Cách sao lưu & khôi phục thiết bị Galaxy Fit e

Ngày cập nhật gần nhất : 06-06-2022

Thường xuyên sao lưu dữ liệu của bạn đến nơi an toàn như trên Samsung Cloud hoặc máy tính để bạn có thể khôi phục lại lúc dữ liệu bị hư hỏng hoặc mất do khôi phục cài đặt gốc ngoài ý muốn.

Đăng ký tài khoản Samsung (Samsung account) và đăng nhập để đồng bộ, sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu Galaxy Fitⓔ của bạn bằng.

Mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại của bạn và chọn Trang chính → Tài khoản và sao lưu.

Sao lưu và khôi phục

Giữ thông tin cá nhân, dữ liệu ứng dụng và các cài đặt của bạn trên Galaxy Fitⓔ được an toàn. Bạn có thể sao lưu dữ liệu nhạy cảm của mình và truy cập vào nó sau. Bạn phải đăng nhập vào tài khoản Samsung của mình để sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu.

Sao lưu dữ liệu

Để sao lưu dữ liệu lưu trên Galaxy Fitⓔ của bạn, mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại, chọn Trang chính → Tài khoản và sao lưu → Sao lưu và khôi phục → Sao lưu dữ liệu, chọn mục sao lưu, và sau đó chọn Sao lưu ngay. Dữ liệu sẽ được lưu vào Samsung Cloud.

Tự động sao lưu dữ liệu

Để tự động sao lưu dữ liệu lưu trên Galaxy Fitⓔ của bạn vào Samsung Cloud và truy cập nó từ các thiết bị khác bất cứ lúc nào bạn muốn, mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại của bạn, chọn Trang chính → Tài khoản và sao lưu → Sao lưu và khôi phục → Sao lưu dữ liệu, và chọn công tắc Tự động sao lưu.

Khôi phục dữ liệu

Để khôi phục dữ liệu đã lưu trên Galaxy Fitⓔ của bạn, mở ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại của bạn, chọn Trang chính → Tài khoản và sao lưu → Sao lưu và khôi phục → Khôi phục dữ liệu, chọn mục cần khôi phục và sau đó chọn Khôi phục. Dữ liệu sao lưu mới nhất sẽ được khôi phục.

Cảm ơn phản hồi của bạn