Chính sách tài khoản của Samsung Rewards

Ngày cập nhật gần nhất : 26-07-2022

Samsung Rewards là một chương trình cho phép bạn tích điểm dựa trên sự yêu thích và hơn thế nữa. Tìm hiểu tất cả chính sách tài khoản Samsung Rewards, cũng như một số chi tiết cụ thể về cách sử dụng tài khoản này bên dưới.

View of a screen with the Samsung Rewards account balance.

Giới hạn một tài khoản Samsung Rewards cho một người hoặc một địa chỉ email, bất kể có nhiều người sử dụng cùng một địa chỉ email. Điểm không được chuyển nhượng vì bất kỳ lý do gì.

Cảm ơn phản hồi của bạn