Generation17: Các nhà lãnh đạo
ngày hôm nay vì một ngày
mai tốt đẹp hơn

Kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2020, sáng kiến Generation17 của Samsung và UNDP mang lại cơ hội cố vấn, công nghệ và kết nối cho các nhà hoạt động trẻ tuổi có sáng kiến dựa trên 17 Mục tiêu toàn cầu – một lời kêu gọi hành động chung để chấm dứt đói nghèo, bảo vệ hành tinh và đảm bảo rằng tất cả mọi người đều được sống trong hòa bình và thịnh vượng vào năm 2030.

Gặp gỡ nhóm những người tạo ra thay đổi tiếp theo, những người sẽ làm việc với nhóm khai mạc các nhà lãnh đạo trẻ để đẩy nhanh tiến độ trong việc đạt được các mục tiêu toàn cầu.