Làm thể nào để điều chỉnh thời gian tắt màn hình của Samsung Galaxy Core Prime™?

Ngày cập nhật gần nhất : 17-09-2020

Thời gian sáng màn hình

Để điều chỉnh thời gian tắt màn hình của điện thoại, từ màn hình Trang chủ, chạm vào Ứng dụng > Cài đặt > Hiển thị > Thời gian sáng màn hình. Chọn thời gian sáng màn hình mong muốn trong khoảng từ 15 giây đến 30 phút.

Lưu ý: Nên giảm thời gian sáng màn hình để có thể tiết kiệm pin.

Cảm ơn phản hồi của bạn

RC01_Static Content : This text is only displayed on the editor page