Cách định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge

Ngày cập nhật gần nhất : 24-06-2022
1 Trên màn hình Chờ, chạm vào Ứng dụng.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
2 Chạm vào Cài đặt.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
3 Chạm vào Bộ nhớ.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
4 Chạm vào Thẻ nhớ SD.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
5 Chạm vào Định dạng.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
6 Chạm vào ĐỊNH DẠNG.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?
7 Chạm vào HOÀN TẤT.
Làm thế nào để định dạng thẻ nhớ trên Galaxy S7 edge của tôi?

Vui lòng nhấn nút Gửi để phản hồi ý kiến. Cảm ơn bạn đã dành thời gian tham khảo nội dung!

Cảm ơn phản hồi của bạn