Chương Trình Quà Tặng Khách Hàng Thân Thiết

Điều Kiện Và Điều Khoản

Bằng cách tham gia chương trình, bạn đã đồng ý với điều kiện & điều khoản như sau

A. Tổng quan về chương trình

Chương trình Quà Tặng Khách Hàng ("Chương trình"), là chương trình khách hàng thân thiết được tài trợ bởi CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SAMSUNG VINA (“Nhà tài trợ”), qua đó các cá nhân, “Người tham gia”, hợp lệ và được lựa chọn bởi Samsung, có thể truy cập để yêu cầu quà tặng.

Quà tặng dành cho Khách Hàng Thân Thiết (“Quà tặng”), là các loại quà được Samsung chuẩn bị bởi Nhà tài trợ. Tùy theo từng thời điểm và số lượng Người tham gia, danh sách Quà tặng sẽ có thay đổi.

 

 

B. Điều kiện hợp lệ tham gia

1. Đối tượng Khách hàng: Chương trình dành cho công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sinh sống hợp pháp tại Việt Nam. Người tham gia cần có lịch sử sử dụng dịch vụ của Samsung thông qua hệ thống Chăm sóc Khách hàng của Samsung, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Tổng đài Chăm sóc Khách Hàng và Trung Tâm Bảo Hành Samsung hoặc thông qua ứng dụng Samsung Members, và đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này.


Nếu bạn không đủ độ tuổi thành niên được công nhận bởi pháp luật Việt Nam, bạn không được phép tham gia vào chương trình này trừ khi được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của bạn hiểu và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của bản Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp cho phép người được bảo trợ chưa thành niên ("Người tham gia chưa thành niên") sử dụng Chương trình, bạn đồng ý: (i) giám sát việc sử dụng Chương trình của Người tham gia chưa thành niên; (ii) chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Chương trình của Người tham gia chưa thành niên, (iii) chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào phát sinh từ việc Người tham gia chưa thành niên sử dụng Chương trình; (iv) đảm bảo tính chính xác và tính trung thực của tất cả thông tin do Người tham gia chưa thành niên cung cấp hoặc, nếu pháp luật Việt Nam yêu cầu, thay mặt Người tham gia chưa thành niên cung cấp tất cả thông tin cần thiết một cách trung thực và chính xác; và (v) chịu trách nhiệm và bị ràng buộc bởi các điều khoản của dịch vụ này đối với quyền truy cập và sử dụng Chương trình của Người tham gia chưa thành niên.


2. Đăng ký Quà tặng: Samsung sẽ xác định đối tượng Người Tham Gia hợp lệ và gửi thông tin đăng nhập tài khoản đến Người Tham Gia. Việc tiếp tục tham gia vào Chương trình được xem là Người tham gia sẽ tiếp tục tuân thủ đầy đủ và vô điều kiện theo các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình, bởi chúng có thể được cập nhật tại từng thời điểm (“Quy tắc”), và đại diện cho việc Người tham gia đã đáp ứng các yêu cầu về tính hợp lệ được thiết lập trong Quy tắc. Những khách hàng không tuân thủ Quy tắc có thể bị cấm tham gia Chương trình được quyết định bởi Nhà tài trợ, dựa trên sự suy xét của riêng mình. Sẽ có giới hạn số lượt đổi quà trên một Người tham gia.
* Lưu ý: Quà tặng có thể thay đổi tùy từng thời điểm.


3. Điều kiện nhận quà: Nhà tài trợ sẽ quyết định chọn ra Người tham gia hợp lệ, theo các tiêu chí của Nhà tài trợ hoặc bất kỳ, phù hợp với từng thời điểm và chính sách của Samsung.


4. Thông tin cá nhân của Người tham gia: Để tìm hiểu cách Nhà tài trợ sẽ sử dụng thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến Chương trình này, vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của Nhà tài trợ
 

 

C. Thời hạn, sửa đổi và chấm dứt Chương trình

1. Chương trình bắt đầu từ ngày 09/08/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Nhà tài trợ cũng có quyền tạm dừng hoặc sửa đổi Chương trình, bằng quyết định của mình, tại bất kỳ lúc nào và sẽ thông báo trước trên website. Nhà tài trợ sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu việc đổi Quà tặng của Người tham gia bị ảnh hưởng từ ngày sửa đổi, chấm dứt hoặc tạm ngừng Chương trình.

2. Việc tiếp tục tham gia Chương trình của Người tham gia đồng nghĩa với việc người đó chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với các Quy tắc này.

3. Thời hạn đổi quà kể từ ngày nhận được thông báo từ Nhà tài trợ là một (01) tháng. Nếu Người tham gia không đổi quà trong thời hạn này, Người tham gia chấp nhận hủy quyền đổi quà mà Nhà tài trợ đã thông báo.

D. Các điều kiện & Điều khoản chung

1. Nhà tài trợ có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tư cách hợp lệ của bất kỳ người nào sử dụng, hoặc trong trường hợp đình chỉ, bị nghi ngờ sử dụng Chương trình theo cách không phù hợp với các Quy tắc này hoặc bất kỳ luật, quy định hiện hành của Việt Nam. Ngoài việc đình chỉ hoặc ngừng tư cách hợp lệ tham gia Chương trình, Nhà tài trợ sẽ có quyền thực hiện biện pháp hành chính và/hoặc pháp lý thích hợp, bao gồm cả trách nhiệm hình sự, tùy theo quyết định của Nhà tài trợ nếu xét thấy cần thiết.

2. Bất kỳ nỗ lực nào của bất kỳ người nào nhằm phá hoại hoạt động hợp pháp của Chương trình đều có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và dân sự, và nếu nỗ lực như vậy được thực hiện, Nhà tài trợ có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại từ người đó trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật. Việc Nhà tài trợ không thực thi bất kỳ Quy tắc nào trong số này sẽ không được xem như sự từ bỏ các điều khoản đó, hoặc bất kỳ điều khoản nào khác.

3. Chương trình chỉ dành cho cá nhân. Các công ty, hiệp hội, bao gồm tổ chức trường học, hoặc các nhóm khác không được tham gia vào Chương trình.

4. Tất cả các câu hỏi hoặc tranh chấp liên quan đến tư cách hợp lệ đối với Chương trình, sự sẵn có của các loại Quà tặng hoặc việc tuân thủ các Quy tắc này của Người tham gia sẽ được quyết định bởi Nhà tài trợ bằng sự suy xét của riêng mình.

5. Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin sai hoặc không chính xác nào do Người tham gia cung cấp trong khi tham gia Chương trình.

6. Người tham gia chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các loại thuế có thể phát sinh từ việc tham gia Chương trình (nếu có).

7. Người tham gia có trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ để Nhà tài trợ có thể gửi Quà tặng theo đúng thông tin cung cấp

8. Chương trình tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành và Người tham gia phải tuân thủ tất cả các luật và quy định được áp dụng.

 

E. Giới hạn trách nhiệm

1. Nhà tài trợ, và công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, bên nhận quyền và các công ty liên quan, và mỗi cán bộ, giám đốc, nhân viên, cổ đông, đại lý và các đại lý quảng cáo và khuyến mại, người kế nhiệm, chuyển nhượng (gọi chung là “Các Bên liên quan”) không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi in ấn hoặc lỗi máy tính, thiếu sót, gián đoạn, không thường xuyên, xóa, lỗi, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi tài liệu nào của Chương trình hoặc đối với thiết bị kỹ thuật, mạng, điện thoại, điện tử, trục trặc máy tính, phần cứng hoặc phần mềm dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc việc truyền tải thông tin Chương trình không chính xác do các sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên internet, tại bất kỳ trang web nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng. Trong trường hợp ứng dụng Samsung Members và/hoặc Chương trình tạm thời bị lỗi và bị tạm ngừng, Người tham gia sẽ được khuyên không nên truy cập để đổi quà trong khoảng thời gian này.

2. Khi tham gia vào Chương trình, Người tham gia chấp nhận mọi trách nhiệm và theo đây đồng ý bồi thường và giữ vô hại cho Nhà tài trợ và Các Bên liên quan và khỏi bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào có thể phát sinh từ các hành động được thực hiện bởi Người tham gia và/hoặc sự tham gia vào Chương trình của Người tham gia, hoặc đối với bất kỳ tổn hại hoặc thương tích nào do bất kỳ bên thứ ba nào gây ra.

3. Không có bất cứ trường hợp nào mà các bên liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất cứ thiệt hại hay tổn thất lợi nhuận nào dù gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, để cảnh cáo hay để trừng phạt, ngay cả khi các bên liên quan hay đại diện theo ủy quyền của họ đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó. Điều này có nghĩa là Người tham gia từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền đối với bất cứ thiệt hại hay tổn thất lợi nhuận nào dù gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, đặc biệt, để cảnh cáo hay để trừng phạt từ Samsung và các bên chuyển quyền của Samsung. Bất kỳ quy định nào trái ngược trong quy tắc này, trách nhiệm pháp lý tổng thể của Nhà tài trợ đối với Người tham gia phát sinh từ bất cứ nguyên nhân hành động nào tại bất kỳ thời điểm nào được giới hạn thấp hơn (a) tổn thất thực tế của bạn. Các tuyên bố từ chối, loại trừ và giới hạn nêu trên được áp dụng với phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, ngay cả khi có bất cứ biện pháp khắc phục nào không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

4. Nhà tài trợ miễn trừ trách nhiệm với việc bảo hành Quà tặng. Người tham gia vui lòng lựa chọn và kiểm tra kỹ Quà tặng khi nhận hàng.

5. Nhà tài trợ miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp Người tham gia chuyển nhượng lượt tham gia đổi Quà tặng và/hoặc Quà tặng cho Người dùng khác

6. Dựa trên điều kiện tham gia Chương trình, Người tham gia đồng ý rằng, ngoại trừ trường hợp bị cấm, bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại và nguyên nhân dẫn đến hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Chương trình hoặc bất kỳ mặt hàng nào được mua trong đó sẽ được giải quyết riêng với Samsung và/hoặc Bên thứ ba (nếu có), mà không cần dùng đến bất kỳ hình thức khởi kiện tập thể nào. Tất cả các vấn đề và câu hỏi liên quan đến việc xây dựng, hiệu lực, giải thích và tính khả thi của các Quy tắc này, quyền và nghĩa vụ của Người tham gia, hoặc quyền và nghĩa vụ của Nhà tài trợ liên quan đến Chương trình, sẽ chịu sự điều chỉnh và được hiểu theo luật Việt Nam, mà không ảnh hưởng đến bất kỳ lựa chọn quy tắc luật nào.

7. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Quy tắc này bị tòa án có thẩm quyền phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ bị loại khỏi phần còn lại của Quy tắc này, nếu không sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.