Cách thay đổi chủ sở hữu của một thiết bị đã đăng ký vào ứng dụng SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 21-03-2022
SmartThings app logo.

Chủ quyền thiết bị có thể được thay đổi bằng cách đặt lại thiết bị, sau đó đăng ký lại thiết bị dưới tài khoản của người dùng mới.

Nếu chủ nhân của thiết bị đã thay đổi, chủ nhân trước đó không thể sử dụng thiết bị nữa.

Vui lòng lưu ý: Để biết hướng dẫn cách đặt lại và đăng ký lại thiết bị, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất thiết bị.

Cảm ơn phản hồi của bạn