VILKÅR

1. Almindelige betingelser

1.1 Disse almindelige betingelser (“Betingelserne”) er gældende for alt indhold på websitet med domænenavnet www.samsung.com/se/ (”Websitet”) (herunder tjenesteydelser, der leveres på eller gennem Websitet) og for enhver form for korrespondance mellem dig og Selskabet (som defineret nedenfor). Læs venligst disse Betingelser nøje, før du bruger Websitet. Ved at bruge Websitet accepterer du disse Betingelser, uanset om du vælger at registrere dine personoplysninger hos os eller ej, og uanset om du har accepteret disse Betingelser i forbindelse med, at du har registreret dig for en tjenesteydelse. Såfremt du undlader at acceptere disse Betingelser, vil du kunne blive nægtet adgang til visse tjenesteydelser, og du bør ikke bruge Websitet.

1.2 Du kan anvende Websitet (med undtagelse af tjenesteydelser, som forudsætter registrering (se pkt. 2 nedenfor) eller andre websites, hvortil der er links på Websitet, og som er underlagt deres egne betingelser for anvendelse, uden at registrere dine personoplysninger. Selskabet forbeholder sig til enhver tid ret til efter eget skøn og uden forudgående varsel at revidere disse Betingelser ved at foretage en opdatering af Betingelserne. Du bør derfor tjekke Betingelserne regelmæssigt, idet du ved at tilgå og fortsætte med at bruge Websitet vil blive anset for at have accepteret at være bundet af de Betingelser, som fremgår af Websitet på det tidspunkt, hvor du tilgår Websitet. Visse af Betingelserne kan i mellemtiden være blevet erstattet af særskilte almindelige betingelser eller af betingelser, som er angivet på specifikke sider, eller som vedrører særskilte tjenesteydelser på Websitet.

1.3 Disse Betingelser er udstedt af og Websitet er oprettet af Samsung Electronics Nordic AB (”Selskabet”), som er et selskab, der er stiftet i Sverige med registreringsnummer 556445-4345, og hvis hjemstedsadresse er Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (P.O. Box 1235, 164 Kista). Når der henvises til "os" eller "vores", skal det opfattes som henvisninger til Selskabet. Du er velkommen til at kontakte Selskabet på siden KONTAKT OS.

1.4 Websitet henvender sig til borgere i Danmark og er alene tilsigtet til adgang og brug for borgere i Danmark. Særligt gives der hverken eksplicit eller implicit nogen form for garanti for og/eller løfte om, at informationerne på dette Website eller andre informationer vedrørende vores virksomhed er i overensstemmelse med andre landes lovgivning.

2. Tjenesteydelser på Websitet

2.1 Du kan til enhver tid oprette en brugerkonto eller anvende visse tjenesteydelser på Websitet. Disse tjenesteydelser leveres til dig af Selskabet eller af et andet selskab inden for Selskabets koncern. Der gøres opmærksom på, at hvis du er under 18 år, skal en af dine forældre eller en værge godkende, at du opretter en brugerkonto og bruger tjenesteydelserne


2.2 Medmindre andet fremgår af disse Betingelser eller af andre særskilte betingelser på Websitet, f.eks. vedrørende en vis tjenesteydelse, må tjenesteydelserne på Websitet udelukkende anvendes til personligt og ikke-erhvervsmæssigt brug, og det er ikke tilladt at gengive, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge tjenesteydelserne eller dele deraf.

2.3 Selskabet kan til enhver tid efter eget skøn og uden forudgående varsel eller underretning:

 

a. ændre tjenesteydelserne eller suspendere og/eller afbryde leveringen af tjenesteydelserne eller dele deraf,

b. deaktivere eller suspendere din brug af tjenesteydelserne, herunder din adgang til din brugerkonto/dine brugerkonti og filer eller andet indhold, der måtte være på din brugerkonto/dine brugerkonti enten midlertidigt eller permanent,

c. begrænse antallet af overførsler, som du må sende eller modtage gennem tjenesteydelserne, eller den lagerplads, som anvendes til at levere tjenesteydelserne eller dele deraf til dig, og

d. forhåndsundersøge, gennemgå, markere, filtrere, ændre, afvise, blokere eller fjerne hele eller dele af indholdet fra tjenesteydelserne.

 

2.4 Selskabet, Selskabets datterselskaber og/eller Selskabets leverandører eller licensgivere ejer og råder over samtlige rettigheder til tjenesteydelserne, herunder alle juridiske rettigheder, samt alle immaterielle rettigheder over hele verden, uanset om de er registreret eller ej.

 

3. Immaterielle Rettigheder og Licens

3.1 Du har tilladelse til at printe og downloade uddrag fra Websitet til din egen private (ikke-kommercielle) brug på følgende betingelser:

a. ingen dokumenter eller tilhørende grafik på Websitet må ændres på nogen måde;

b. ingen grafik på Websitet må anvendes separat uden den tilhørende tekst; og

c. Selskabets ophavsrettigheder og varemærkerettigheder samt denne tilladelse skal fremgå af alle kopier.

3.2 Medmindre andet er angivet, er ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, databaserettigheder og andre immaterielle rettigheder til al software, kildekode og alt indhold og materiale på Websitet (herunder men ikke begrænset til billeder og grafisk materiale) Selskabets eller dets licensgiveres ejendom. I henhold til disse Betingelser er al brug af uddrag fra Websitet ud over hvad der er angivet i punkt 3.1 forbudt uanset formålet med brugen. Såfremt du misligholder disse Betingelser, vil din tilladelse til at anvende Websitet (herunder tjenesteydelser, hvortil der er adgang på eller gennem websitet) automatisk ophøre, og du skal straks destruere samtlige downloadede eller printede uddrag fra Websitet.

3.3 Med forbehold for pkt. 3.1 og 3.2 må ingen dele af Websitet gengives eller lagres på nogen som helst andre websites eller inkluderes i nogen offentlige eller private informationssøgningssystemer eller -tjenester uden Selskabets skriftlige samtykke.

3.4 Der tages forbehold for rettigheder, som ikke udtrykkeligt er angivet i disse Betingelser.

3.5 Websitet må ikke anvendes til andre kommercielle formål end dem, som Selskabet støtter og har godkendt. Selskabet forbeholder sig ret til at tage retslige skridt ved ulovlig eller uautoriseret brug af Websitet.

4. Personoplysninger og registrering

4.1 Selskabets brug af dine personoplysninger reguleres af den PERSONDATAPOLITIK, som kan ses nederst på Websitets forside. LÆS VENLIGST PERSONDATAPOLITIKKEN NØJE – politikken omhandler dine rettigheder og vores forpligtelser i relation til dine personoplysninger, herunder hvad Selskabet kan bruge oplysningerne til, og til hvem og under hvilke forudsætninger Selskabet må videregive disse oplysninger.

4.2 Selskabet gør brug af cookies på Websitet. Cookies er filer, som lagrer oplysninger på din harddisk eller i din browser, og som gør det muligt for Selskabet at tilpasse Websitet til dig samt at kunne give dig en bedre og mere skræddersyet oplevelse. Flere oplysninger om brugen af cookies finder du i Selskabets persondatapolitik.

4.3 Selskabet vil ligeledes samarbejde med politiet og andre relevante myndigheder med hensyn til undersøgelser af eller i tilfælde af krænkelse af netværkssikkerheden og forbeholder sig ret til at videregive alle informationer (herunder personoplysninger), som er afgivet af dig, og som Selskabet er forpligtet til at videregive i henhold til loven.

4.4 Hver registrering (til en tjenesteydelse, af et Samsung-produkt og af dit ønske om at blive kontaktet af Samsung eller ej), der foretages via Websitet, gælder alene for én bruger. Selskabet tillader ikke, at et brugernavn og password, som er tildelt dig, eller som du selv har valgt i forbindelse med registreringen af din brugerkonto, deles med andre personer eller med flere brugere i et netværk. Ansvaret for sikkerheden omkring passwords er alene dit. Du giver dit samtykke til, at du ikke uden forudgående tilladelse må anvende andre personers brugerdata.

5. Brugeradfærd

5.1 Ud over informationer, som kan identificere dig, og som er omfattet af vores persondatapolitik, vil alt det materiale, som du sender til eller uploader til Websitet, blive anset for hverken at være fortroligt eller ejendomsretligt beskyttet. Selskabet har ingen forpligtelser i forhold til sådant materiale. Selskabet og repræsentanter, der er udpeget af Selskabet, skal frit kunne kopiere, fremlægge, omdele, inkorporere, ændre og på anden vis anvende sådant materiale og alle data, billeder, lyd og andre indhold heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

5.2 Du er indforstået med, at materiale, som du uploader til de sider på Websitet, som normalt er tilgængelige fore andre (f.eks. blogs, fora og debatsider), vil kunne blive offentliggjort og blive tilgængeligt for andre.

5.3 Det er forbudt at uploade eller overføre materiale til eller fra Websitet:

 

a. som er truende, krænkende, uanstændigt, usømmeligt, oprørsk, anstødeligt, pornografisk, ukorrekt, ansporer til racehad, diskriminerende, skandaløst, provokerende, blasfemisk, overtræder tavshedspligt, krænker privatlivets fred, eller som kan føre til irritation eller ulejlighed, eller

b. hvortil du ikke har alle de nødvendige rettigheder, licenser og/eller godkendelser, eller

c. som udgør eller opfordrer til adfærd, som vil kunne blive anset for at være en kriminel handling, medføre civilretligt erstatningsansvar eller på anden vis stride mod lovgivningen eller krænke en tredjemands rettigheder i et hvilket som helst land i verden, eller

d. som er teknisk skadeligt (herunder men ikke begrænset til computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige elementer eller andet ondsindet software eller skadelige data).

Hvis du bliver opmærksom på materiale på Websitet, som forekommer upassende eller ulovligt, opfordres du til at meddele dette til Selskabet via Kontakt Os

 

5.4 Du må ikke misbruge Websitet (eksempelvis gennem hackerangreb).

5.5 Selskabet samarbejder med politimyndighederne og imødekommer retskendelser, der opfordrer eller beordrer Selskabet til at oplyse identiteten på eller til at lokalisere personer, som offentliggør materiale i strid med pkt. 5.3 eller pkt. 5.4.

 

6. Links

6.1 Links til tredjemands websites på Websitet er alene indsat for at gøre det nemmere for dig. Bruger du disse links, forlader du Websitet (linkede sider vil normalt åbne i et nyt vindue, og Websitet forbliver åbent). Selskabet har ikke gennemgået alle disse tredjemands websites og har ikke kontrol med og er ikke ansvarlig for disse websites eller deres indhold eller tilgængelighed. Selskabet støtter ikke disse websites og giver ikke nogen garantier hverken vedrørende disse websites eller det materiale, som findes på dem, eller de resultater, som kan opnås ved at bruge dem. Såfremt du vælger at tilgå en tredjemands website via et link fra dette Website, foregår dette på egen risiko.

6.2 Du må ikke oprette links til Websitet uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke, hvilket samtykke alene vil blive givet, såfremt visse kriterier er opfyldt.

6.3 Du skal holde Selskabet og andre selskaber i Samsung-koncernen fuldt ud skadesløs for tab og skader, som Selskabet eller dets koncernforbundne selskaber lider på grund af misligholdelse af pkt. 6.2

7. Ansvarsfraskrivelse og Erstatningsansvar

7.1 Selskabet kan hverken garantere eller på anden måde afgive løfter om, at din brug af Websitet vil foregå uden afbrydelser eller fejl. Selvom Selskabet bestræber sig på at sikre, at Websitet er tilgængelig 24 timer i døgnet, er Selskabet ikke ansvarligt, såfremt Websitet ikke er tilgængeligt på et givent tidspunkt eller i en given periode. Adgang til Websitet kan midlertidigt blive afbrudt uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse, reparationer eller andre årsager, som ligger uden for Selskabets kontrol.

7.2 Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af Websitet eller eventuel manglende mulighed for at bruge Websitet er på egen risiko. Websitet og materialet på Websitet stilles til rådighed, som det er og forefindes og uden nogen former for garantier. I overensstemmelse hermed - og i den udstrækning, som er tilladt i henhold til loven - stiller Selskabet Websitet til rådighed uden nogen løfter eller andre vilkår, og Selskabet fraskriver sig udtrykkeligt alle garantier af enhver art, både eksplicitte og implicitte, herunder alle implicitte garantier vedrørende tilfredsstillende kvalitet, formålsegnethed, hensigtsmæssighed, pålidelighed, aktualitet, korrekthed, fuldstændighed, sikkerhed, adkomst og ikke-krænkelse, som - med undtagelse af disse Betingelser - eventuelt ville kunne påberåbes i relation til Websitet.

7.3 I det omfang som er tilladt efter gældende lov, vil hverken Selskabet eller nogen andre parter (uanset om disse er involveret i oprettelsen, produktionen, vedligeholdelsen eller leveringen af dette Website) eller nogen af Selskabets koncernforbundne selskaber, repræsentanter, ledende medarbejdere, ansatte, associerede selskaber, agenter, kontrahenter eller licensgivere under nogen omstændigheder være ansvarlige over for dig eller tredjemand for direkte eller indirekte skader, herunder men ikke begrænset til mistet brug eller tab af fortjeneste eller data som følge af din brug af Websitet, eller for andre krav, der relaterer sig til din brug af Websitet, herunder men ikke begrænset til fejl eller undladelser i indhold eller tab eller skade, der er opstået som følge deraf, eller manglende mulighed for at anvende indhold, der er uploadet, overført eller på anden vis gjort tilgængelig via Websitet eller gennem brugeres adfærd på Websitet, både online og offline, sletning af dine data, informationer eller indhold, der er lagret på Websitet, uanset om du er informeret om denne mulighed, og uanset om tabet eller skaden sker i eller uden for kontrakt, ved uagtsomhed, krænkelse eller på anden vis.

7.4 Selskabet afgiver ikke nogen garantier for eller løfter om, at Websitet vil være fri for skade, forringelse, angreb, virus, hacking eller anden sikkerhedsmæssig indtrængen, og Selskabet fraskriver sig ethvert ansvar i den forbindelse. Du er selv ansvarlig for at sørge for backup af dine egne systemer, og såfremt din brug af materiale fra Websitet medfører, at du får brug for service, reparation, afhjælpning af fejl i udstyr, software eller data, bærer du selv ansvaret for alle omkostningerne i den forbindelse.

7.5 Selvom Selskabet bestræber sig på at sikre, at informationerne på Websitet er korrekte, garanterer Selskabet ikke for nøjagtigheden og fuldstændigheden af materialet på Websitet. Selskabet kan på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel foretage ændringer i materialet på Websitet samt i de på Websitet oplyste produkter og priser. Materialet på Websitet kan være forældet, og Selskabet påtager sig ikke ansvaret for at opdatere sådant materiale.

7.6 Intet i disse Betingelser udelukker eller begrænser Selskabets ansvar for dødsfald eller personskader, der er forårsaget af grov uagtsomhed eller bedrageri, eller andre former for ansvar, som ikke lovligt kan fraskrives eller begrænses.

Såfremt du er utilfreds med dele af dette Website eller disse Betingelser, er dit eneste og eksklusive retsmiddel at stoppe brugen af Websitet.

8. Skadesløsholdelse

Ved at bruge Websitet accepterer du at holde Selskabet og samtlige Selskabets koncernforbundne selskaber, repræsentanter, ledende medarbejdere, ansatte, associerede selskaber, agenter, kontrahenter og licensgivere skadesløs for krav, der måtte opstå som følge af din misligholdelse af disse Betingelser, din brug af Websitet, skridt taget af Selskabet som led i Selskabets undersøgelse af en formodet misligholdelse af disse Betingelser eller som følge af, at Selskabet har fundet ud af eller afgjort, at en sådan misligholdelse har fundet sted.

9. Generelle bestemmelser

Disse Betingelser er gældende mellem dig og Selskabet og er underlagt dansk ret. Tvister, der opstår på baggrund af disse Betingelser, skal afgøres af de danske domstole under anvendelse af dansk ret.

Selskabet kan udsætte håndhævelsen af dets rettigheder i henhold til disse Betingelser uden at miste retten til at gøre rettighederne gældende senere. Du accepterer, at Selskabet kan udlicitere opfyldelsen af sine forpligtelser til underleverandører og kan overdrage disse Betingelser eller nogen af sine rettigheder eller forpligtelser herunder uden at informere dig.

Selskabet kan ikke holdes ansvarlig overfor dig for misligholdelse af disse Betingelser, som er sket som følge af omstændigheder, som Selskabet ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol med.

Såfremt nogle af bestemmelserne i disse Betingelser findes at være juridisk ugyldige eller uden retskraft, skal sådanne bestemmelser erstattes af gyldige bestemmelser, som i videst muligt omfang svarer til hensigten med de oprindelige bestemmelser. De øvrige bestemmelser skal forblive gældende.

I medfør af forbrugerklageloven er Selskabet pr. 1 oktober 2015 omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan: Center for Klageløsning, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Att: Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Forbrugerklager over Selskabet kan dermed indbringes for Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens side klagonline.forbrug.dk.

Europa-Kommisionen udbyder endda en platform til brug for onlinetvistbilæggelse, der særligt er tiltænkt forbrugere bosat i et andet EU-land, og som findes på følgende internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Disse Betingelser er senest opdateret den 2016-02-10.