Thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa Samsung

Ngày cập nhật gần nhất : 09-06-2022

Khi điều hòa nhiệt độ mở:

1 Nhấn nút Timer (Bộ hẹn giờ) để chọn (Off).
Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?

Đèn báo (Off) tiếp tục nhấp nháy và bạn có thể thiết lập thời gian.

2 Nhấn nút trái, phải để thiết lập thời gian.

- Bạn có thể thiết lập thời gian theo đơn vị nửa giờ từ 30 phút (0,5 trên màn hình) ~ 3 giờ và theo đơn vị một giờ từ 3~24 giờ.

- Thời gian có thể được thiết lập tối thiểu là 30 phút và tối đa là 24 giờ.

3 Nhấn nút SET (THIẾT LẬP) để hoàn tất thiết lập hẹn giờ Tắt.

- Thiết lập hẹn giờ tắt bị hủy nếu nếu bạn không nhấn nút SET (THIẾT LẬP) trong 10 giây sau khi thiết lập thời gian.

Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?
Để thiết lập hẹn giờ Tắt trên máy điều hòa AR18KVFSBWKNSV tôi phải cài đặt như thế nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn