Hỗ Trợ Thiết Bị
Di Động Galaxy

Menu 'Hỗ trợ' sẽ được hiển thị. Tại đây sẽ có các tùy chọn 'Đọc màn hình', 'Cải thiện khả năng hiển thị', 'Nâng cao thính giác' và 'Tương tác và thao tác'. Menu 'Hỗ trợ' sẽ được hiển thị. Tại đây sẽ có các tùy chọn 'Đọc màn hình', 'Cải thiện khả năng hiển thị', 'Nâng cao thính giác' và 'Tương tác và thao tác'.

Danh Mục Hỗ Trợ

Danh Mục Hỗ Trợ được thiết kế dành cho người khuyết tật hoặc bị hạn chế về khả năng kiểm soát vận động. Bằng cách sử dụng Danh Mục Hỗ Trợ, bạn có thể truy cập nút phần cứng và tất cả nội dung trên màn hình chỉ bằng thao tác chạm và vuốt.

* Hình ảnh thiết bị mô phỏng dùng để minh họa.