္း ေငြေပးစနစ္ (Samsung Pay) ျဖင့္ ေငြေပးေခ်သည့္ အခ်က္အလက္ကိုုပင္ ေသာ့ပိတ္ သိုု႕မဟုုတ္ ဖ်က္ပစ္နိုုင္ျပီး ယင္းတိုု႕အားလံုုးကိုု အေဝးထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ ျပဳလုုပ္နိုုင္ပါသည္။ ဝတ္ဆင္နိုုင္သာ ဂလက္စီ (Galaxy Wearable) အက္ပ္ အတြင္းရွိ သင္၏နာရီ နွင့္ နားၾကပ္ဖုုမ်ားအတြက္ အလားတူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိနိုုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ရရွိနိုုင္ေသာ စခရင္မ်က္နွာျပင္ နွင့္ ဆက္တင္မ်ားက ဝါယာမပါ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲရ္ ဗားရွင္း နွင့္ မိုုဒယ္ေပၚ မူတည္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - ဖုုန္းကိုု ဖြင့္ထားရမည္။

ဖုုန္းပၚရွိ အေဝးထိန္းခလုုတ္ကိုု ဖြင့္ထားရမည္။ သင္၏ဖုုန္းတြင္းသိုု႕ ဆမ္ေဆာင္းအေကာင့္ (Samsung account) တစ္ခုု သင္ထည့္သြင္းလိုုက္ခ်ိန္၌ ယင္းသြင္ျပင္က အလိုုအေလ်ာက္ ပြင့္သြားပါလိမ့္မည္။

ကၽြန္ုုပ္၏ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းကိုု ေသာ့ဖြင့္ပါ (Find My Mobile unlock) သြင္ျပင္ကိုု အသံုုးျပဳရန္အလိုု႕ငွာ အေဝးထိန္း ေသာ့ဖြင့္ျခင္းကိုု အသက္သြင္းထားရမည္။

အကယ္၍ သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ ေပ်ာက္ဆံုုးသြားပါက Find My Mobile ကိုု သုုံးျပီး ယင္းကဘယ္ေရာက္ေနသလဲဆိုုသည္ကိုု ရွာၾကည့္နိုုင္ပါသည္။. 


အရင္ဆံုုး Find My Mobile ဝက္ဘ္ဆိုုက္ကိုု PC တစ္ခုုေပၚတြင္ ဦးတည္ရွာေဖြပါ။ သင္၏ ဆမ္ေဆာင္းအေကာင့္ (Samsung account) အမည္နွင့္ လွိ်ဳ႕ဝွက္စကားလံုုးမ်ားကိုု ထည့္သြင္းျပီး ကၽြန္ုုပ္သည္ စက္ရုုပ္မဟုုတ္ပါ (I'm not a robot)ကိုနွိပ္ပါ။ ဲျပီးေနာက္ SIGN IN ကိုု နွိပ္ပါ။  


သင္အသံုုးျပဳေနသည့္ ဆမ္ေဆာင္းအေကာင့္နွင့္ ဆက္ထားေသာ ကိရိယာမ်ားအားလံုုးကိုု ဘယ္ဖက္တြင္ သင္ေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ကိရိယာမ်ားကိုု ပါဝါဖြင့္ထားျပီး ကြန္ရက္နွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါက ယင္းတိုု႕ကိုု ကၽြန္ုုပ္၏ကိရိယာမ်ား (My devices) ေအာက္တြင္ ျပသပါလိမ့္မည္။ သင္က ကိရိယာတစ္ခုုေပၚတြင္ နွိပ္လိုက္ပါက ညာဖက္ ပန္နယ္က ရရွိနိုုင္ေသာ အေဝးထိန္းေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုု ျပသပါလိမ့္မည္ - 

ကၽြန္ုုပ္၏ မိုုဘိုုင္းကိုုရွာပါ (Find My Mobile ) အတြက္ PC အျမင္ကြဲ ပံုုရိပ္

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

  • ဖုုန္းသံျမည္ေစျခင္း - အကယ္၍ သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ ဘယ္ေရာက္ေနသည္ကိုု သင္မသိပါက ယင္းကိုု အသံပိတ္ထားလွ်င္ေတာင္မွ ဖုုန္းသံျမည္ေအာင္ လုုပ္နိုုင္ပါသည္။
  • ေသာ့ပိတ္ျခင္း နွင့္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္း - သင္၏ ကိုုယ္ေရးကိုုယ္တာ ေဒတာမ်ားနွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ စိတ္ပူေနပါက သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေသာ့ပိတ္နိုုင္ပါသည္။ ယင္းက စခရင္မ်က္နွာျပင္ကိုု ေသာ့ပိတ္ျခင္းကိုု အသက္သြင္းမည္ျဖစ္ျပီး ဆမ္ေဆာင္း ေငြေပးစနစ္ (Samsung Pay) တြင္းရွိ သင္၏ကတ္မ်ားကိုု ဆိုုင္းငံံလိုုက္ပါသည္။ အကယ္၍ ေသာ့ျပန္ဖြင့္သည့္နည္းကိုု သင္ေမ့သြားပါက သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ေသာ့ဖြင့္နိုုင္ပါသည္။  

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ ေသာ့ပိတ္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ ေသာ့ဖြင့္ျခင္းကိုု သင့္ဖုုန္ုုးေပၚတြင္ လုုပ္၍မရပါက အနီေရာင္ အမွတ္ေပၚလာပါလိမ့္မည္။

  • တည္ေနရာကိုု ေနာက္ေယာင္ခံျခင္း - သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုုးေနေသာ ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ ကိုု ၁၅ မိနစ္ တစ္ၾကိမ္ စစ္ေဆးပါ။

သတိျပဳရန္ - အကယ္၍ အခိုုးခံရေသာ သင္၏ မိုုဘိုုင္းဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္၏ တည္ေနရာကိုုရွာေဖြရန္ သင္သည္ ကၽြန္ုုပ္၏ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းကိုုရွာပါ (Find My Mobile) ကိုု အသံုုးျပဳပါက ေျမပံုုေပၚရွိ တည္ေနရာသိုု႕ တိုုက္ရိုုက္မသြားပါနွင့္။ အာဏာပိုုင္မ်ားကိုု အေၾကာင္းၾကားျပီး ၄င္းတိုု႕မွ သင္၏ပစၥည္းကုုိ သင့္အတြက္ ျပန္သိမ္းေပးပါေစ။

  • ေဒတာကိုု အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ ဖ်က္ျခင္း - သူခိုုးအား သင္၏ေဒတာမ်ားကိုု ရရွိရန္ ခြင့္မျပဳပါနွင့္။ သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု လံုုးဝအစမွ ျပန္ဆက္တင္ခ်လိုုက္မည္ျဖစ္ျပီး ဆမ္ေဆာင္း ေငြေပးစနစ္ (Samsung Pay) တြင္းရွိ သင္၏ ေငြေၾကးဆိုုင္ရာ ေဒတာမ်ားအပါအဝင္ သင္၏ေဒတာမ်ားအားလံုုး ဆံုုးရႈံးပါလိမ့္မည္။

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ ဂူဂဲလ္အေကာင့္တစ္ခုုကိုု မွတ္ပံုုတင္ထားပါက သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု ျပန္အသံုုးမျပဳနိုုင္မီ သင့္အေနျဖင့္ ယင္းအေကာင့္တြင္းသိုု႕ လက္မွတ္ထိုုးဝင္ရန္ လိုုအပ္နိုုင္ပါသည္။

  • ဘက္အပ္လုုပ္၍ သိမ္းျခင္း - သင္၏ေဒတာမ်ားကိုု ျပီးတိုုင္မဖ်က္လိုုက္မီ ေဒတာအားလံုုးကိုု ဆမ္ေဆာင္း ကေလာက္ (Samsung Cloud) တြင္းသိုု႕ ဘက္အပ္လုုပ္၍ သိမ္းနိုုင္ပါသည္။ .
  • ဘက္ထရီ အသက္ကိုု ရွည္ၾကာေအာင္လုုပ္ျခင္း - သင္မလိုုခ်င္ဆံုုးအရာမွာ သင္၏ ေပ်ာက္ဆံုုးေနသာ ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ အားကုုန္ကာပိတ္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုု သြင္ျပင္ကိုုသံုုးျပီး သင္၏ ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္၏ ဘက္ထရီအသက္ ကိုု အရွည္ဆံုုးရေအာင္ယူျပီး ယင္းအား ျပန္ရွာေတြ႕ရန္ အခြင့္အေရးကိုု တိုုးျမွင့္ပါ။
  • ဖုုန္းေခၚဆိုုမႈမ်ား/ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားကိုု ျပန္ရွာယူျခင္း - ေလာေလာလတ္လတ္ ေခၚဆိုုထားေသာ ဖုုန္း နွင့္ မက္ေဆ့ခ်္ ၅၀ ကိုု သင္၏ဖုုန္းထဲမွ ျပန္ရွာယူနိုုင္ပါသည္။
  • အုုပ္ထိန္းမႈမ်ား သတ္မွတ္ျခင္း - သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု အေဝးထိနါးျဖင့္ တည္ေနရာရွာ၊ အေရးေပၚမုုဒ္ကိုု အသက္သြင္း သိုု႕မဟုုတ္ ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ကိုု အသံျမည္ေအာင္လုုပ္ေပးနိုုင္ေသာ အုုပ္ထိန္းသူမ်ားကိုု သင္ ေသခ်ာသတ္မွတ္ေပးနိုုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - အကယ္၍ သင္၏ ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္၏ တည္ေနရာကိုု မရွာေတြ႕နိုုင္ေသးပါက သင္၏ဖုုန္းကတ္ဝန္ေဆာင္ေပးသူထံ၌ သင္၏ဖုုန္းတည္ေနရာကိုု ရွာေဖြရန္ သိုု႕မဟုုတ္ ဆိုုင္းငံံရန္ ကူညီသည့္ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုု ရွိေနနိုုင္ပါသည္။ ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္၏ဖုုန္းကတ္ ဝန္ေဆာင္ေပးသူထံသိုု႕ ဆက္သြယ္ပါ။

သင့္ဖုုန္းကိုု တစ္ေနရာရာတြင္ မေတာ္တဆ ထားခဲ့မိပါသလား။ သင္၏ စမာ့တ္နာရီ (smart watch) ကိုုသံုုးျပီး ယင္းတည္ေနရာကိုု ရွာေဖြနိုုင္ပါသည္။ 


သင္၏ smart watch ေပၚရွိ ဟုုမ္း (Home) ခလုုတ္ကိုု နွိပ္ျပီး ကၽြန္ုုပ္၏ဖုုန္းကိုု ရွာေဖြပါ (Find My Phone) ကိုု ပြတ္ဆြဲခ်ကာ ေခါက္လိုုက္ပါ။ သင့္ဖုုန္းတည္ေနရာကိုု စတင္ရွာေဖြရန္ စတင္ပါ (Start) ကိုု ေခါက္ပါ။ ဖုုန္း၏ ျမည္သံ ထြက္ေပၚလာျပီး အလြယ္တကူ ရွာေတြ႕နိုုင္ပါလိမ့္မည္။ ဖုုန္းကိုု ရွာျပီး ရပ္ပါ (Dismiss) အိုုင္ကြန္ေပၚတြင္ ပြတ္ဆြဲခ်လိုုက္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - သင္၏နာရီေပ်ာက္သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးအတြက္ အေဝးထိန္း ဆက္သြယ္မႈ (Remote connection) ကိုု အဆင္သင့္ေနရာခ်ထားျခင္း ကဲ့သိုု႕ေသာ လိုုအပ္သည့္အရာအားလံုုး သင့္ထံတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

အကယ္၍ သင္၏ smart watch ေပ်ာက္ဆံုုးသြားပါက Galaxy Wearable အက္ပ္ ကိုုအသုုံးျပဳျပီး ယင္းကိုု သင္ရွာေဖြနိုုင္ပါသည္။ ကၽြန္ုုပ္၏ မိုုဘိုုင္းဖုုန္းကိုုရွာပါ (Find My Mobile) ဝန္ေဆာင္မႈက သင့္နာရီ၏ တည္ေနရာကိုု သင္ျမင္ေအာင္ျပမည္မဟုုတ္ပါေသာ္လည္း ယင္းက ေသာ့ပိတ္ျခင္း သိုု႕မဟုုတ္ Samsung Pay ကဲ့သိုု႕ေသာ ဆမ္ေဆာင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုု ဖ်က္ပစ္ရန္ ခြင္ျပဳပါသည္။


သင္၏ဖုုန္းေပၚတြင္ Galaxy Wearable အက္ပ္ ရွိရာသို႕သြားျပီး ကၽြန္ုုပ္၏ နာရီကိုုရွာပါ (Find My Watch) ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။ (အားကစားလက္ပတ္မ်ားျဖစ္ပါက Find My Band သိုု႕မဟုုတ္ Find My Gear ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။) အကယ္၍ သင္၏လက္ပတ္က သင္၏ဖုုန္းနွင့္ ဘလူးတုုသ္ (Bluetooth) အသံုုးျပဳကာ ဆက္သြယ္ထားပါက စတင္ပါ (START) ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။ သင္၏နာရီက စတင္တုုန္ခါလာမည္ျဖစ္ျပီး ရွာေတြ႕ဖိုု႕ လြယ္ကူပါလိမ့္မည္။ ယင္းကိုု ေတြ႕ေသာအခါတြင္ X အိုုင္ကြန္ကိုု ေခါက္ျပီး ညာဖက္သိုု႕ ပြတ္ဆြဲလိုုက္ပါ။

ကၽြန္ုုပ္၏ Galaxy Watch ကိုု ရွာရန္ စခရင္ဓာတ္ပံုု

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္၏နာရီ ကိုု ဘလူးတုုသ္ (Bluetooth) ျဖင့္အလွမ္းမွီနိုုင္ေသာေနရာျပင္ပတြင္ ေပ်ာက္ဆံုုးပါက အေဝးထိန္းဆက္သြယ္မႈ ဖြင့္ထားေသာအခ်ိန္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာ နွစ္ခုုရွိပါသည္ -  

 

  • တည္ေနရာကိုု ရယူျခင္း- သင္၏နာရီ လက္ရွိေရာက္ေနေသာေနရာ၏ လိပ္စာကိုုေပးပါသည္။ ေျမပံုုေပၚတြင္ ျပပါ (Show on map) ကိုု ေခါက္ျပီး နာရီကိုု ေျမပံုုေပၚတြင္ ေနရာရွာနိုုင္ပါသည္။ 
  • လံုုျခံဳေရးခလုုတ္ ခ်ျခင္း - အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္ နာရီ တုုိက္ျခင္း၊ အစမွျပန္သတ္မွတ္ျခင္း၊ သိုု႕မဟုုတ္ နာရီေပၚရွိ ေသာ့ကိုု ျပန္အသက္သြင္းေနရာခ်ျခင္း တိုု႕ကိုု အေဝးထိန္းခ်ဳပ္မႈျဖင့္လုုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကိုု လက္လွမ္းယူပါ။

သင္၏ ဂလက္စီနားၾကပ္ဖုုမ်ား (Galaxy Buds) ကိုု ေနရာမွားထားသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အသစ္မ်ားျပန္ၽဝယ္ဖိုု႕မလိုုပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုုေသာ္ ဝတ္ဆင္နိုုင္ေသာ ဂလက္စီ (Galaxy Wearable) အက္ပ္က ၄င္းတိုု႕ကိုုျပန္ရွာေတြ႕ရန္ အလြန္တရာမွ လြယ္ကူေစေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။


သင္၏ဖုုန္း သိုု႕မဟုုတ္ တက္ဘလက္ေပၚတြင္ Galaxy Wearable အက္ပ္ရွိရာသိုု႕သြားျပီး စတင္ပါ (Start) ကိုု ေခါက္လိုုက္ပါ။ နာၾကပ္ဖုုမ်ားက စျပီး ဘိဘိ ဟုု ျမည္ကာ ၃ မိနစ္အတြင္း တစထက္တစ ပိုုက်ယ္လာပါလိမ့့္မည္။ ရွာေဖြျခင္းကိုု အဆံုုးသတ္ရန္ ရပ္ပါ (Stop) ကိုု နွိပ္ပါ၊ 


အကယ္၍ ဘလူးတုုသ္ (Bluetooth) အလွမ္းမီွနိုုင္ေသာ ေနရာ (၃၂ ေပ) ျပင္ပတြင္ ေရာက္ရွိေနပါက သိုု႕မဟုုတ္ ဘက္ထရီ အားကုုန္ေနပါက အက္ပ္က နားၾကပ္ဖုု (မ်ား) အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသည္ကိုု ျပမည္ျဖစ္ျပီး ယင္း နားၾကပ္ဖုုမ်ားကိုု ေနရာရွာနိုုင္မည္မဟုုတ္ပါ။

ကၽြန္ုုပ္၏ Galaxy Buds ကိုုရွာရန္ စခရင္ ဓာတ္ပံုု

*ယခုုရုုပ္ပံုုက အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ နမူနာျဖစ္ပါေသာ္လည္း သင္၏နိုုင္ငံသံုုး ဘာသာစကားျဖင့္လည္း ရရွိနိုုင္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ - IR အာရံုုခံအတြင္းဖက္တြင္ အျခားပစၥည္းမ်ား သိုု႕မဟုုတ္ အမႈိက္မ်ား ရွိေနပါက နားၾကပ္ဖုုမ်ားက ဘိဘိ ျမည္နိုုင္မည္ မဟုုတ္ပါ။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ