ဆမ္ေဆာင္း တီဗြီအား Reset ျပဳလုပ္ျခင္း နည္းလမ္းမ်ား

နောက်ဆုံး ပြုပြင်သည့်ရက်စွဲ : 24.11.2020
QLED Q9 TV

Factory Reset ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ Settings မ်ားသည္ နဂိုမူလ စက္ရံုမွထုတ္လုပ္သည့္ အေနထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို Settings မ်ားတြင္ ပံုရုပ္မ်ားႏွင့္ အသံ Setting မ်ား၊ Channel menu setting (သိမ္းထားေသာ channel မ်ားပါ၀င္သည္)၊ နာရီႏွင့္ အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားသည္မ်ားႏွင့္ သင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ အျခားေသာ Settings မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သင္သည္ သင္၏တီဗီအား ပညာရွင္ပီသစြာခ်ိန္ညွိခဲ့လွ်င္ စံကိုက္ညီ၀န္ေဆာင္မႈ menu ကတဆင့္ မျပဳျပင္ခဲ့ေသာ သင္စံကိုက္ညွိထားသည့္ setting မ်ား ဆံုးရံႈးမည္ျဖစ္သည္။


သင္၏ တီဗြီရွိ Settings မ်ားမွ တစ္ခု (ဥပမာ ရုပ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံ) အား ရိုးရွင္းစြာ အသစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုပါလ်င္ သင္၏ တီဗြီမွ အသံုးျပဳသူလမ္းညႊန္အား မွီျငမ္း၍ setting တစ္ခုခ်င္းစီအား ခ်ိန္ညွိႏိုင္ပါသည္။ Factory Reset သည္ သင္၏ Network Setting မ်ားကို မထိခိုက္ေစႏိုင္ပါ။ Network Setting အား ေျပာင္းလဲလိုပါက သီးျခားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သင္၏ တီဗြီေမာ္ဒယ္လ္အလိုက္ျမင္ေတြ႕ရမည့္ မ်က္ႏွာျပင္အသိေပးခ်က္မ်ားမတူညီႏိုင္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္မႈ အဆင့္ပံုစံတူသည္။ 

 

ခုႏွစ္ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္လ္အလိုက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အဆင့္မ်ားအား ေအာက္ပါ ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာေမာ္ဒယ္လ္အလုိက္ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္မႈ အေသးစိတ္ကို ေအာက္တြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Menu Path by year

YEAR 

MENU PATH 

2011 (D Series)

MENU > System > Plug & Play > (Initial setup)

2012 (E Series)

MENU > Support > Self Diagnosis

2013 (F Series)

Screen Menu > Support > Self Diagnosis > Reset

2014 (H Series)

Support > Self Diagnosis > Reset

2015 (J Series)

Menu/123 > Menu > Support > Self Diagnosis > Reset

2016 (K Series)

Home > Settings > Support > Self Diagnosis > Reset

2017 (M Series)

Home> Settings > Support > Self Diagnosis > Reset

2018 (N Series) 

Home> Settings > Support > Self Diagnosis > Reset

၂၀၁၆ မွ ၂၀၁၈ ေမာ္ဒယ္လ္မ်ား -
1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုး မွ Menu ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။
2 အေပၚေအာက္ေရႊ႕ရေသာ ခလုတ္မ်ားမွ ေအာက္သို႔ေရႊ႕ေသာ ခလုတ္အားႏွိပ္ျပီး Support အားေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ ညာဘက္ရွိ menu အား ရရွိရန္ ညာဘက္သို႕ေရႊ႕ပါ။
K series TV Menu > Support
3 Self Diagnosis အား ေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ Main menu ေပ်ာက္သြားျပီးေနာက္တြင္ Self Diagnosis menu ေပၚလာပါမည္။
K series TV Menu > Support > Self Diagnosis
4 Reset အားေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။
K series TV Menu > Support > Self Diagnosis > Reset
5 တီဗြီမွ Security PIN အားေတာင္းခံပါက ရီမုတ္ကြန္ထရိုးအားအသံုးျပဳျပီး နံပါတ္မ်ားကို ရိုက္ထဲ့ပါ။ သင္သည္ PIN နံပါတ္ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိပါက default PIN ျဖစ္ေသာ 0000 အားရိုက္ထည့္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - PIN ေျပာင္းလဲထားျပီး မမွတ္မိပါက ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
K series TV Menu > Support > Self Diagnosis > Reset
6 Factory Reset ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး Yes အားေရြး၍ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - ယခင္အသံုးျပဳထားခဲ့ေသာ နက္ဒ္ေ၀ါ့ဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအပ Setting မ်ားအားလံုးသည္ စက္ရံုမွထုတ္သည့္အေျခေနသို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
K series TV Menu > Support > Self Diagnosis > PIN > Reset
7 Factory Reset ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တီဗြီ ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီး Set Up မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။

 


Application သို႔မဟုတ္ Smart Features ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ Smart Hub အားအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ Network ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ Main Menu ေအာက္မွ Network options တြင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ညွိပါ။

J Series ၂၀၁၅ တီဗြီေမာ္ဒယ္လ္မ်ား -
1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုး မွ Menu ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။
2 အေပၚေအာက္ေရႊ႕ရေသာ ခလုတ္မ်ားမွ ေအာက္သို႔ေရႊ႕ေသာ ခလုတ္အားႏွိပ္ျပီး Support အားေရြးပါ။ ညာဘက္ရွိ menu အား ရရွိရန္ ညာဘက္သို႕ေရႊ႕ပါ။
J series TV Menu > support
3 Self Diagnosis အား ေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ Main menu ေပ်ာက္သြားျပီးေနာက္တြင္ Self Diagnosis menu ေပၚလာပါမည္။
J series TV Menu > Support > Self Diagnosis
4 Reset အားေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။
J series TV Menu > Support > Self Diagnosis > Reset
5 တီဗြီမွ Security PIN အားေတာင္းခံပါက ရီမုတ္ကြန္ထရိုးအားအသံုးျပဳျပီး နံပါတ္မ်ားကို ရိုက္ထဲ့ပါ။ သင္သည္ PIN နံပါတ္ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိပါက default PIN ျဖစ္ေသာ 0000 အားရိုက္ထည့္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - PIN ေျပာင္းလဲထားျပီး မမွတ္မိပါက ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
J series TV Menu > Support > Self Diagnosis > PIN
6 Factory Reset ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး Yes အားေရြး၍ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ မွတ္ခ်က္။ ယခင္အသံုးျပဳထားခဲ့ေသာ နက္ဒ္ေ၀ါ့ဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအပ Setting မ်ားအားလံုးသည္ စက္ရံုမွထုတ္သည့္အေျခေနသို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
J series TV Menu > Support > Self Diagnosis > PIN > Reset
7 Factory Reset ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တီဗြီ ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီး Set Up မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။

 

Application သို႔မဟုတ္ Smart Features ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ Smart Hub အားအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ Network ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ Main Menu ေအာက္မွ Network options တြင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ညွိပါ။

H series 2014 TV models
1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုး မွ Menu ခလုတ္အား ႏွိပ္ပါ။
2 အေပၚေအာက္ေရႊ႕ရေသာ ခလုတ္မ်ားမွ ေအာက္သို႔ေရႊ႕ေသာ ခလုတ္အားႏွိပ္ျပီး Support အားေရြးပါ။ ညာဘက္ရွိ menu အား ရရွိရန္ ညာဘက္သို႕ေရႊ႕ပါ။
H series TV Menu > Support
3 Self Diagnosis အား ေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ Main menu ေပ်ာက္သြားျပီးေနာက္တြင္ Self Diagnosis menu ေပၚလာပါမည္။
H series TV Menu > Support
4 Reset အားေရြးျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။
H series TV Menu > Support > Self Diagnosis
5 တီဗြီမွ Security PIN အားေတာင္းခံပါက ရီမုတ္ကြန္ထရိုးအားအသံုးျပဳျပီး နံပါတ္မ်ားကို ရိုက္ထဲ့ပါ။ သင္သည္ PIN နံပါတ္ေျပာင္းလဲထားျခင္းမရွိပါက default PIN ျဖစ္ေသာ 0000 အားရိုက္ထည့္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - PIN ေျပာင္းလဲထားျပီး မမွတ္မိပါက ေနာက္ထပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါ။
H series TV Menu > Support > Self Diagnosis > PIN
6 Factory Reset ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး Yes အားေရြး၍ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။ မွတ္ခ်က္ - ယခင္အသံုးျပဳထားခဲ့ေသာ နက္ဒ္ေ၀ါ့ဒ္ အခ်က္အလက္မ်ားမွအပ Setting မ်ားအားလံုးသည္ စက္ရံုမွထုတ္သည့္အေျခေနသို႔ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္သည္။
H series TV Menu > Support > Self Diagnosis > PIN > Reset
7 Factory Reset ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္း ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာ တီဗြီ ဖြင့္ျခင္း ပိတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္ျပီး Set Up မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခု ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။

မွတ္ခ်က္။

 

Application သို႔မဟုတ္ Smart Features ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္
Smart Hub အားအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ Network ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ
Main Menu ေအာက္မွ Network options တြင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ညွိပါ။

အျခားေမာ္ဒယ္လ္မ်ား
1 တီဗြီအားဖြင့္ျပီး ရီမုတ္ကြန္ထရိုး မွ Exit ခလုတ္အား ၁၂ စကၠန္းၾကာမွ် ဖိႏွိပ္ထားပါ။ Stand by မီးအား အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ေအာင္ထားပါ။
Smart TV: How to perform a Factory Data Reset
2 Factory Reset ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သတိေပးခ်က္ စာမ်က္ႏွာတစ္ခုေပၚလာမည္ျဖစ္ျပီး OK အားေရြး၍ ရီမုတ္ကြန္ထရိုးမွ Enter ကို ႏွိပ္ပါ။
Smart TV: How to perform a Factory Data Reset
3 Factory Reset ျပဳလုပ္ျပီးသည္ႏွင့္ တီဗြီသည္ အလိုေလ်ာက္ ပိတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။
4 Factory Reset ျပဳလုပ္ျပီးေနာက္ တီဗြီျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ တီဗြီတပ္ဆင္စဥ္ကကဲ့သို႔ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚလာမည္။

မွတ္ခ်က္။

 


Application သို႔မဟုတ္ Smart Features ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ Smart Hub အားအသံုးျပဳရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။ Network ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္မူ Main Menu ေအာက္မွ Network options တြင္ ၀င္ေရာက္ခ်ိန္ညွိပါ။

သင့်အကြံပြုချက်ကို အသုံးပြုရန် ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါ တင်သွင်းရန် ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။ သင့်ပါဝင်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

သငျ၏အကွံပွုခကြျအတှကျကြေးဇူးတငျပါသညျ

RC01_Static Content