תקנון מבצע "Samsung New Galaxy Device" (“התקנון“)

התנאים המפורטים בתקנון זה יחולו על מבצע "Samsung New Galaxy Device "להלן: ("המבצע"), אשר מקיימת סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ .514797851, מרח' אהרון ברט 22, פתח תקווה ("החברה")

1.          אופן ותנאי ההשתתפות במבצע

1.1.   רק אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים, במהלך תקופת המבצע כהגדרתה בסעיף 2, יהא זכאי להשתתף במבצע ("תנאי ההשתתפות" ו"משתתף", בהתאמה):

1.1.1.  אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או אדם שהינו בעל היתר שהייה חוקית בישראל ,אשר גילו עולה על שמונה עשרה(18) שנים במועד השתתפותו במבצע;

1.1.2.  מילא את פרטיו לצורך הרשמה מוקדמת לרכישת מכשיר Samsung Galaxy החדש (להלן:

"המכשיר"), באחד מהאמצעים הבאים: מייל שהתקבל על ידו מהחברה, אתר החברה ,הודעה שקיבל למכשירו הנייד או באמצעות הפייסבוק של החברה בין התאריכים 22.7.20 ועד 22.8.10 .

1.1.3.  רכש מיבואן מורשה ע"פ רישומי החברה את המכשיר, בין התאריכים 22.8.10 ועד 22.8.26.

1.1.4.  אקטב את המכשיר החדש שרכש עד לתאריך 22.9.5.

1.1.5.  החברה תשלח לזכאים על פי סעיפים 1.1.1.- 1.1.4 באמצעות דואר אלקטרוני, קוד למימוש

ההטבה. יובהר בזה כי בשל מגבלות החוק, רוכשים שלא יאשרו דיוור לא יהיו זכאים לקבלת הדואר האלקטרוני כמצוין מטה ויוכלו לפנות באופן יזום לחברה לקבלת ההטבה (על פי כתובת המייל מטה).

1.1.6.  מקבלי הקוד המעוניינים לממש את ההטבה של 150 שקלים לרכישה הבאה באתר הסחר האינטרנטי של החברה" Samsung E-Store" בכתובת:https://shop.samsung.com/il  ("האתר") בלבד יוכלו לעשות זאת עד ל30 בנובמבר 2022.

1.1.7.  למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתפים אשר פרטיהם נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק ישתתפו במבצע.

1.2.   האחריות על הזנת הפרטים האישיים ,באופן מדויק ומלא כאמור לעיל ,חלה אך ורק על המשתתף ולחברה לא תהיה כל אחריות על התאמת הפרטים . הקלדה שלא תכלול נתונים מלאים ו/או מדויקים ו/או עדכניים תיפסל ולא תשתתף בפעילות.

1.3.   יובהר כי כל מספר )סידורי( IMEI של מכשיר המשתתף במבצע כמפורט בסעיף 1.1.2 בצירוף מספר טלפון סלולרי( MSISDN )  וכתובת דואר אלקטרוני תקינה , יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד, במידה שעמד בתנאי המבצע ובכפוף להם וזאת אף אם בבעלות מחזיקו יותר מחשבון Samsung

.אחד Account

1.4.   עוד יובהר כי ניתן להירשם להשתתפות במבצע  עד יום 22.8.10.

1.5.   מובהר כי רישומי החברה המתקבלים במערכת המחשב של החברה מהפרטים שהוזנו על ידי המשתתף במבצע יהוו ראיה מכרעת לנכונותם ו/או לעצם שליחתם על-ידי המשתתפים ולא תועלה כל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או חוסר בפרטים ו/או דיוק הפרטים שנקלטו במערכת כאמור.

2.          תקופת המבצע

2.1.   הזכאות לקבלת ההטבה הינה לרוכשי המכשירים ו/או הנרשמים לרכישת המכשיר בין המועדים הרשמה לקבלת ההטבה תחל ביום 22.7.20 ותסתיים ביום 22.8.10 , או עד גמר מלאי ההטבה, המוקדם מביניהם ("תקופת המבצע"). למען הסר ספק ,החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או

להפסיק ו/או להאריך את תקופת המבצע בכל עת על פי שיקול דעתה.[שירה, התאריך לא יוצא טוב בקבלת השינויים]

3.          המבצע

3.1.   למשתתף (כפי שהוגדר בסעיף 1) שירכוש מכשיר Samsung Galaxy החדש בהתאם לתנאי תקנון זה ,תהיה אפשרות לקבל את  ההטבה (כהגדרתה בסעיף 4).

3.2.   לצורך קבלת ההטבה כהגדרתה בסעיף 4.1, לאחר הרכישה כאמור בסעיף 3.1, וקבלת הקוד כאמור בסעיף 1.1.5 יזין הלקוח את פרטיו האישיים, בממשק המיועד לכך באתר Samsung.com ("אתר הפעילות"). וימלא את טופס ההרשמה, ישיב על כל השאלות שבו.

3.3.   במידה וסכום ההזמנה יהיה נמוך מ500 ש"ח המשתתף יידרש לשלם דמי משלוח.

3.4.   יובהר בזה כי לא ניתן יהיה לעשות שימוש באותו קופון עבור שתי רכישות נפרדות אף אם נעשה שימוש חלקי בקופון.

3.5.   לאחר קליטת פרטי המשתתף במערכות החברה ואישור זכאות המשתתף על פי שיקול דעתה והחלטתה הסופית של החברה, תשלח למשתתף הודעת דואר אלקטרוני עם ההטבה. על מנת לקבל הודעה זו על המשתתף בעת הרשמתו לאשר דיוור. יובהר בזה כי בשל מגבלות החוק לא יתאפשר לחברה לשלוח מסרונים למשתתף שלא אישר דיוור.

3.6.   האחריות הבלעדית על ביצוע הפעולות המפורטות בסעיף זה, חלה על המשתתף. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי נכונות ו/או אי דיוק ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו במערכות החברה ו/או לכל נזק, הטעייה, מרמה, חסרון כיס ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפרטים ו/או בנוגע למהימנותם. עוד יובהר, כי רק מי שפרטיו נקלטו בפועל אצל החברה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף במבצע.

4.          ההטבה

4.1.   ההטבה הינה קופון של 150 שקלים לרכישה הבאה אתר הסחר האינטרנטי של החברה "Samsung E-Store" בכתובת: https://shop.samsung.com/il("ההטבה"). 

4.2.   מלאי ההטבות במבצע מוגבל ל- 500 הטבות על בסיס "כל הקודם זוכה" ו/או עד גמר המלאי.

4.3.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע ו/או לשנות ו/או להחליף את ההטבה או את כמות ההטבות ללא כל מגבלה ,ולמשתתפים במבצע לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.4.   למען הסר ספק מובהר כי הזכייה בהטבה כוללת אך ורק את האמור במבצע ובתנאים אלה ולא מעבר לכך. כמו כן, המשתתף יהא אחראי לבדו לעשות את כל הסידורים ולקבל את כל האישורים הנדרשים לצורך מימוש ההטבה (אם יש צורך בכך) והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

4.5.   ההטבה הינה אישית למשתתף בלבד, ואינה ניתנת להעברה, להסבה, לשעבוד, לשינוי, להחלפה או להמרה (בין המרה מלאה ובין המרה חלקית), לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר .על אף האמור, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה , להסכים לשינוי בזהות מממש ההטבה, לפי בקשתו בכתב של המשתתף.

4.6.   החברה לא תישא באחריות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי בהטבה ו/או נזקים שיגרמו למשתתף

(בין אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר להטבה ולא תישמע כנגד החברה ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

4.7.   מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את הזכייה של מי מהמשתתפים ו/או לדרוש את השבת ההטבה, אם, על פי שיקול דעתה, יש בהתנהלות אותו משתתף או מקבל ההטבה משום הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין.

5.          אחריות

5.1.   החברה ו/או מי מטעמה אינן נושאת ולא יישאו באחריות להטבה לרבות לכל ביטול ו/או דחייה ו/או שינוי כלשהו ו/או לכל נזק העלול להיגרם למשתתף ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי (בין אם ישירים ובין אם עקיפים) בקשר להטבה ו/או לכל מרכיב אחר הכלול בה, ולא תישמע ו/או תתקבל כנגד החברה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5.2.   החברה רשאית בכל עת, עקב טעות כגון ולא רק, כפל רישום ,תקלה טכנית ו/או אירוע בלתי צפוי, וכיו"ב, לשנות כל תנאי מתנאי המבצע המפורטים בתקנון זה, לרבות תקופת המבצע, כמות הזוכים בהטבה ו/או ההטבות עצמן, ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת, הכול כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת למבצע ותחייב כל משתתף .

5.3.   החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית באופן כלשהו לתפקודה התקין של רשת הטלפונים הארצית ו/או התקשורת ו/או המחשבים, על כל מרכיביה, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים ,לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

5.4.   למען הסר ספק, לאף משתתף כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו עקב פעולות כאמור .

5.5.   בכל מקרה לא תהיה למבקש להשתתף ו/או למשתתף כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה וכל גוף אחר הקשור במבצע, או מי מטעמם, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין במבצע .

6.          כללי

6.1.   כל הזכויות מכל סוג, לרבות זכויות קניין רוחני, בקשר למבצע ו/או לתכני החברה המופיעים במבצע, לרבות הזכויות במוניטין, בסמליל, בכל סימן מסחרי ושם מסחרי, בין אם רשומים ובין אם לאו, ובכל זכות דומה אחרת הינם רכושה הבלעדי של החברה ו/או (לפי העניין) של צדדים שלישיים ויישארו רכוש בלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

6.2.   למעט אם קבוע אחרת בתקנון זה ובכפוף להוראות כל דין חל, אין להשתמש, להעתיק, לשכפל ,לצלם, להפיץ, לפרסם איזה חלק מהזכויות של החברה או של צדדים שלישיים כאמור (לרבות ומבלי לגרוע: תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו, צליל, קוד מקור, קוד יעד, תוכנה) ללא הסכמת החברה ו/או אותם צדדים שלישיים בכתב ומראש

6.3.   עצם השתתפות המשתתף במבצע מהווה אישור מצידו, כי ידוע לו שהשתתפותו במבצע הינה בכפוף לכל תנאי ו/או סייג המצוי במבצע וכי נעשתה בהסכמתו המלאה.

6.4.   בהשתתפות במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף, כי קרא את התקנון והוא מקבל עליו את הוראותיו.

6.5.   המידע האישי אשר נמסר על ידי המשתתף בעת רישומו למבצע, יישמר על ידי החברה וייעשה בו שימוש בהתאם לתנאי מדיניות הפרטיות של החברה.

6.6.   בנוסף ,החברה ו/או מי מטעמה ו/או ברשותה יהיו רשאים לאסוף, לשמור, להשתמש ו/או למסור מידע לגבי המשתתף (להלן:" שימוש במידע") ל צד ג' אחר לצורך רישום ו/או השתתפות במבצע ו/או לאספקת השירות על ידי מי מהם וכי כל שימוש במידע על ידי מי מאלה הנה ותהיה כפופה

להוראות תקנונם ולכללים שייקבעו על ידם מעת לעת, אשר יחולו לגבי כל עניין בקשר עם קבלתההטבה לרבות בקשר עם שימוש במידע .

6.7.   כל אדם המשתתף בתחרות נותן את הסכמתו מראש לפרסום פרטיו כפי שיימסרו במסגרת התחרות

(ככל שיימסרו), כולל לפרסום קולו ודמותו בכל אמצעי תקשורת (לרבות ברשת האינטרנט), לרבות את הסכמתו לפרסום דבר זכייתו ככל שרלוונטי. המשתתף מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו, ומידע נוסף שיצטבר על אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו (לרבות באמצעות שליחת אימייל או SMS), פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו ,לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.

6.8.   בכל מקרה של אי-התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון לבין הנאמר במודעת פרסום ו/או בכל פרסום או מתן מידע אחר לציבור המשתתפים, בין אם על-ידי החברה ובין אם על-ידי גורם מוסמך מטעמו, יגבר הקבוע בתקנון זה.

6.9.   במבצע זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.

6.10.            המשתתפים ערים לכך, כי עריכת המבצע תלויה בגורמים אחרים שלחברה אין שליטה עליהם .

לפיכך, תהא החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק את המבצע, באופן מלא או חלקי ומעת לעת, אם יתקיימו גורמים שישבשו ו/או ימנעו את המהלך התקין של המבצע.

6.11.            סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו/או לפרוש הוראות תקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יפו.

6.12.            עובדי החברה ובני משפחתם אינם רשאים להשתתף במבצע. לעניין סעיף זה" ,בני משפחה "- אבא ,אמא, אח, אחות, בן-זוג, בן, בת .

6.13.            לבירורים ושאלות בקשר למבצע ניתן לפנות אל החברה, בכתובת Contact.samsung@samsung.com

.

6.14.            אין בתקנון זה כדי לגרוע מאילו מזכויותיה של החברה על פי תנאי שימוש ו/או תקנונים אחרים המפורסמים על ידה .

מעודכן ליום 2202.7.18

נספח א'- תצהיר רכישה

אני  הח"מ ,___________ ,בעל ת.ז. מס' ____________, מרח' ___________, בעיר  ,____________ מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1.          הנני עושה תצהיר זה לצורך מימוש הטבה במסגרת מבצע" Samsung New Galaxy" ("המבצע") של חברת סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע"מ, ח.פ .514797851, מרח' אהרון ברט 22, פתח תקווה"(החברה").

2.          הנני מצהיר/ה כי בבעלותי מכשיר סמסונג מדגם___________ ("המכשיר"), אשר נרכש לראשונה ביום

__________, דהיינו בתקופת המבצע כאמור בתקנון המבצע.

מצורף לתצהירי זה, כחלק בלתי נפרד ממנו, חשבונית של רכישת המכשיר, הכוללת את מועד רכישת המכשיר לראשונה, כאמור לעיל, וכן צילום של מדבקת המספר הסידורי (סריאלי) של המכשיר שבבעלותי המצויה עליו.

3.          הנני מצהיר/ה כי ידוע לי שהשתתפותי במבצע היא בכפוף לתנאי תקנון המבצע ועמידה בתנאיו במלואם.

הנני מצהיר/ה בזאת, כי כל העובדות המצוינות בתצהירי זה הינן אמת.

שם מלא: _____________ (בצירוף תעודת זהות.)

חתימה:.______________

תאריך:.______________

מס' טלפון:.____________

כתובת דוא"ל______________ ________________.