ကေလးငယ္မ်ား အသံုးျပဳရာတြင္ အေကာင္းဆံုး အေတြ႕အၾကံဳေပးႏိုင္မည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 22.09.2020

ကေလးမ်ား၏အိမ္တြင္ေဆာ့ျမဴးကစားရင္းသင္ယူေလ့လာႏိုင္သည့္ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းေပ်ာ္စရာေကာင္းၿပီးေဘးကင္းလုံၿခံဳေသာကေလးမ်ားဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာေတြပါရွိပါတယ္။

 

၎တြင္သင့္ကိုကစားခ်ိန္အကန႔္အသတ္သတ္မွတ္ရန္၊ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ႏွင့္အသုံးျပဳမႈရီပို႔မ်ားေပးရန္ခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္သင့္ကေလးသင္ယူေလ့လာေနသည့္အရာကိုသင္သိႏိုင္ပါတယ္။

သတိျပဳရန္-ကေလးမ်ား၏အိမ္ကိုGalaxy S10’s ႏွင့္Tab S4တို႔တြင္သာရႏိုင္ပါတယ္။

ကေလးမ်ား၏အိမ္သည္တပ္ဆင္ရန္လြယ္ကူၿပီးသင့္ဖုန္း၏အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ထဲတြင္တည္ရွိပါတယ္။

1 အသိေပးခ်က္ပန္နယ္ကိုေအာက္ဆြဲခ်ၿပီးဘယ္ဘက္သို႔ပြတ္ဆြဲပါ။
2 တပ္ဆင္ျခင္းအစပ်ိဳးရန္ကေလးမ်ား၏အိမ္အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ၿပီး၊ေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္ “စတင္ပါ” ကိုႏွိပ္ပါ။
တပ္ဆင္ျခင္းအစပ်ိဳးရန္အသိေပးခ်က္ပန္းနယ္ရွိကေလးမ်ား၏အိမ္အိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ
3 “ေရွ႕သို႔” ကိုႏွိပ္ၿပီး Pinတစ္ခုသတ္မွတ္ပါ။မူလသတ္မွတ္ pin မွာ၀၀၀၀ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးမ်ား၏အိမ္ PIN တြင္သင့္ကိုမိဘထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားသတ္မွတ္ရန္၊အသုံးျပဳမႈရီပို႔မ်ားစစ္ၾကည့္ရန္ခြင့္ျပဳထားပါတယ္။သို႔ေသာ္အေရးအႀကီးဆုံးမွာ – ကေလးမ်ားသည္အဆိုပါပင္နံပါတ္မရွိဘဲႏွင့္ကေလးမ်ား၏အိမ္ကိုထြက္ေစေအာင္လုပ္၍မရပါ။
4 ထိုအခါကေလးမ်ား၏အိမ္ပင္မဖန္သားျပင္ကျပသလာပါမယ္။
5 ပထမဆုံးအသုံးျပဳခ်ိန္တြင္၊အက္ပ္အသီးသီးကိုပင္မဖန္သားျပင္ေပၚကေနေဒါင္းလုဒ္လုပ္ရန္လိုအပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ယခုဆိုလွ်င္သင္သည္ကေလးမ်ား၏အိမ္ကိုတပ္ဆင္ထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားကိုသိရွိကၽြမ္းဝင္ဖို႔လိုပါတယ္။

 

  • ကၽြႏ္ုပ္၏ဖုန္း-ကေလးမ်ားသည္၎တို႔၏အဆက္အသြယ္မ်ားအားမိဘမ်ားကခြင့္ျပဳထားသည့္ႀကိဳတင္-သတ္မွတ္စာရင္းကိုအေျခခံ၍ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ပါတယ္။
  • ကၽြႏ္ုပ္၏ကင္မရာ-ကေလးမ်ားသည္ဓာတ္ပုံမ်ား႐ိုက္ႏိုင္သလိုစတစ္ကာမ်ားလည္းထည့္သြင္းႏိုင္ပါတယ္။
  • ကၽြႏ္ုပ္၏ျပခန္း-ကေလးမ်ား၏အိမ္တြင္ဖန္တီးထားသည့္သို႔မဟုတ္မိဘမ်ားကခြင့္ျပဳထားသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားသို႔မဟုတ္ေရးဆြဲပုံမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
  • ကၽြႏ္ုပ္၏ဘေရာက္ဆာ-မိဘမ်ားကခြင့္ျပဳထားသည့္ဝဘ္ဆိုက္အခ်ိဳ႕အတြင္းမွာစိတ္ခ်ရစြာရွာဖတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
ကေလးမ်ား၏အိမ္အဓိကအဂၤါရပ္မ်ားဆိုင္ရာအက်ဥ္းေဖာ္ျပခ်က္

ကေလးမ်ားသည္အေရာင္ျခယ္ျခင္း၊စတစ္ကာျပဳလုပ္နည္း၊အသံေျပာင္းလဲေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုမ်ားအပါအဝင္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိအေၾကာင္းအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးမွေ႐ြးခ်ယ္သုံးႏိုင္ပါတယ္။ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိက်ိဳးေၾကာင့္သင့္စဥ္းစားဉာဏ္ကိုအားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသည့္coding ဂိမ္းမ်ိဳးပင္လွ်င္ပါရွိပါတယ္။

ဤမွာသင္ကသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားထဲဝင္ႏိုင္ေသာ၊ကေလးမ်ား၏ပ႐ိုဖိုင္မ်ားကိုဖန္တီးႏိုင္ေသာ၊ေန႔စဥ္ကစားခ်ိန္မ်ားကိုသတ္မွတ္ႏိုင္ေသာ၊အသုံးျပဳမႈႏွင့္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုစစ္ၾကည့္ႏိုင္ေသာေနရာတစ္ခုပါ။

၎တို႔မွာအဓိကအဂၤါရပ္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္-

 

  • ေန႔စဥ္ကစားခ်ိန္သတ္မွတ္ရန္-႐ုံးဖြင့္ရက္မ်ားႏွင့္႐ုံးပိတ္ရက္မ်ားအတြက္ေန႔စဥ္ကစားခ်ိန္ကိုသတ္မွတ္ပါ။
  • ေန႔စဥ္အသုံးျပဳမႈ-ပ႐ိုဖိုင္တစ္ခုစီအတြက္ေန႔ႏွင့္ရက္စြဲအလိုက္ေန႔စဥ္အသုံးျပဳမႈကိုျပသေပးပါတယ္။
  • လုပ္ေဆာင္မႈ: မည္သည့္အက္ပ္မ်ားအားအသုံးျပဳထားသည္ကိုျပသေပးပါတယ္။
  • ခြင့္ျပဳသည့္အေၾကာင္းအရာ-မိဘမ်ားကခြင့္ျပဳသည့္အေၾကာင္းအရာအားလုံးကိုျပသေပးပါတယ္။
  • ကေလးမ်ားအတြက္ Galaxy Store-၎ကိုမိဘထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားဖန္သားျပင္ထဲသင့္ PIN ျဖင့္ဝင္ေရာက္ၿပီးမွသာဝင္သုံးႏိုင္ပါတယ္။
ကေလးမ်ား၏အိမ္ရွိမိဘထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာအဓိကအဂၤါရပ္မ်ား
1 “ကေလးမ်ား၏အိမ္” ကိုဖြင့္ပါ။
2 ပင္မဖန္သားျပင္မွသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအိုင္ကြန္ကိုႏွိပ္ပါ။
1 “မိဘထိန္းခ်ဳပ္မႈ” ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
ကေလးမ်ား၏အိမ္ရွိမိဘထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုသက္ဝင္ခလုတ္ဖြင့္ရန္
4 သင္၏ PIN ကိုထည့္ပါ။

သတိျပဳရန္-ကေလးေျခာက္ေယာက္၏ပ႐ိုင္ဖိုင္မ်ားအထိသင္ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။

သင္၏ PIN ေမ့သြားၿပီးကေလးမ်ား၏အိမ္ကိုထြက္ေစေအာင္မလုပ္ႏိုင္လွ်င္၊အက္ပ္ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ေအာက္ပါအဆင့္မ်ားအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

1 ပါဝါပိတ္” ေ႐ြးစရာေပၚလာသည္အထိသင့္ဖုန္းေဘးျခမ္းရွိပါဝါခလုတ္ကိုႏွိပ္၍ဖိထားပါ။
2 “ေဘးကင္းလုံၿခံဳအေနအထား” ေ႐ြးစရာေပၚလာသည္အထိဖန္သားျပင္ရွိပါဝါပိတ္အိုင္ကြန္ကိုထိ၍ဖိထားပါ။
3 “ေဘးကင္းလုံၿခံဳအေနအထား” ထဲဝင္ေရာက္ရန္ႏွိပ္ပါ။
4 ဖုန္းရီဘုထ္လုပ္ျခင္းကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္မွာ “သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား” သို႔သြားပါ။
5 “ကေလးမ်ား၏အိမ္” ကိုရွာေဖြၿပီးရွာေဖြေရးရလဒ္မ်ားမွကေလးမ်ား၏အိမ္အက္ပ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါ။
6 “တပ္ဆင္မႈျဖဳတ္ရန္” ကိုႏွိပ္ၿပီး “အိုေက” ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္အတည္ျပဳပါ။
7 ပါဝါခလုတ္ထပ္ႏွိပ္ၿပီးသင့္ဖုန္းကိုျပန္လည္စတင္ရန္ႏွင့္ေဘးကင္းလုံၿခံဳအေနအထားမွထြက္ေစရန္ “ျပန္လည္စတင္ပါ” ကိုႏွိပ္ပါ။
8 သင့္ဖုန္းသည္ကေလးမ်ား၏အိမ္အေနအထားတြင္ရွိေနေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။

သတိျပဳရန္-ဤလုပ္ငန္းစဥ္သည္အခ်က္အလက္မ်ား၊ပ႐ိုဖိုင္မ်ားႏွင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအားလုံးတို႔ကိုဖ်က္ပါမည္။ယခုဆိုလွ်င္အက္ပ္ကိုျပန္လည္-ထည့္သြင္းရန္လိုအပ္ၿပီးျပန္၍တပ္ဆင္ျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ