نوع محصول بی‌همتا

* بر اساس مشخصات Galaxy Tab S7+‎. ممکن است برای همه مدل‌های صدق نکند.

* ویژگی اصلی ممکن است با آنچه در مشخصات اصلی ذکر شده است متفاوت باشد

* باند فرکانسی: پهنای باند های پشتیبانی شده توسط دستگاه، ممکن است براساس منطقه و سرویس دهنده شبکه متفاوت باشد.