Ẩn tập tin trong Samsung Music

Ngày cập nhật gần nhất : 17-08-2022

Nếu bạn không muốn nghe nhạc hoặc tệp âm thanh trong Samsung Music, có một tùy chọn được gọi là Ẩn thư mục.

Screenshot of the Hide folders option from Samsung Music.

Một số tệp nhạc (ví dụ: bản ghi âm hoặc các tệp âm thanh khác) đã bị ẩn trước đó vẫn có thể được hiển thị. Trong trường hợp này, bạn có thể ẩn thư mục chứa các tệp đó bằng cách sử dụng chức năng Ẩn thư mục. Chỉ cần làm theo các bước sau:

Step 1. Go to the folder tab, tap the more icon at the top right and click “Hide Folders”. Step 1. Go to the folder tab, tap the more icon at the top right and click “Hide Folders”.

Bước 1. Mở Samsung Music của bạn, chuyển đến tab “Thư mục” và nhấn vào biểu tượng Nhiều hơn. Sau đó chọn “Ẩn thư mục”.

Step 2. Select the ones you want to hide and click “Apply” on the right top of the screen. Step 2. Select the ones you want to hide and click “Apply” on the right top of the screen.

Bước 2. Chọn các thư mục bạn muốn ẩn và chọn “Áp dụng”.

Cảm ơn phản hồi của bạn