Kích hoạt Bixby Voice

Ngày cập nhật gần nhất : 04-08-2022

Bixby có thể thực hiện rất nhiều tác vụ trên thiết bị Samsung Galaxy. Bước đầu tiên để bắt đầu là tham khảo cách kích hoạt Bixby Voice trên điện thoại của bạn.

View of the Bixby logo over the main screen of the app.

Bixby Voice có thể được kích hoạt bằng cách nhấn và giữ nút bên cạnh của thiết bị. Bạn cũng có thể kích hoạt Bixby Voice theo các bước sau:

Step 1. Click the “Bixby” app icon in the Samsung folder of the device. Step 1. Click the “Bixby” app icon in the Samsung folder of the device.

Bước 1. Chọn biểu tượng "Bixby" trong thư mục Samsung.

Step 2. Click “Start” at the bottom of the screen. Step 2. Click “Start” at the bottom of the screen.

Bước 2. Nhấn vào nút "Bắt đầu".

Lưu ý: Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình trước khi có thể kích hoạt Bixby Voice.                          

Cảm ơn phản hồi của bạn