درباره ما

تصویر

باور ما

با اصولی که چشم‌انداز ما نسبت به آینده را شکل می‌دهد، آشنا شوید

این تصویری نمادین از موضوع «درباره چشم‌انداز Samsung Electronics » است
شرکت

هویت ما

اعضای تشکیل‌دهنده تیم Samsung چه کسانی هستند؟ از اینجا بفهمید.

این تصویری نمادین از موضوع «درباره بخش اجرایی Samsung Electronics » است
مسئولان اجرایی
این تصویری نمادین از موضوع «درباره تاریخچه Samsung Electronics » است
تاریخچه
حوزه کسب و کار

تلاش ما

پیشتازی در نوآوری در زمینه‌ی فناوری

مشاغل

نحوه پیوستن به ما

جستاری بر فرصت‌های شغلی در Samsung Electronics بزنید.

این تصویری نمادین از موضوع «درباره مشاغلSamsung Electronics » است