Không tìm thấy Game Booster khi chơi trò chơi

Ngày cập nhật gần nhất : 12-07-2022

Game Booster có thể không hiển thị vì một số lý do. Dưới đây là một số giải pháp phổ biến nhất để khắc phục sự cố này:

Game Booster app in a and app icon.

Rất tiếc rằng không phải thiết bị nào cũng hỗ trợ Game Booster. Vui lòng kiểm tra thiết bị của bạn để đảm bảo thiết bị có hỗ trợ.

Để thiết lập quyền truy cập, vui lòng làm theo các bước sau:

Step 1. Enter “Settings” and click the “Apps” menu. Step 1. Enter “Settings” and click the “Apps” menu.

Bước 1: Vào “Cài đặt” và nhấn vào menu “Ứng dụng”.

Step 2. Select “Game Booster”. Step 2. Select “Game Booster”.

Bước 2: Chọn “Game Booster”.

Step 3. Select the “Appear on top” function. Step 3. Select the “Appear on top” function.

Bước 3: Chọn chức năng “Xuất hiện trên cùng”.

Lưu ý: Nếu Game Booster không xuất hiện trong danh sách - hãy vào “Ứng dụng”, chọn nút “Lọc và sắp xếp” và bật “Hiển thị ứng dụng hệ thống”.

Tùy thuộc vào bố cục của thanh điều hướng, “Màn hình chính” của Game Booster hoặc vị trí của menu “Cài đặt” có thể khác nhau.

Game Booster có thể không hỗ trợ tất cả các trò chơi. Xem lại phiên bản Game Booster mới nhất được cài đặt trên thiết bị của bạn. Nếu nó không hoạt động sau đó, vui lòng tham khảo Liên hệ Samsung để tư vấn về Game Booster.

Game Booster chỉ có thể được sử dụng với các ứng dụng trò chơi. Nếu bạn đang cố gắng sử dụng Game Booster với bất kỳ loại ứng dụng nào khác, nó sẽ không hoạt động.

Lưu ý: Nếu Game Booster không xuất hiện trong danh sách, hãy chọn nút Lọc và sắp xếp trong danh sách “Ứng dụng” của bạn và bật “Hiển thị ứng dụng hệ thống”.

Cảm ơn phản hồi của bạn