Kā ledusskapī iestatīt atvaļinājuma režīmu vai bloķēšanas funkciju?

Ir pieejamas dažas funkcijas, ko varat izmantot, ja ilgāku laiku nelietosiet ledusskapi vai ja vēlaties bloķēt ledusskapja vadību: atvaļinājuma režīms, vadības bloķēšana, dozatora bloķēšana un dozatora paneļa bloķēšana. Tālāk skatiet informāciju par katru funkciju un kā to aktivizēt.

Atvaļinājuma režīms

Ja dosieties atvaļinājumā vai komandējumā vai nelietosiet ledusskapi ilgāku laika periodu, izmantojiet atvaļinājuma režīmu. Ledusskapja temperatūra tiks noregulēta zem 17 °C (62,6 ℉), taču saldētavas temperatūra paliks tāda pati, kā iepriekš iestatīta.

Piezīme.

 • Pirms atvaļinājuma režīma izmantošanas izvāciet no ledusskapja nodalījumiem pārtikas produktus.
 • Ja regulēsiet temperatūru, atvaļinājuma režīms tiks atspējots.
 • Vadības paneļa attēli un iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no modeļa.
 • 1. veids. Turiet nospiestu pogu Vacation (Atvaļinājums) 3 sekundes. Ieslēgsies atvaļinājuma režīma indikators, savukārt ledusskapja temperatūras rādījumi nodzisīs.

- Lai atspējotu atvaļinājuma režīmu, vēlreiz turiet nospiestu pogu "Vacation" (Atvaļinājums) 3 sekundes. Ledusskapja temperatūra tiks atjaunota atbilstoši iepriekšējam iestatījumam.

Turiet nospiestu pogu "Vacation" (Atvaļinājums) 1.
 • 2. veids. Pieskarieties jebkurai pogai (<O vai >), lai ieslēgtu displeju. (Šī darbība var neattiekties uz dažiem modeļiem.) Pieskarieties pie O, lai atlasītu ledusskapi. Pēc tam pieskarieties pie < vai >, lai atlasītu atvaļinājuma režīmu. Iedegsies atvaļinājuma režīma indikators.
Pieskarieties pie < vai >, lai atlasītu atvaļinājuma režīmu.

Vadības bloķēšana

Ja vēlaties novērst nelaimes gadījumus vai netīšu vadības ierīču izmantošanu, lietojiet vadības bloķēšanas funkciju.

Piezīme.

 • Vadības bloķēšana galvenajā panelī neietekmē dozatora darbību.
 • Dozators un attiecīgi arī izvadīšanas svira darbojas neatkarīgi. Lai bloķētu dozatoru un izvadīšanas sviru, izmantojiet dozatora bloķēšanas funkciju.
 • Vadības paneļa attēli un iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no modeļa.
 • Tas attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas aprīkoti ar vadības bloķēšanas funkciju.
 • 1. veids. Turiet nospiestu pogu Control Lock (Vadības bloķēšana) 3 sekundes. Visas vadības funkcijas tiks atspējotas un iedegsies indikators. 

- Lai to atspējotu, vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu šo pogu. Vadības funkcijas tiks iespējotas kā parasti.

Turiet nospiestu pogu "Control Lock" (Vadības bloķēšana).
 • 2. veids. Turiet nospiestu pogu Door Alarm (Durvju brīdinājums) 3 sekundes. Galvenais panelis tiks atspējots un iedegsies vadības bloķēšanas indikators. Kad ir iespējota vadības bloķēšanas funkcija, indikators mirgo, tiklīdz tiek nospiesta kāda poga galvenajā panelī. 

- Lai atspējotu vadības bloķēšanas funkciju, vēlreiz turiet nospiestu minēto pogu vismaz 3 sekundes. Tomēr, ja 1 minūtes laikā netiks nospiesta neviena poga, vadības bloķēšanas funkcija tiks atjaunota.

Turiet nospiestu pogu "Door Alarm" (Durvju brīdinājums).

Dozatora bloķēšana

Ja vēlaties novērst dozatora paneļa pogu un izvadīšanas sviras lietošanu, izmantojiet dozatora bloķēšanas funkciju.

Piezīme. 

 • Dozatora bloķēšanas funkcija dozatora panelī neietekmē galvenā paneļa vadību. Lai bloķētu galveno paneli, izmantojiet galvenā paneļa vadības bloķēšanas funkciju.
 • Vadības paneļa attēli un iestatīšanas metodes var atšķirties atkarībā no jūsu modeļa.
 • Tas attiecas tikai uz tiem modeļiem, kas aprīkoti ar dozatora bloķēšanas funkciju.
 • Vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pogu Water/Ice (Ūdens/ledus). 

- Lai to atspējotu, vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu šo pogu.

Turiet nospiestu pogu "Water/Ice" (Ūdens/ledus).

Dozatora paneļa bloķēšana

Ja vēlaties novērst dozatora paneļa pogu un izvadīšanas sviras lietošanu, izmantojiet dozatora paneļa bloķēšanas funkciju.

Piezīme. 

 • Dozatora paneļa bloķēšanas funkcija neietekmē galvenā paneļa vadību. 
 • Lai bloķētu galveno paneli, izmantojiet galvenā paneļa vadības bloķēšanas funkciju.
 • Vismaz 3 sekundes turiet nospiestu pogu Water (Ūdens). 

- Lai to atspējotu, vēlreiz 3 sekundes turiet nospiestu šo pogu.

Turiet nospiestu pogu "Water" (Ūdens).

Paldies par jūsu atsauksmēm