* ویژگی اصلی ممکن است با آنچه در مشخصات اصلی ذکر شده است متفاوت باشد