Как мога да използвам диспенсера за вода и лед на хладилник Samsung?

Избор на вида лед за диспенсера:
 

Изберете бутонът за вида лед, който желаете.

Избор на вида лед за диспенсера

Може да се избере: кубчета лед, натрошен лед, без лед (режим, в който диспенсерът не произвежда лед).
 

Използване на клапата на диспенсера:

Използване на клапата на диспенсера

Използване на клапата за лед (01).
 

Натиснете леко клапата за лед с помощта на чашата, в която желаете да освободите леда.

Ледът ще бъде освободен от диспенсера.

Може да се избере видът на леда чрез избиране на бутоните споменати по-горе.
 

Използване на клапата за вода (02).
 

Натиснете леко клапата за вода с помощта на чашата, в която желаете да освободите водата.

Водата ще бъде освободена от диспенсера в чашата.

Забележка:

Ако се натиснат едновременно както клапата за вода, така и клапата за лед, диспенсерът ще изпълни само първоначално избраната операция/клапа.
Изчакайте 1 секунда преди да отдалечите чашата от диспенсера, за да избегнете течове.
Не дърпайте обратно клапата, след като водата или леда са освободени. Тя се връща в първоначално положение автоматично.

Използване на диспенсера за вода и лед едновременно.
 

За да освободите лед в чашата, натиснете първо клапата за лед (01) след товапреместете чашата по-долу и натиснете клапата за вода (02) за да се освободи вода в чашата.

Благодарим Ви за обратната връзка