Popis funkcí čištění a jednotlivých součástí, které je třeba čistit u pračky s předním plněním

Pravidelná údržba zajišťuje bezproblémový provoz. Kromě toho přispívá také ke svěžejšímu prádlu bez bakterií a nepříjemných pachů. Níže uvedené pokyny vám pomohou dosáhnout mnohem čistší a bezpečnější pračky.

Funkce čištění bubnu u pračky s předním plněním

Pračky s předním plněním Samsung jsou vybaveny funkcemi ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+, které slouží k účinnému čištění bubnu a odstraňují prach a bakterie z vnitřního bubnu. Po uplynutí určitého počtu pracích cyklů vás pračka prostřednictvím blikajícího indikátoru na ovládacím panelu upozorní, že je třeba vyčistit buben.

použití funkce eco drum clean

Poznámka:

 • Skutečný vzhled ovládacího panelu se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Funkce ECO DRUM CLEAN pomáhá automaticky čistit vaši pračku a zbavit se tak plísní, které se mohou usazovat uvnitř bubnu. Doporučujeme pravidelně provádět tento cyklus za účelem vyčištění bubnu a odstranění bakterií. Tento cyklus ohřívá vodu na teplotu mezi 60 °C a 70 °C a rovněž odstraňuje usazené nečistoty z gumového těsnění dvířek.

Při použití cyklu ECO DRUM CLEAN můžete v podstatě vyčistit buben bez pracího prostředku.

Jak používat funkci ECO DRUM CLEAN

Krok 1. Stiskněte tlačítko napájení.
Krok 2. Na panelu displeje vyberte cyklus ECO DRUM CLEAN.
Krok 3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko pro spuštění/pozastavení.

Poznámka: U cyklu ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+ NEPOUŽÍVEJTE běžně dostupné prací prostředky.

Funkce ECO DRUM CLEAN+ stejně jako cyklus ECO DRUM CLEAN také přispívá k větší čistotě vaší pračky, čímž zlepšuje její výkon, snižuje četnost nezbytných oprav a prodlužuje její životnost. Buben lze rovněž čistit bez použití pracího prostředku.

Připomenutí funkce ECO DRUM CLEAN+ začne blikat na ovládacím panelu po každých 40 pracích cyklech. (Doporučujeme provádět cyklus ECO DRUM CLEAN+ pravidelně. V případě výskytu upozornění vyčistěte také filtr nečistot.)

Jak používat funkci ECO DRUM CLEAN+

Krok 1. Stisknutím tlačítka napájení zapněte pračku.
Krok 2. Otočte volič cyklu do polohy ECO DRUM CLEAN+.
Krok 3. Stiskněte a podržte tlačítko pro spuštění/pozastavení (cyklus spustíte podržením tlačítka).

použití funkce eco drum clean plus

Poznámka:

 • Skutečný vzhled ovládacího panelu se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Tento obrázek je pouze vzorový obrázek v angličtině, avšak je k dispozici také ve vašem jazyce.

Varování

 • Při použití cyklu ECO DRUM CLEAN můžete vyčistit buben bez pracího prostředku. (U cyklu ECO DRUM CLEAN a ECO DRUM CLEAN+ NEPOUŽÍVEJTE běžně dostupné prací prostředky.)
 • Zbytky chemikálií v bubnu mohou způsobit poškození prádla nebo bubnu pračky.
 • Rovněž nikdy nepoužívejte cyklus ECO DRUM CLEAN+, pokud je prádlo v pračce. Mohlo by dojít k poškození prádla nebo vzniku problému s pračkou.

Připomenutí funkce ECO DRUM CLEAN+

 • V závislosti na modelu se připomenutí funkce ECO DRUM CLEAN+ zobrazí buď v podobě ikony, nebo LED indikátoru. 
 • V případě ikony se na ovládacím panelu zobrazí ikona. 
 • V případě LED indikátoru se vedle cyklu ECO DRUM CLEAN+ nebo v oblasti možností na ovládacím panelu rozsvítí LED indikátor. 
 • Připomenutí funkce ECO DRUM CLEAN+ začne blikat na ovládacím panelu po každých 40 pracích cyklech. Doporučujeme provádět cyklus ECO DRUM CLEAN+ pravidelně.
 • Když se toto připomenutí zobrazí poprvé, můžete jej ignorovat ještě následujících 6 pracích cyklů. Od 7. pracího cyklu se již nebude připomenutí zobrazovat. Zobrazí se však znovu po uplynutí dalších 40 pracích cyklů.
 • I po ukončení posledního procesu může zůstat zobrazena číslice 0. 
 • Stisknutím tlačítka napájení můžete zobrazit aktuální počet pracích cyklů v rámci funkce ECO DRUM CLEAN+. Tímto krokem se pračka nezastaví ani nevypne, ale zobrazí se počet cyklů.
 • I když číslice 0 nezmizí, bude pračka pracovat normálním způsobem.
 • Z hygienických důvodů doporučujeme provádět cyklus pravidelně.

Identifikace součástí, které je třeba u vaší pračky čistit

přehled pračky s předním plněním

Poznámka: Skutečný vzhled pračky se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.

Měli byste pravidelně kontrolovat gumové těsnění umístěné podél otvoru dvířek pračky. Hlavním důvodem je, že v mnoha případech dochází v gumovém těsnění k hromadění vody a následné tvorbě plísní. Po očištění gumového těsnění měkkým kartáčkem a kuchyňskou utěrkou byste měli ponechat dvířka pračky otevřená, dokud voda nevyschne.

 • Otevřete dvířka pračky a vyjměte z pračky veškeré oblečení nebo předměty.
 • Zkontrolujte, zda se na šedém těsnění mezi otvorem dvířek a bubnem nenachází skvrny.
 • Ohněte těsnění směrem k sobě a prohlédněte všechny oblasti pod těsněním a zkontrolujte, zda se zde nenachází cizí předměty.
 • Otřete plochu těsnění měkkým kartáčkem, kuchyňskou utěrkou nebo vlhkým hadříkem.
 • Pokud je třeba použít čisticí prostředek, zřeďte tekuté bělidlo na bázi chlóru s teplou kohoutkovou vodou.
 • Otřete plochu těsnění hadříkem navlhčeným ve zředěném roztoku.
 • Po očištění oblasti těsnění důkladně otřete oblast suchým hadříkem a nechejte ji uschnout.
čištění těsnění dvířek pračky

Poznámka:

 • Při delším čištění používejte gumové rukavice a řiďte se pokyny výrobce bělidla ohledně správného použití.
 • Pokud k čištění dvířek použijete samotné bělidlo na bázi chlóru nebo jiné čisticí prostředky, může se těsnění dvířek zdeformovat.

Krok 1. Držte uvolňovací páčku uvnitř zásobníku stlačenou a zásobník vysuňte.

stlačení páčky uvnitř zásobníku a jeho vysunutí

Krok 2. Očistěte zásobník měkkým kartáčkem pod tekoucí vodou.

čištění zásobníku

Krok 3. Očistěte otvor pro zásobník měkkým kartáčkem.

čištění otvoru pro zásobník

Krok 4. Vložte zásobník na prací prostředky zpět do otvoru. Zasunutím zásobníku dovnitř jej zavřete.

opětovné vložení zásobníku na prací prostředky do otvoru

Poznámka:

 • Skutečný vzhled zásobníku na prací prostředky se může lišit v závislosti na modelu vašeho spotřebiče.
 • Pokud chcete odstranit zbytky pracího prostředku, spusťte cyklus máchání a odstřeďování s prázdným bubnem.

Abyste předešli problému s přívodem nebo odtokem vody, doporučujeme čistit sítkový filtr v přívodu vody jednou nebo dvakrát ročně. Výrobek obsahuje dva typy filtrů. Jeden se nachází v přívodu vody a druhý (filtr nečistot) je umístěn ve spodní části pračky. 

Krok 1. Odšroubujte hadici.

odšroubování hadice

Krok 2. Pomocí kleštiček opatrně vytáhněte sítkový filtr z přívodu vody.

opatrné vytažení sítkového filtru z přívodu vody

Krok 3. Opláchněte jej pod vodou. Kromě sítkového filtru očistěte také vnitřní a vnější stranu závitového připojení.

opláchnutí filtru pod vodou

Krok 4. Zatlačte filtr zpět na místo.

zatlačení filtru zpět na místo

Krok 5. Našroubujte hadici zpět k pračce.

našroubování hadice zpět

Doporučujeme čistit filtr nečistot pětkrát nebo šestkrát ročně, aby nedošlo k jeho ucpání.

Krok 1. Otevřete kryt filtru nečistot. 

otevření krytu filtru nečistot

Krok 2. Sejměte bílou vypouštěcí zátku z nouzové vypouštěcí hadičky a vypusťte vodu do vhodné nádoby.

sejmutí vypouštěcí zátky a vypuštění vody

Krok 3. Jakmile přestane voda vytékat z nouzové vypouštěcí hadičky, vyjměte filtr nečistot jeho otočením proti směru hodinových ručiček a následným vytažením. 

vyjmutí filtru nečistot po ukončení vytékání vody jeho otočením proti směru hodinových ručiček

Krok 4. Očistěte filtr nečistot měkkým kartáčkem.

očištění filtru nečistot měkkým kartáčkem

Krok 5. Prohlédněte a vyčistěte filtr a potom jej vložte zpět jeho zatlačením dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček tak, aby byl řádně zajištěn. Nasaďte zátku nouzové vypouštěcí hadičky zpět a vraťte hadičku do její správné polohy.

opětovné vložení filtru jeho zatlačením dovnitř a otočením ve směru hodinových ručiček do zajištěné polohy

Krok 6. Nasaďte kryt zpět. Nejprve jej vložte do drážek ve spodní části otvoru a následně zatlačte jeho horní část na místo.

opětovné nasazení krytu

Poznámka:

 • Kryt filtru nečistot můžete otevřít vložením mince nebo klíče do drážky v horní části otvoru a jemným zapáčením.
 • Před otevřením krytu pod něj umístěte ručník nebo tác, abyste zabránili poškození podlahy vodou.

Děkujeme vám za vaši reakci