Làm thế nào để tắt Bixby Home khỏi màn hình trang chủ?

Ngày cập nhật gần nhất : 25-09-2020
deactivatebixbyhome
1 Để ẩn Bixby Home khỏi màn hình trang chủ, chạm và giữ một vùng trống trên màn hình.
2 Kéo sang phải.
3 Sau đó chạm vào công tắc Hello Bixby để ẩn nó đi.

Cảm ơn phản hồi của bạn