Truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Samsung Gear S2

Ngày cập nhật gần nhất : 10-06-2022

Thao tác theo các bước hướng dẫn bên dưới để truyền các tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2:


Di chuyển các tập tin âm thanh từ các thiết bị di động đến Gear S2.

1 Từ màn hình Chờ trên điện thoại di động, chạm vào Ứng dụng.
2 Chạm vào Samsung Gear.

*** Có thể cần phải chạm vào thư mục Công cụ trước.

3 Chạm vào Gởi đa phương tiện.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?
4 Để tự gửi các tập tin, hãy chạm vào Chọn bài hát.
5 Đánh dấu chọn vào các bài hát muốn gởi.
6 Chạm HOÀN TẤT.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?

*** Khi Gear không có đủ bộ nhớ, nó sẽ xoá các tập tin không được thiết lập yêu thích theo thứ tự từ cũ nhất đến mới nhất.

7 Ngoài ra, có thể gởi tự động các tập tin nhạc từ thiết bị di động đến Gear S2 bằng cách chạm vào Tự động đồng bộ.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?
8 Chọn danh sách nhạc.
9 Chọn tập tin để đồng bộ giữa thiết bị di động và Gear.
10 Chạm vào HOÀN TẤT.
Làm thế nào để truyền tập tin nhạc từ điện thoại di động đến Gear S2?

*** Để truy cập vào âm nhạc đã truyền từ thiết bị di động, chạm vào "Nhạc" trên ứng dụng của Gear S2.

Cảm ơn phản hồi của bạn