איך לחבר רמקול אחורי וסאב וופר לטלוויזיית Samsung?

תאריך עדכון אחרון : נוב׳ 30. 2021

השתמשו ברמקול אחורי ובסאב וופר עם מקרן הקול של Samsung כדי ליהנות מצליל סינמטי באיכות גבוהה. פעלו לפי ההוראות שלהלן כדי לחבר את שני המכשירים לטלוויזיה.

איך לחבר את המכשירים ולבצע חיבור לחשמל

כאשר הסאב וופר מופעל הוא מתחבר באופן אוטומטי למקרן הקול.

שלב 1. חברו את כבל החשמל של הסאב וופר לשקע חשמל.

subwoofer power connect1

שלב 2. חברו את כבל ההזנה למתאם ה-AC/DC וחברו את כבל החשמל של המתאם למקרן הקול.

subwoofer power connect2

הערה: הניחו את מתאם ה-AC/DC על גבי משטח ישר כמו רצפה או שולחן.

שלב 3. הפעילו את מקרן הקול. הסאב וופר יתחבר אוטומטית.

subwoofer power connect3

שלב 4. בדקו אם הנורית הכחולה בגב הסאב וופר נדלקת בכחול מלא. המשמעות היא שהחיבור נוצר בהצלחה.

הערה: אם החיבור האוטומטי אינו עובד, נסו לבצע חיבור ידני.

שלב 1. כבו את מקרן הקול.

שלב 2. לחצו על הלחצן ID SET שבגב הסאב וופר וברמקול האחורי באמצעות חפץ כמו מהדק נייר והמתינו עד שנורית ה-LED הכחולה מתחילה להבהב במהירות.

manually connect subwoofer

שלב 3. לחצו על הלחצן UP בשלט עד שעל גבי מסך מקרן הקול מופיעה ההודעה 'ID SET'.

manually connect subwoofer2

שלב 4. בסיום ביצוע ה-ID SET, מקרן הקול יופעל באופן אוטומטי.

שלב 5. נורית ה-LED הכחולה בסאב וופר וברמקול האחורי תפסיק להבהב כשהחיבור יושלם.

איך לחבר את הרמקולים האחוריים

חברו את הרמקול האחורי למקלט האלחוטי בעזרת כבל לרמקולים.

שלב 1. חברו את הכבל לרמקולים למקלט האלחוטי. הכניסו את הכבל האפור ליציאה האפורה שבמקלט האלחוטי וחברו את התקע הכחול ליציאה הכחולה שבמקלט האלחוטי. בעת חיבור כבל לרמקולים, חברו את קצוות הגידים של הכבל לרמקול.

connect rear speaker1

שלב 2. חברו את הכבלים לרמקולים לרמקול האחורי. התאימו בין הראשים הצבעוניים של הכבל לרמקולים לתוויות הצבעוניות שבגב הרמקול.

connect rear speaker2

שלב 3. הפעילו את המקלט האלחוטי ובדקו אם נורית ה-LED הכחולה שמאחור מהבהבת.

הערה: אם נורית חיווי ה-LED לא מהבהבת, לחצו והחזיקו את הלחצן ID SET שבגב המקלט האלחוטי למשך 5 שניות לפחות.

שלב 4. כבו את מקרן הקול ולחצו על הלחצן Up בשלט עד להופעת החיווי 'ID SET' על גבי המסך של מקרן הקול (הוא מיד נעלם).

שלב 5. מקרן הקול יופעל באופן אוטומטי בסיום ה-ID SET. בדקו אם נורית ה-LED שבמקלט האלחוטי דולקת ויציבה. המשמעות היא שנוצר חיבור מוצלח בין מקרן הקול למקלט האלחוטי.

פתרון בעיות לפי נוריות חיווי LED

נורית

מצב

תיאור

פתרון

נורית כחולה במחוון LINK

דולקת

חיבור מוצלח (פעולה תקינה)

-

מהבהבת

שחזור של החיבור

בדקו כדי לוודא שכבל החשמל המחובר למקרן הקול עצמו מחובר כראוי או המתינו כ-5 דקות. אם הנורית ממשיכה להבהב, נסו לחבר את הסאב וופר באופן ידני.

נורית אדומה במחוון STANDBY

דולקת

המתנה (כאשר מקרן הקול כבוי)

בדקו אם כבל החשמל המחובר למקרן הקול עצמו מחובר כראוי.

החיבור נכשל

בצעו חיבור חוזר. עיינו בהוראות לביצוע חיבור ידני.

נורית אדומה ונורית כחולה במחוונים LINK ו-STANDBY

מהבהבות

תקלה

ראו את פרטי הקשר של מרכז השירות של Samsung (קישור)

הערה:

 • אם מקרן הקול כבוי, הסאב וופר האלחוטי ייכנס למצב המתנה ונורית ה-LED של STANDBY שבגב הסאב וופר תאיר בצבע אדום לאחר שתהבהב כמה פעמים בצבע כחול.
 • אם ברשותכם מכשיר שמשתמש בתדר הזהה לתדר של מקרן הקול הקרוב (5.8 GHz), ההפרעה עלולה לגרום לשיבושים בצליל.
 • עוצמת הקול של מקרן הקול נמוכה מדי או שהצליל מושתק. שנו את עוצמת הקול.
 • כאשר מחובר התקן חיצוני (STB, התקן Bluetooth, מכשיר נייד וכולי), שנו את עוצמת הקול בהתקן החיצוני.
 • כדי להגיע לפלט הצליל של הטלוויזיה בחרו ב'מקרן קול' (בטלוויזיית Samsung: 'בית' ← 'הגדרות' ← 'צליל' ← 'פלט צליל' ← 'בחר מקרן קול').
 • על כבל החשמל להיות מחובר ביציבות למקרן הקול. הוציאו את כבל החשמל בזהירות וחברו אותו שוב.
 • הוציאו לחלוטין את כבל ההזנה, חברו אותו מחדש והפעילו את המכשיר.
 • אתחלו את המוצר ונסו שוב.
 • בדקו אם נורית חיווי ה-LED שבגב הסאב וופר מאירה בצבע כחול. חברו מחדש את מקרן הקול ואת הסאב וופר אם נורית החיווי מהבהבת בצבע כחול או מאירה בצבע אדום.
 • ייתכן שתיתקלו בבעיה אם קיימת חסימה בין מקרן הקול לסאב וופר. הרחיקו את המכשירים מחסימות בקרבת מקום.
 • מכשירים אחרים המשדרים אותות בתדרי רדיו ונמצאים בקרבת מקום עלולים לשבש את החיבור. הרחיקו את הרמקול ממכשירים שכאלה.
 • הוציאו את התקע וחברו אותו מחדש לשקע.
 • ייתכן שעוצמת הקול המקורית של התוכן שמתנגן נמוכה מדי. נסו להזיז את הסאב וופר.
 • קרבו אליכם את רמקול הסאב וופר.
 • אם ישנם חפצים בין מקרן הקול לרמקול הסאב וופר, הם עשויים לגרום לבעיה. העבירו את המכשירים למקום נטול חפצים שכאלה.
 • ייתכן שתשמעו שיבושים או עיכובים בצליל כאשר הסאב וופר והרמקול ההיקפי רחוקים ממקרן הקול. קרבו אותם אל מקרן הקול.
 • ייתכן שתשמעו שיבושים או עיכובים בצליל כאשר מקרן הקול ניצב בקרבת כלי או מכשיר חשמל שעשויים לגרום לשיבוש בתדרי רדיו. הרחיקו את מקרן הקול ממכשירים שעלולים לגרום לשיבוש בתדרי רדיו (למשל, נתב אלחוטי).
 • שנו את מצב חיבור הרשת של הטלוויזיה מאלחוטי לקווי. 

תודה על המשוב שלך