Hướng dẫn gửi tin nhắn SOS từ thiết bị đeo Galaxy

Ngày cập nhật gần nhất : 29-06-2022
SOS

Tin nhắn SOS

Trong tình huống khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn SOS bằng cách nhấn nhanh phím Trang chính 3 lần. Bạn cũng có thể cài đặt để Gear tự động gọi danh bạ khẩn cấp của bạn. 

 

Tính năng Tin nhắn SOS được hỗ trợ trên các sản phẩm sau:

  • Gear S3
  • Gear Fit2 Pro
  • Gear Sport
  • Galaxy Watch
  • Galaxy Watch Active 

Thiết lập Tin nhắn SOS

1 Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại và chọn CÀI ĐẶT → Gửi yêu cầu SOS, và chọn công tắc để kích hoạt tính năng này.
SOS
SOS
2 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm danh bạ khẩn cấp nếu bạn vẫn chưa làm trước đó.

Thêm danh bạ khẩn cấp

1 Mở ứng dụng Samsung Gear trên điện thoại và chọn CÀI ĐẶT → Yêu cầu gửi SOS → Gửi tin nhắn SOS đến.
sos
4 Chọn nút + và nhập thông tin danh bạ hoặc chọn Chọn từ Danh bạ để thêm một liên hệ sẵn có vào Danh bạ khẩn cấp
sos

Kích hoạt cuộc gọi SOS

Cài đặt để thiết bị đeo tự động gọi danh bạ khẩn cấp của bạn sau khi đã gửi tin nhắn SOS. bạn chỉ có thể gọi một danh bạ khẩn cấp của mình.
Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại và chọn CÀI ĐẶT → Gửi yêu cầu SOS. Chọn Thực hiện cuộc gọi SOS để mở tính năng này và chọn danh bạ khẩn cấp mong muốn.

sos
sos

Gửi tin nhắn SOS

Trong tình huống khẩn cấp, nhấn nhanh phím Trang chính của thiết bị đeo 3 lần.
Thiết bị đeo sẽ gửi tin nhắn SOS cho các danh bạ khẩn cấp của bạn. Tin nhắn sẽ bao gồm cả thông tin vị trí hiện tại của bạn và một đường dẫn để theo dõi thông tin vị trí thời gian thực của bạn trong 60 phút.
Nếu tính năng Thực hiện cuộc gọi SOS đã được mở, thiết bị đeo sẽ tự động gọi danh bạ khẩn cấp được chọn.
Sau khi gửi tin nhắn SOS, biểu tượng cảnh báo sẽ hiển thị trên màn hình Đồng hồ. Vuốt sang phải để xem kết quả của yêu cầu SOS của bạn.

Cảm ơn phản hồi của bạn