Kā iztīrīt gaisa kondicioniera filtrus

Lai gaiss būtu patīkami svaigs un tīrs, gaisa kondicioniera filtru un augšējo vāku ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām. Pirms tīrīšanas procesa uzsākšanas pārbaudiet savas ierīces veidu. Šajā video parādīts WindFree sistēmas gaisa kondicioniera ar augšējo vāku filtra tīrīšanas process. Lūdzu, ievērojiet piesardzību, lai procesa laikā negūtu traumas.

1. daļa. Gaisa kondicioniera filtru pārbaude

 • Ieteicamais filtra tīrīšanas cikls

2. daļa. Filtru tīrīšana

 • Filtra noņemšana
 • WindFree paneļa un filtra tīrīšana
 • Filtra žāvēšana
 • WindFree paneļa un filtra atkārtota uzstādīšana
 • Lāpstiņu darbības pārbaude
Kā iztīrīt gaisa kondicioniera filtrus. Kā iztīrīt gaisa kondicioniera filtrus.

Ir normāli, ja ierīce darbības laikā rada nelielu troksni. Liels putekļu daudzums filtrā var samazināt gaisa plūsmu vai radīt neierastu troksni.

 

Ieteicamais filtra tīrīšanas cikls

 • Filtra tīrīšana, kad iekštelpu iekārtas displejā parādās kods "CF". Pēc filtra iztīrīšanas un atkārtotas uzstādīšanas iestatiet filtra tīrīšanas atgādinājumu. 
 • Laiks starp tīrīšanas reizēm var atšķirties atkarībā no ierīces lietojuma un apkārtējās vides apstākļiem.
 • Ja ierīce tiek izmantota vidē, kas pakļauta pārmērīgai putekļu iedarbībai, putekļu filtrs var aizsprostoties, pirms iekštelpu iekārtas displejā parādās kods "CF".

Piezīme: gaisa kondicioniera filtru un augšējo vāku ieteicams tīrīt ik pēc 2 nedēļām.

Filtra noņemšana

Piezīme:

 • Ja ierīce ir WindFree sistēmas modelis, tās paneļus un filtrus iespējams noņemt un iztīrīt.
 • Ja tas ir parastais modelis, iespējams noņemt tikai filtru ierīces augšpusē.
 • Pirms tīrīšanas izslēdziet gaisa kondicionieri un atvienojiet to no barošanas avota.
 • Turiet un uzmanīgi bīdiet abas WindFree paneļa puses, līdz tas atdalās no gaisa kondicioniera.
 • [Filtra noņemšana modelim bez augšējā vāka] Nobīdiet filtru no iekārtas.
 • [Filtra noņemšana modelim ar augšējo vāku] Ja iekārtai ir augšējais vāks, paceliet to un izņemiet filtru.

WindFree paneļa un filtra tīrīšana

 • Ar mīkstu birstīti vai remdenā ūdenī samitrinātu drāniņu notīriet paneļa virsmu.

Brīdinājums: iekārtas virsmu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, benzolu vai spirtu.

 • [WindFree paneļa vāka tīrīšana] Ja paneli klāj pārāk liela putekļu kārta, noskalojiet to zem tekoša ūdens.
 • Ar putekļsūcēju nosūciet jebkādus putekļus un netīrumus, kas sakrājušies filtrā.
 • Ja filtrā ir pārāk daudz putekļu, noskalojiet to zem tekoša ūdens, tīrot ar mīkstu birstīti.

Filtra žāvēšana

 • Pēc filtra noskalošanas ļaujiet tam nožūt labi vēdināmā vietā, kur nav tiešu saules staru.

Brīdinājums: Lai novērstu jebkādu filtra deformēšanos, žāvēšanas laikā nepakļaujiet to tiešu saules staru iedarbībai.

WindFree paneļa un filtra atkārtota uzstādīšana

 • Uzmanīgi ievietojiet WindFree paneli iekārtas augšpusē esošajās rievās.

Brīdinājums: ja filtrs nav kārtīgi uzstādīts, augšējais vāks var pienācīgi neatvērties.

 • Ievietojiet WindFree paneļa izciļņus priekšējā paneļa augšpuses, vidusdaļas un apakšpuses rievās.
 • Pēc WindFree paneļa ievietošanas ar rokām piespiediet tā augšpusi un apakšpusi, līdz tas ar klikšķi nofiksējas savā vietā. (Rievu un to izvietojumu skaits var atšķirties atkarībā no jums piederošā modeļa.)

Lāpstiņu darbības pārbaude

 • Pievienojiet iekštelpu iekārtas kontaktspraudni un nospiediet tālvadības pults ieslēgšanas pogu.
 • Atlasiet režīmu "Cool" (Dzesēšana), "Fan" (Ventilators), lai pārbaudītu lāpstiņu darbību. 

Paldies par jūsu atsauksmēm