Thông báo Badge trên bản cập nhật Android OREO

Ngày cập nhật gần nhất : 24-11-2020

Tham khảo Thông báo Badge trên bản cập nhật Android OREO qua đoạn video sau đây:

Cảm ơn phản hồi của bạn