Chương trình Samsung Rewards

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Được cập nhật vào ngày 14 tháng 07 năm 2021

VUI LÒNG ĐỌC KỸ. Bằng cách đăng ký tham gia chương trình này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chương trình Samsung Rewards.

 • A. Tổng quan về chương trình Samsung Rewards

  Chương trình Samsung Rewards ("Chương trình") là chương trình khách hàng thân thiết được tài trợ bởi Samsung Electronics [CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA] (“Nhà tài trợ”), qua đó các cá nhân (“Người tham gia”) có ID Tài khoản Samsung hợp lệ, có thể tích lũy điểm thưởng, (“Điểm”) điểm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản Samsung Rewards của Người tham gia (“Tài khoản Rewards”) như được nêu trong tài liệu này, Người tham gia có thể quy đổi điểm thưởng của mình thông qua “Danh mục Rewards” được mô tả bên dưới.
 • 1. Chương trình dành cho công dân Việt Nam hợp pháp. Người tham gia phải có ID Tài khoản Samsung hợp lệ. Tài khoản miễn phí, nhưng phải tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện của Tài khoản Samsung. Nếu bạn không có ID Tài khoản Samsung, hãy truy cập https://account.samsung.com và làm theo các liên kết và hướng dẫn để tạo tài khoản. Ngoài ra, để tham gia chương trình, Người tham gia phải có ID Tài khoản Samsung hợp lệ. Các điều khoản và điều kiện của Tài khoản Samsung là một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn hoặc xung đột nào giữa các điều khoản của Điều khoản và Điều kiện này và các điều khoản và điều kiện của Tài khoản Samsung, thì các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng. Nếu bạn không đủ độ tuổi thành niên được công nhận bởi pháp luật sở tại, bạn không được phép tham gia vào chương trình này trừ khi được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của bản Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép người được bảo trợ vị thành niên ("Người tham gia vị thành niên") sử dụng Chương trình, bạn đồng ý: (i) giám sát việc sử dụng Chương trình của Người tham gia vị thành niên; (ii) chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Chương trình của Người tham gia vị thành niên, (iii) chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc Người tham gia vị thành niên sử dụng Chương trình; (iv) đảm bảo tính chính xác và tính trung thực của tất cả thông tin do Người tham gia vị thành niên cung cấp hoặc, nếu pháp luật sở tại yêu cầu, thay mặt Người tham gia vị thành niên cung cấp tất cả thông tin cần thiết một cách trung thực và chính xác; và (v) chịu trách nhiệm và bị ràng buộc bởi các điều khoản của dịch vụ này đối với quyền truy cập và sử dụng Chương trình của Người tham gia vị thành niên.

  2. Đăng ký. Để tham gia và tạo Tài khoản Rewards, Người tham gia phải đăng ký trực tuyến (www.samsung.com) hoặc thông qua ứng dụng Samsung Members với địa chỉ email được liên kết với ID Tài khoản Samsung của mình và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này. Việc tiếp tục tham gia vào Chương trình được xem như là Người tham gia sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ và vô điều kiện theo các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình, bởi chúng có thể được cập nhật tại từng thời điểm (“Quy tắc”), và đại diện cho việc Người tham gia đã đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ được thiết lập trong Quy tắc. Những khách hàng không tuân thủ Quy tắc có thể bị cấm tham gia Chương trình được quyết định bởi Nhà tài trợ dựa trên sự suy xét của riêng mình. Có giới hạn một (1) Tài khoản Rewards cho mỗi người/địa chỉ e-mail, bất kể có nhiều người sử dụng cùng một địa chỉ e-mail hay không. Cá nhân là chủ tài khoản e-mail được ủy quyền của địa chỉ e-mail được chỉ định khi đăng ký (và người đáp ứng các tiêu chí về tính hợp lệ) sẽ được coi là Người tham gia.

  3. Thông tin cá nhân của Người tham gia: Để tìm hiểu cách Nhà tài trợ sẽ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến Tài khoản Rewards và/hoặc Chương trình này, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Nhà tài trợ: https://account.samsung.com/membership/pp

  4. Nhận Thông báo từ Nhà tài trợ: Bằng cách chấp nhận các Quy tắc và đăng ký tham gia Chương trình, Người tham gia đồng ý nhận thông báo qua email đến địa chỉ email đã được liên kết với Tài khoản Samsung của mình như được quy định trong Chính sách quyền riêng tư của Nhà tài trợ (https://account.samsung.com/membership/pp ) và / hoặc thông báo đến thiết bị di động Samsung của mình từ Nhà tài trợ cho các mục đích quảng cáo, thông tin và / hoặc các mục đích khác.

  5. Quyền riêng tư và Bảo mật Dữ liệu Cá nhân: Bạn đồng ý rằng Samsung có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ dữ liệu nhận dạng cá nhân và thông tin về Bạn theo Chính sách Quyền riêng tư của Samsung, https://account.samsung.com/membership/pp và Thông báo về quyền riêng tư của Samsung Rewards được tìm thấy trong ứng dụng Samsung Members, nhằm mục đích vận hành và quản lý Chương trình Samsung Rewards.
 • 1. Chương trình sẽ tiếp tục cho đến khi Nhà tài trợ thông báo chấm dứt, điều này có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho Người tham gia. Nhà tài trợ cũng có quyền tạm dừng hoặc sửa đổi Chương trình, bằng quyết định của mình, tại bất kỳ lúc nào có hoặc không có thông báo. Việc chấm dứt, sửa đổi hoặc tạm ngừng có thể ảnh hưởng đến việc đổi Điểm tích lũy của Người tham gia.

  2. Việc tiếp tục tham gia Chương trình của Người tham gia đồng nghĩa với việc người đó chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các Quy tắc này.
 • 1. Không có Giá trị Tiền mặt hoặc Khả năng chuyển nhượng Điểm không cấu thành tài sản, không tạo cho thành viên quyền hay lợi ích được trao và không có giá trị tiền mặt. Vì vậy, Điểm không thể quy đổi thành tiền mặt, chuyển nhượng hoặc chuyển giao vì bất kỳ lý do gì. Theo đó, Điểm không được chuyển nhượng cho người khác sau khi chết, như một phần tài sản trong việc thừa kế hoặc theo quy định khác của pháp luật. Việc bán hoặc chuyển nhượng Điểm bị nghiêm cấm. Điểm không được bán trên bất kỳ thị trường thứ cấp nào và bất cứ việc chuyển Điểm sang thị trường thứ cấp nào cũng sẽ bị xem là vô hiệu. Bất kỳ Điểm còn lại nào của Người tham gia không được trao quyền bị hủy bỏ sẽ bị mất mà không được bồi thường. Không được chuyển giao hoặc chuyển Điểm cho các chương trình khác của Nhà tài trợ, trừ khi Nhà tài trợ có quyết định khác bằng chính sự suy xét của mình.

  2. Điểm Hết hạn. Điểm tích lũy được sẽ hết hạn sau 24 tháng kể từ ngày điểm được tích lũy. Điểm không được quy đổi trong Thời gian hợp lệ sẽ hết hạn và bị mất.

  3. Điểm tích lũy có thể xem được trong Tài khoản Rewards của Người tham gia. Số điểm mà mỗi Người tham gia tích lũy được sẽ được theo dõi trong Tài khoản Samsung Rewards của Người tham gia. Điểm sẽ được cộng vào Tài khoản Rewards của Người tham gia sau khi (i) xác nhận giao dịch; (ii) thời hạn trả hàng áp dụng đã hết hiệu lực; và/hoặc (iii) thời hạn bồi hoàn áp dụng đã đóng. Tuy nhiên, mỗi Người tham gia sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng Điểm của mình được ghi nhận chính xác. Nhà tài trợ phải nhận được bất kỳ yêu cầu nào cho việc Điểm không được cộng chính xác trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày yêu cầu tích lũy Điểm đó. Việc phát hành Điểm thủ công có thể lên đến sáu mươi (60) ngày. Nhà tài trợ sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ lỗi in ấn, sản xuất, đánh máy hoặc các lỗi khác trong phần tóm tắt Điểm hoặc Tài khoản Rewards của Người tham gia. Nhà tài trợ bảo lưu quyền vô hiệu hóa Điểm từ Tài khoản Rewards của Người tham gia nếu xác định rằng Điểm đó được ghi có không đúng cách hoặc có được do gian lận. Nhà tài trợ có quyền yêu cầu bằng chứng về việc tích lũy Điểm và Nhà tài trợ có quyền trì hoãn việc xử lý hoặc quy đổi bất kỳ Điểm nào mà không cần thông báo cho Người tham gia để đảm bảo tuân thủ các Quy tắc này. Người tham gia có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài khoản Rewards và hoạt động trên Tài khoản Rewards của mình, và Người tham gia đồng ý chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài khoản Rewards của họ. Không giới hạn bất kỳ biện pháp khắc phục nào, Nhà tài trợ có thể tạm dừng hoặc chấm dứt Tài khoản Rewards của Người tham gia nếu Nhà tài trợ nghi ngờ rằng Người tham gia đã tham gia vào hoạt động gian lận liên quan đến Chương trình. Việc tham gia vào Chương trình phải tuân theo các Quy tắc này, cũng như các chính sách và thủ tục mà Nhà tài trợ có thể áp dụng hoặc sửa đổi theo thời gian. Bất kỳ việc không tuân thủ các Quy tắc này hoặc các chính sách, thủ tục thực hiện bởi Nhà tài trợ , những hành vi nào gây bất lợi cho Nhà tài trợ, hoặc bất kỳ hoạt động xuyên tạc hoặc gian lận nào liên quan đến Chương trình có thể dẫn đến, ngoài bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào sẵn có cho Nhà tài trợ theo luật định, việc chấm dứt việc tham gia Chương trình, cũng như tước bỏ số Điểm đã tích lũy, tất cả đều do Nhà tài trợ quyết định bằng chính sự suy xét riêng của mình.
 • 1. Nhà tài trợ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách hợp lệ của bất kỳ người nào sử dụng, hoặc trong trường hợp đình chỉ, bị nghi ngờ sử dụng, Chương trình theo cách không phù hợp với các Quy tắc này hoặc bất kỳ luật, quy định hiện hành của Việt Nam. Ngoài việc đình chỉ hoặc ngừng tư cách hợp lệ tham gia Chương trình, Nhà tài trợ sẽ có quyền thực hiện biện pháp hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm cả truy tố hình sự, tùy theo quyết định của nhà tài trợ nếu xét thấy cần thiết.

  2. Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ người nào nhằm phá hoại hoạt động hợp pháp của Chương trình đều có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự, và nếu nỗ lực như vậy được thực hiện, Nhà tài trợ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người đó trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật. Việc nhà tài trợ không thực thi bất kỳ Quy tắc nào trong số này sẽ không được xem như sự từ bỏ các điều khoản đó, hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

  3. Chương trình chỉ dành cho cá nhân. Các công ty, hiệp hội, bao gồm tổ chức trường học, hoặc các nhóm khác không được tham gia vào Chương trình.

  4. Tất cả các câu hỏi hoặc tranh chấp liên quan đến tư cách hợp lệ đối với Chương trình, sự sẵn có của các mặt hàng hoặc việc tuân thủ các Quy tắc này của Người tham gia sẽ được quyết định bởi Nhà tài trợ bằng sự suy xét của riêng mình.

  5. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai hoặc không chính xác nào do Người tham gia cung cấp trong khi tham gia Chương trình.

  6. Người tham gia chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế có thể phát sinh từ việc tham gia Chương trình.

  7. Người tham gia có trách nhiệm duy trì cập nhật thông tin liên hệ được liên kết với ID Samsung của họ.

  8. Chương trình tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành và Người tham gia phải tuân thủ tất cả các luật và quy định được áp dụng.
 • 1. Nhà tài trợ, và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, bên nhận quyền và các công ty liên quan, và mỗi cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý và các đại lý quảng cáo và khuyến mại, người kế nhiệm, chuyển nhượng (gọi chung là “Các Bên liên quan”) không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi in ấn hoặc lỗi máy tính, thiếu sót, gián đoạn, không thường xuyên, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi tài liệu nào của Chương trình hoặc đối với thiết bị kỹ thuật, mạng, điện thoại, điện tử, trục trặc máy tính, phần cứng hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc việc truyền tải thông tin Chương trình không chính xác do các sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên internet, tại bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Trong trường hợp ứng dụng Samsung Members và/hoặc Chương trình Rewards tạm thời bị lỗi và bị tạm ngừng, Người tham gia sẽ được thông báo và được khuyên (1) không đổi Điểm cho đến thời điểm mà Chương trình, như dự định ban đầu, có thể được tiếp tục và (2) các Người tham gia sẽ không nhận được điểm từ các giao dịch đủ điều kiện được hoàn thành trong khoảng thời gian này.

  2. Khi tham gia vào Chương trình, Người tham gia chấp nhận mọi trách nhiệm và theo đây đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho Nhà tài trợ và Các Bên liên quan và khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào có thể phát sinh từ các hành động được thực hiện bởi Người tham gia và/hoặc sự tham gia vào Chương trình của Người tham gia, hoặc đối với bất kỳ tổn hại hoặc thương tích nào do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra.

  3. KHÔNG CÓ BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ BẤT CỨ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT LỢI NHUẬN NÀO DÙ GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, ĐỂ CẢNH CÁO HAY ĐỂ TRỪNG PHẠT, NGAY CẢ KHI CÁC BÊN LIÊN QUAN HAY ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CÁC THIỆT HẠI ĐÓ. ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA LÀ NGƯỜI THAM GIA TỪ BỎ BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT LỢI NHUẬN NÀO DÙ GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ, ĐẶC BIỆT, ĐỂ CẢNH CÁO HAY ĐỂ TRỪNG PHẠT TỪ SAMSUNG VÀ CÁC BÊN CHUYỂN QUYỀN CỦA SAMSUNG. BẤT KỂ BẤT KỲ QUY ĐỊNH NÀO TRÁI NGƯỢC TRONG QUY TẮC NÀY, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỔNG THỂ CỦA NHÀ TÀI TRỢ ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA PHÁT SINH TỪ BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG NÀO TẠI BẤT KỲ THỜI ĐIỂM NÀO ĐƯỢC GIỚI HẠN THẤP HƠN (A) TỔN THẤT THỰC TẾ CỦA BẠN. CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ VÀ GIỚI HẠN NÊU TRÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG VỚI PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NGAY CẢ KHI CÓ BẤT CỨ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NÀO KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC MỤC ĐÍCH THIẾT YẾU CỦA NÓ.

  4. Các Bên liên quan không chịu trách nhiệm về bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp trong Danh mục Điểm thưởng ngoài những sản phẩm được sản xuất bởi Nhà tài trợ. VỚI ĐẦY ĐỦ PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NHÀ TÀI TRỢ TỪ CHỐI BẤT KỲ ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM NÀO, ĐƯỢC THỂ HIỆN HOẶC NGỤ Ý, LIÊN QUAN ĐẾN CÁC SẢN PHẨM VÀ / HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC BÁN QUA CHƯƠNG TRÌNH, bao gồm mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và các bảo đảm ngụ ý phát sinh từ tất nhiên của giao dịch hoặc quá trình thực hiện.

  5. Dựa trên điều kiện tham gia Chương trình, Người tham gia đồng ý rằng, ngoại trừ trường hợp bị cấm, bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình hoặc bất kỳ mặt hàng nào được mua trong đó sẽ được giải quyết riêng với Samsung và/hoặc Bên thứ ba (nếu có), mà không cần dùng đến bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào. Tất cả các vấn đề và câu hỏi liên quan đến việc xây dựng, hiệu lực, giải thích và tính khả thi của các Quy tắc này, quyền và nghĩa vụ của Người tham gia, hoặc quyền và nghĩa vụ của Nhà tài trợ liên quan đến Chương trình, sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật Việt Nam, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn quy tắc luật nào.

  6. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Quy tắc này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị loại khỏi phần còn lại của Quy tắc này, nếu không sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Được tài trợ bởi: Samsung Electronics [CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA] [Lầu 25, Tòa nhà tài chính Bitexco, số 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.]