Cách đổi ngôn ngữ giao tiếp với Bixby Voice?

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Bixby Voice chỉ khả dụng trong một số ngôn ngữ, và các tính năng nhất định có thể sẽ không khả dụng tùy thuộc vùng lãnh thổ của bạn.

changelanguagebixbyvoice
1 Từ màn hình Bixby Home, Chọn Nhiều hơn.
2 Chọn Cài đặt.
3 Chọn Ngôn ngữ và cách nói.
4 Lựa chọn Ngôn ngữ. Hiện các ngôn ngữ được hỗ trợ là tiếng Hàn, tiếng Trung giản thể và tiếng Anh US. Các tính năng nhất định có thể không khả dụng tùy vào khu vực sử dụng.

Ngôn ngữ Bixby có thể khác ngôn ngữ hệ thống vì ngôn ngữ đã chọn chỉ áp dụng cho Bixby.

Cảm ơn phản hồi của bạn