Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Ngày cập nhật gần nhất : 28-06-2022

Nếu gắn hai thẻ SIM, có thể có hai số điện thoại hoặc hai nhà cung cấp dịch vụ cho một thiết bị.
Kích hoạt thẻ SIM:
Trên màn hình chờ, chạm Ứng dụng → Cài đặt → Quản lý SIM. Chạm vào một hoặc cả hai công tắc cho thẻ SIM để bật chúng.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Thay đổi tên hiển thị và biểu tượng của thẻ SIM:
Trên màn hình chờ, chạm vào Ứng dụng → Cài đặt → Quản lý SIM. Chọn thẻ SIM và chạm vào Tên đăng ký hoặc Chọn biểu tượng. Đặt tên hiển thị và biểu tượng cho từng thẻ SIM.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Chuyển đổi giữa các thẻ SIM:
Khi hai thẻ SIM được kích hoạt, các biểu tượng lựa chọn thẻ xuất hiện trên trang tổng quan của bảng thông báo. Mở bảng thông báo rồi chọn một thẻ SIM.

Làm thế nào để sử dụng SIM kép trên Galaxy A5?

Cảm ơn phản hồi của bạn