Kết nối Note9 đến màn hình ngoài qua Samsung DeX

Ngày cập nhật gần nhất : 28-06-2022

Samsung DeX cho phép bạn sử dụng điện thoại thông minh của mình như một chiếc máy vi tính bằng cách kết nối thiết bị di động của mình vào một thiết bị hiển thị ngoại vi, chẳng hạn như là một TV hay màn hình vi tính.

Vui lòng chú ý: Chỉ sử dụng các phụ kiện hỗ trợ Samsung Dex chính thức để tránh các vấn đề về hiệu suất và trục trặc do các ứng dụng bên thứ ba.

Bạn có thể kết nối điện thoại thông minh của mình vào một thiết bị hiển thị ngoại vi bằng ba cách.

Cáp DeX là cách dễ dàng nhất để kết nối Note9 của bạn vào một màn hình, vì chỉ cần sử dụng một dây cáp kết nối để thao tác.

Cáp DeX
1 Kết nối sợi dây cáp vào Note9 của bạn.
2 Kết nối đầu còn lại của sợi dây cáp vào TV hay màn hình vi tính của bạn.

Hai tuỳ chọn sẽ hiện ra trên màn hình của bạn:

Khởi động Samsung DeX: Màn hình của thiết bị di động sẽ tắt đi và hiển thị trên TV hay màn hình vi tính được kết nối đến với giao diện như trên một chiếc máy tính để bàn. Hãy dùng thiết bị của bạn như một bàn di để điều khiển những gì diễn ra trên màn hình.

Samsung DeXtouchpad

Chế độ Screen Mirroring: Nội dung trên Note9 của bạn sẽ được phản chiếu lên màn hình được kết nối.

Samsung DeXscreenmirror

Bạn cũng có thể kết nối Note9 của mình vào một màn hình ngoại vi bằng cách dùng một bộ chuyển đổi HDMI hoặc một bộ chuyển đổi đa cổng.

Bộ chuyển đổi USB Loại C - HDMI
Bộ chuyển đổi đa cổng USB – HDMI
1 Kết nối Note9 của bạn vào bộ chuyển đổi.
2 Kết nối bộ chuyển đổi vào TV hay màn hình vi tính của bạn.

Sẽ có hai tùy chọn hiển thị trên màn hình thiết bị di động:

Khởi động Samsung DeX: Màn hình của thiết bị di động sẽ tắt đi và hiển thị trên TV hay màn hình vi tính được kết nối dưới dạng thức máy tính để bàn. Hãy dùng thiết bị của bạn như một bàn rê cảm ứng để điều khiển những gì diễn ra trên màn hình.

Samsung DeXtouchpad

Chế độ Screen Mirroring: Nội dung trên Note9 của bạn sẽ được phản chiếu lên màn hình được kết nối.

Samsung DeXscreenmirror
1 Kết nối DeX Pad vào một DeX Station.
2 Kết nối một đầu của cáp HDMI vào cổng HDMI của DeX Pad, và gắn đầu còn lại của cáp vào cổng HDMI của TV hay màn hình vi tính ngoại vi.
Kết nối cáp HDMI vào DeX Pad
3 Kết nối điện thoại thông minh của bạn vào đầu kết nối (USB Loại C) trên DeX Pad.
Kết nối điện thoại di động vào DeX Pad

Vui lòng chú ý: Đảm bảo rằng điện thoại thông minh của bạn được kết nối theo phương ngang vào đầu kết nối trên DeX Pad. Nếu không, DeX Pad và điện thoại thông minh của bạn có thể bị hư hỏng.

Cảm ơn phản hồi của bạn