Thông báo mất khi chưa đọc tin ở thiết bị Galaxy Android Oreo

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Bạn có thể dễ dàng xóa huy hiệu thông báo trên biểu tượng ứng dụng cùng lúc với khi xóa thông báo đó. Do đó nếu bạn vuốt các thông báo trên bảng thông báo, hoặc chọn XÓA. Các huy hiệu có số sẽ biến mất vào lúc đó. Đây là hoạt động thông thường theo khái niệm Oreo OS.

badgenumbernotappear

Cảm ơn phản hồi của bạn