Không thể điều khiển hay nhìn thấy các thiết bị đã đăng ký trong ứng dụng SmartThings

Ngày cập nhật gần nhất : 17-03-2022
SmartThings app with devices registered.

Nếu SmartThings đột ngột không tìm thấy các thiết bị của bạn, vui lòng kiểm tra cài đặt của điểm truy cập Wi-Fi (Wi-Fi AP):

1. Nếu  Wi-Fi AP được cài đặt chỉ hỗ trợ băng tần 5Ghz, vui lòng thay đổi cài đặt Wi-Fi AP để hỗ trợ cả băng tần 2.4Ghz.

2. Kiểm tra xem tên AP có bị ẩn hay không. 

Nếu bạn tiếp tục gặp phải vấn đề này sau khi đã thay đổi Wi-Fi AP hay thực hiện các bước kiểm tra như trên, hãy thử đăng ký lại các thiết bị:

1. Xóa các thiết bị trước đó của bạn khỏi SmartThings

Bước 1. Mở ứng dụng SmartThings và chọn ¨Thiết bị¨ từ menu ở cạnh dưới. Bước 1. Mở ứng dụng SmartThings và chọn ¨Thiết bị¨ từ menu ở cạnh dưới.

Step 1. Tap ¨Devices¨ to see your devices.

Step 2. Press and hold on the device you want to delete. Step 2. Press and hold on the device you want to delete.

Bước 2. Nhấn và giữ thiết bị bạn muốn xóa.

Step 3. Tap ¨Edit¨. Step 3. Tap ¨Edit¨.

Bước 3. Chọn ¨Sửa¨.

Step 4. Tap ¨Delete Device¨. Step 4. Tap ¨Delete Device¨.

Bước 4. Chọn ¨Xóa thiết bị¨.

2. Đăng ký lại thiết bị theo quy trình đăng ký thiết bị ban đầu

Step 1. Launch the SmartThings app and tap the “+” symbol at the top of the screen. Step 1. Launch the SmartThings app and tap the “+” symbol at the top of the screen.

Bước 1.Chọn Nhiều hơn (+) ở cạnh trên màn hình.

Step 2. Tap “Device” to add a device. Step 2. Tap “Device” to add a device.

Bước 2. Chọn “Thiết bị” để thêm một thiết bị mới.

Step 3. Tap the type of device you wish to add. Step 3. Tap the type of device you wish to add.

Bước 3. Chọn loại thiết bị bạn muốn thêm.

Cảm ơn phản hồi của bạn