Cài đặt vị trí (GPS) trên Samsung Galaxy J7 như thế nào?

Ngày cập nhật gần nhất : 16-09-2020

Cài đặt Vị trí cho phép điện thoại thiết lập cách điện thoại xác định vị trí. Để truy cập và cài đặt Vị trí, từ màn hình trang chủ, vào Ứng dụng > Cài đặt > Vị trí . Chạm vào phím trượt để bật vị trí . Chọn Đồng ý trên màn hình Đồng ý vị trí.

Chế độ

Chạm vào Chế độ để chọn mức độ chính xác của phương thức định vị. Chọn như sau:

 

· Độ chính xác cao: Tùy chọn này cho độ chính xác cao nhất, sử dụng GPS, Wi-Fi®, và các mạng dữ liệu di động sẽ hoán đổi để ước tính vị trí. Có thể bị tính phí dữ liệu khi sử dụng tùy chọn này.

 

· Tiết kiệm pin: Tùy chọn này chỉ sử dụng Wi-Fi và mạng dữ liệu di động để ước tính vị trí điện thoại. Có thể bị tính phí dữ liệu khi sử dụng tùy chọn này.

 

· Chỉ GPS: Tùy chọn này chỉ sử dụng mạng GPS để ước tính vị trí.

Yêu cầu vị trí gần đây

Bất kỳ ứng dụng nào đã yêu cầu truy cập vào vị trí sẽ được hiển thị trong khu vực này. Phía dưới tên ứng dụng sẽ hiển thị mức sử dụng pin của ứng dụng. Chạm vào một ứng dụng để truy cập vào màn hình Thông tin ứng dụng.

Dịch vụ định vị

Điện thoại sử dụng thông tin từ Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động (hoặc cả hai) để giúp tính toán vị trí của thiết bị. Điều này cho phép Google ™ sử dụng dịch vụ định vị. Chạm vào Báo cáo vị trí của Google để bật hoặc tắt Báo cáo vị trí  Lịch sử vị trí.

Cảm ơn phản hồi của bạn