Gửi thông báo lỗi của Samsung Music

Ngày cập nhật gần nhất : 17-08-2022

Nếu bạn đang sử dụng Samsung Music và xảy ra lỗi, bạn luôn có thể báo cáo sự cố một cách nhanh chóng và dễ dàng. Việc gửi báo cáo lỗi sẽ giúp chúng tôi kiểm tra sự cố, vì vậy chúng tôi có thể khắc phục sự cố ngay lập tức và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn trong tương lai.

Image of Samsung Music icon with the background of the app screens.

Gửi báo cáo lỗi

Nếu bạn muốn báo cáo lỗi trên thiết bị của mình khi đang sử dụng Samsung Music, hãy làm theo các bước sau.

Step 1. Download the "Samsung Members" app if it is not already installed. Step 1. Download the "Samsung Members" app if it is not already installed.

Bước 1. Nếu bạn chưa cài đặt, hãy tải xuống ứng dụng Samsung Members.

Step 2. Press the More button [three dots in the upper right corner] and tap the “Settings” menu. Step 2. Press the More button [three dots in the upper right corner] and tap the “Settings” menu.

Bước 2. Chọn biểu tượng Nhiều hơn và chọn “Cài đặt".

Step 3. Select “Contact us” at the bottom of the screen. Step 3. Select “Contact us” at the bottom of the screen.

Bước 3. Chọn “Liên hệ với chúng tôi".

Step 4. Tap “Error Reports” to send your report with the system log data. Step 4. Tap “Error Reports” to send your report with the system log data.

Bước 4. Chọn "Báo cáo lỗi" để gửi báo cáo của bạn. Bạn phải gửi cùng với dữ liệu nhật ký hệ thống. (Nếu sự cố xảy ra trong 5 phút qua).

Cảm ơn phản hồi của bạn