Note9 S Pen ကို ဘလူးတုသ္မွတဆင့္ ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္ရမလဲ?

ေနာက္ဆံုးအပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ေန႔ : 31.08.2018

၁၀ မီတာ အကြာအေဝးထိ ေရာက္ေသာ ရီမုတ္ကြန္ထ႐ိုး S Pen ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ Note9 ၏ ေကာင္းက်ိဳးကို အျပည့္ခံစားပါ။


Note9 တြင္ ပံ့ပိုးထားသည့္ မင္တံသည္ ကိရိယာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏွင့္ၿပီးသား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘလူးတုသ္ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ကိုယ္တိုင္စီမံ၍ ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။


အျခား S Pen ကို သင့္ကိရိယာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုသည့္ကိစၥမ်ိဳးတြင္၊ ၎အား ဘလူးတုသ္မွတဆင့္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၎၏ အသုံးခ်စြမ္းရည္ႏႈန္းျပည့္ကို အက်ိဳးခံစားပါ။

သတိျပဳရန္: ဘလူးတုသ္ စြမ္းအင္သုံးႏႈန္းနည္း (BLE) ကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ Samsung-အတည္ျပဳ S Pens ကိုလည္း ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

တျခားS Penျဖင့္ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ
1 ခ်ိတ္ဆက္မႈစတင္ရန္ S Pen ကိုထည့္ေပါက္ထဲထည့္သြင္းပါ။
2 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုကိရိယာ၏ထိပ္ဘက္မွေအာက္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲျခင္းျဖင့္ဖြင့္ပါ။
3 ေ႐ြးစရာမ်ားကိုအသိေပးခ်က္ပန္နယ္ထဲတြင္ခ်ဲ႕ထုတ္ပါ။
ေ႐ြးစရာမ်ားကိုအသိေပးခ်က္ပန္နယ္ထဲတြင္ခ်ဲ႕ထုတ္ပါ။
4 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။
အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုဘယ္ဘက္သို႔ဆြဲထုတ္ပါ။
5 S Pen ရီမုတ္ႏွိပ္ပါ။
Tap the S Pen remote icon
6 ၎ကိုသက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ရန္၎အားထပ္ႏွိပ္ပါ။

အေျခအေနျပဘားရွိ S Pen အိုင္ကြန္သည္မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္လင္းလာၿပီးခ်ိတ္ဆက္ရန္မိနစ္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္ပါသည္။

အေျခအေနျပဘားရွိ S Pen

သတိျပဳရန္: S Pen ခ်ိတ္ဆက္ထားခ်ိန္မွာ၎ကိုကိရိယာမွမျဖဳတ္ထုတ္ပါႏွင့္။ျဖဳတ္ထုတ္ပါကလုပ္ငန္းစဥ္ကိုေႏွာင့္ယွက္ျဖစ္ေစပါမည္။

S Pen ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးေသာအခါ၊အေျခအေနျပဘားရွိ S Pen အိုင္ကြန္ေပ်ာက္သြားပါမည္။


ခ်ိတ္ဆက္ရန္မေအာင္ျမင္လွ်င္သို႔မဟုတ္ယခင္ S Pen ကိုအသုံးျပဳလိုလွ်င္၊၎ကိုအစပိုင္းအဆင့္မ်ားအတိုင္းျပန္ခ်ိတ္ဆက္ပါ။

S Pen ျပန္သတ္မွတ္ျခင္းခ်ဲ႕ရန္ႏွိပ္ပါ

S Pen ခ်ိတ္ဆက္မႈကိုျပန္သတ္မွတ္ရန္နည္းလမ္းႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္: 

1 S Pen ရီမု တ္အိုင္ကြန္ကိုၾကာၾကာႏွိပ္ထားပါ။
2 S Pen ရီမုတ္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဖန္သားျပင္အလိုအေလ်ာက္ဖြင့္လာမည္။
3 “ေနာက္ထပ္ေ႐ြးစရာမ်ား” အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
Tap more in the S Pen remote menu
4

S Pen ျပန္သတ္မွတ္ရန္ကိုႏွိပ္ပါ။

Reset S Pen option in the S Pen remote menu

သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွတဆင့္လည္းဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္:

1 သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကိုဖြင့္ပါ။
2 အဆင့္ျမင့္အစီအစဥ္မ်ားကိုႏွိပ္ပါ။
4 S Pen ရီမုတ္ကိုႏွိပ္ပါ။
3 S Pen ကိုႏွိပ္ပါ။
5 “ေနာက္ထပ္ေ႐ြးစရာမ်ား” အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
Tap more in the S Pen remote menu
6 S Pen ျပန္သတ္မွတ္ရန္ကိုႏွိပ္ပါ။
Reset S Pen option in the S Pen remote menu

သင်၏အကြံပြုချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်

သင္ရွာေဖြေနသည့္အရာအား ရွာမေတြ႔ျဖစ္ေနပါသလား။ သင့္အားကူညီေပးရန္အဆင္သင့့္ျဖစ္ေနပါျပီ

အြန္လိုင္း

Live Chat ေျပာဆိုၿခင္း

မနက္ ၈နာရီမွ ည ၁၁နာရီအထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။)

ဖုန္းေခၚဆိုမည္

01-2399888

ေန႔စဥ္ မနက္ ၇နာရီ မွ ည ၁၁ နာရီ ထိ
(စေန၊တနဂၤေႏြႏွင့္ အစိုးရ႐ုံး ပိတ္ရက္မ်ားအပါအ၀င္ ပိတ္ရက္မရွိေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။)

၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေစရန္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင္႔တင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင္႔ဖုန္းေၿပာဆိုမႈမ်ားအားလံုးကို အသံသြင္းယူထားမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
လူၾကီးမင္းတို႔၏ အခ်က္အလက္လံုျခံဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ Samsung ၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မူ၀ါဒကို Privacy Policy တြင္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

* ပံုႏွိပ္စက္ (ပရင္တာ) ႏွင့္ပတ္သက္ျပီးသိရွိလိုပါက ေအာက္ေဖာ္ျပပါဝက္ဘ္ဆုိဒ္အား ေက်းဇူးျပဳ၍ေလ့လာပါ HP website .

မ်က္ႏွာခ်င္းဆုိင္ပ့ံပိုးမႈ

ဆားဗစ္စင္တာလိပ္စာမ်ား

လူၾကီးမင္းႏွင္႔ အနီးဆံုး၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ တည္ေနရာအားရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

Smart Service

Samsung အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ပင္ လိုအပ္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္