Kiểm tra và cập nhật phiên bản Samsung Kids

Ngày cập nhật gần nhất : 26-07-2022

Một số chức năng như thông báo hoặc trò chơi có thể không hoạt động chính xác trên các phiên bản cũ hơn của ứng dụng Samsung Kids. Ngoài ra, việc chạy phiên bản Samsung Kids mới nhất đảm bảo rằng bạn luôn được cập nhật tin tức, thay đổi và cập nhật mới nhất. Dưới đây là cách kiểm tra phiên bản Samsung Kids của bạn hoặc cập nhật lên phiên bản mới hơn.

Samsung Kids app in a tablet.

Cập nhật Samsung Kids

Step 1. Tap the More menu in the top right corner of the Home screen and go to “Settings”. Step 1. Tap the More menu in the top right corner of the Home screen and go to “Settings”.

Bước 1. Nhấn vào menu Nhiều hơn ở góc trên cùng bên phải của Trang chủ màn hình và chọn “Cài đặt”.

Step 2. Enter your PIN. Step 2. Enter your PIN.

Bước 2. Nhập mã PIN của bạn.

Step 3. Select “About Samsung Kids”. Step 3. Select “About Samsung Kids”.

Bước 3. Chọn “Giới thiệu về Samsung Kids”.

Step 4. Check the version information and tap the Update button to update. Step 4. Check the version information and tap the Update button to update.

Bước 4. Kiểm tra thông tin phiên bản và nhấn vào nút Cập nhật để cập nhật.

Cảm ơn phản hồi của bạn