Xóa tài khoản Bixby Voice

Ngày cập nhật gần nhất : 04-08-2022

Bạn có thể xóa tài khoản Bixby Voice của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi tài khoản của bạn bị xóa, bạn sẽ không thể truy cập Bixby Voice hoặc sử dụng bất kỳ tính năng nào khác.

View of a mobile screen with the “Leave Bixby” menu and settings.

Nếu bạn muốn xóa tài khoản Bixby Voice của mình, hãy làm theo các bước sau:

1 Khởi chạy ứng dụng Bixby Voice và chọn “Cài đặt Bixby”.
2 Chọn "Thoát Bixby".
3 Một thông báo xác nhận xóa sẽ xuất hiện trên màn hình. Nếu bạn muốn xóa tài khoản, hãy chọn “Thoát Bixby” ở cuối màn hình.

Cảm ơn phản hồi của bạn