Bixby သံုးၿပီး အမ်ားႀကီး လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။

Bixby သည္ ဘယ္အရာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္ကို လြတ္လပ္စြာ ဆံုခ်က္ခ်ခြင့္ ေပးသည္။ ၎သည္ သင္ဘာႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည္ႏွင့္ စိတ္ႀကိဳက္ အက္ပ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ အလုပ္လုပ္သည္ကို ေလ့လာ၍ အလုပ္ပိုမို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ကူညီေပးသည္။

လူေလးဦး ဓာတ္ေလွကားထဲမွ ထြက္လာသလို၊ စခရင္ေပၚတြင္ "Say Hi to the new Bixby, Samsung's intelligent assistant." ကိုေတြ႕ၿပီး "Bixby understands natural language. Just talk like you would to a friend." ကို ျပသေနသည္။ ပထမျမင္ကြင္းတြင္၊ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby understands context too, so it can follow a conversation." ကို ျပသေနသည္ကို သင္ေတြ႕ေနစဥ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ အလုပ္အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို Bixby ကိုအသံုးျပဳ၍ ေျပာင္းလဲေနသည္။ ဒုတိယ ျမင္ကြင္းတြင္၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ Bixby ကိုသံုး၍ အီတလီစားေသာက္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ စားပြဲတစ္ပြဲ ႀကိဳမွာေနၿပီးေနာက္ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby works with apps you love, so you can do more, smarter." ႏွင့္ "It can find you a table, and book it too." ကို ေတြ႕ေနစဥ္မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္တြင္ ေတြ႕ဆံုေနသည္။ တတိယ ျမင္ကြင္းတြင္ စခရင္ေပၚတြင္ "Bixby learns what you like to be more helpful over time." ႏွင့္ "Tell Bixby the kind of ride you prefer once, and it remembers next time." ကို ေတြ႕ေနစဥ္၊ အျခား အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ Uber ျဖင့္ကားစီးရန္ Bixby ကိုသံုး၍ သြားလိုရာသို႔ ေရာက္ရွိေနသည္။ စတုတၳ ျမင္ကြင္းတြင္ အျခား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္း Bixby ကို အသံျဖင့္အမိန္႔ေပးၿပီးေနာက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေလ့က်ခန္းလုပ္ကာ၊ စခရင္ေပၚတြင္ "It can simplify your daily routines too. Just give the command." ႏွင့္ "And let Bixby do the rest." ကို ျပသေနသည္။

Bixby အသစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္လိုက္ပါ။

သင့္တစ္ေန႔တာကို Bixby ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးလိုက္ပါ။

Bixby က သင့္ကို ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အလုပ္မ်ားကို လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေစပါသည္။
ႏႈိးစက္အခ်ိန္ကို သတ္မွတ္ပါ၊ သင့္အခ်ိန္ဇယားကို စီမံခန္႔ခြဲပါ သို႔မဟုတ္ ညစာအတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုပင္ ေမးၾကည့္ပါ။

ခုတင္ေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းၿပီး ႏႈိးစက္နာရီကို ပိတ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးပံု။

6 : 30 AM

“Wake me up in 10 minutes.”

ခပ္ရြရြေျပးျခင္း မလုပ္မီ ေျခေထာက္ဆန္႔ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

7 : 00 AM

“Track my jog for 5 kilometers.”

လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

9 : 30 AM

“What’s next on my schedule?”

ဆန္းဝစ္ခ်္ႏွစ္ခုပုံ။

1 : 00 PM

“Log sandwich for lunch.”

စားပြဲတြင္ စာရြက္စာတမ္းတစ္ခု ေရးသားေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

4 : 00 PM

“Show me all unread emails.”

လမ္းေပၚတြင္ စက္ဘီးစီးေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

5 : 30 PM

“Turn on the A/C when I come home.”

ကားရပ္ရာေနရာတြင္ ကားကို ရပ္နားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

7 : 00 PM

“Save my parking location.”

မီးဖြင့္ထားလ်က္ ကုတင္ေပၚတြင္ အိပ္ေပ်ာ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

11 : 30 PM

“Switch off all the lights in the bed room.”

Bixby ႏွင့္အတူ ေနာက္ထပ္ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးစရာမ်ား ရယူလိုက္ပါ။

သင့္အႀကိဳက္ဆံုး လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တစ္ဆင့္တက္ၿပီး ေပ်ာ္ရႊင္ျမဴးထူးစြာရယူလိုက္ပါ။ စပီကာျဖင့္ သီခ်င္းဖြင့္ရန္၊ သင့္ဖုန္းကို တီဗြီႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ နာမည္ႀကီး အားကစားပြဲမ်ားကို ျပရန္ စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔ Bixby ကို ေျပာပါ။

စပီကာမွ သီခ်င္းဖြင့္ထားစဥ္ ဆိုဖာေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Play the music from the living room's speaker.”

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူမ၏ စမတ္ဖုန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ၿပီး တီဗြီေပၚရွိ ရုပ္ပံုတစ္ခုကို ၾကည့္ေနသည္။

“Pair my phone with the TV.”

ဘယ္ဘက္လက္ျဖင့္ Galaxy S10 ကို ကိုင္ထားၿပီး ဖုန္းမန္မိုရီကို စီစဥ္တက်ထားရွိေနေသာ ႐ုံးခန္းတစ္ခုအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပံု။

“Start RAM cleanup.”

စခရင္ေပၚတြင္ ဂိမ္းအက္ပ္မ်ားႏွင့္ Galaxy S10 ၏ အေရွ႕ျမင္ကြင္းတစ္ခု။

“Show me popular game apps.”

႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Set sound mode to silent.”

ပိုမိုလြယ္ကူစြာ ခရီးသြားလာပါ။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားမ်ားကို ဘာသာျပန္ရာတြင္၊ သင့္ကို ေလယာဥ္အခ်ိန္ အပ္ဒိတ္လုပ္ေပးရာတြင္ Bixby က သင့္ကို ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ပိုၿပီး ခရီးထြက္ပါ၊ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ နည္းပါေစ။

အခြန္လြတ္ဆိုင္တြင္ ေဈးဝယ္ထြက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပံု။

“Remind me to get a tax refund at 8pm today.”

ကင္မရာကိုင္ထားရင္း လမ္းမေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးပံု။

“How many steps have I taken in the last 3 days?”

တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ရိုးရာေစ်းမ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနေသာ ႏွံစားအေစ့အဆန္ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိၾကသည္။ ၿပီးေတာ့ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွံစားအေစ့အဆန္ တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ လမ္းညႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

“Translate this in English in Bixby Vision.”

တ႐ုတ္ျပည္မွ မဟာရံတံတိုင္းႀကီး၏ ပံုကို ႐ိုက္ဖို႔ စမတ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Take a panoramic photo.”

ေလဆိပ္ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ေနစဥ္ ေလယာဥ္ခ်ိန္မ်ားကို ၾကည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“What’s the status of flights from SFO to LAX?”

သင့္အလုပ္ကို ပိုၿပီးစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားေအာင္ လုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။

စီးပြားေရး အစည္းအေဝးမ်ားကေန အလုပ္ခြင္အတြင္း ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအထိ သင့္ရဲ႕ ျဖစ္ထြန္းမႈကို ျမႇင့္တင္ၿပီး သင့္အလုပ္ေဆာင္ရြက္ပံုကို Bixby သံုးၿပီး ပိုမိုအခ်ိန္တိုအက်ိဳးမ်ားစြာ သြက္သြက္လက္လက္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ပါ။

လက္ပ္ေတာ့စခရင္ကို ၾကည့္ရင္း ရယ္ေမာေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Remind me that I have a meeting 1 pm every Monday.”

အေဆာက္အဦးတစ္ခုေရွ႕ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ လက္ပတ္နာရီကို ၾကည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

“What's the time difference between Paris and Seoul?”

လမ္းေပၚတြင္ ရပ္ေနစဥ္ စမတ္ဖုန္းကို ကိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

“Find Jane's phone number.”

အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ ၎ကို အင္တာဗ်ဴးေနေသာ အမ်ိဳးသားႏွစ္ဦးပံု။

“Start recording in interview mode.”

လမ္းေပၚတြင္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ ေကာ္ဖီခြက္ကိုင္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“What's my schedule this afternoon?”

အိမ္မွာ သက္ေသာင့္သက္သာေနပါ။

အခ်ိန္မွတ္စက္မွာ ေရြးမွတ္ဖို႔၊ တီဗြီခ်န္နယ္မ်ားကို ေျပာင္းဖို႔ႏွင့္ သင့္စမတ္အိမ္ကိရိယာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ Bixby ကို အသံုးျပဳပါ။ ေအးေအးေဆးေဆးသာေနရင္း သင့္အတြက္ Bixby က အလုပ္လုပ္ပါေစ။

ဧည့္ခန္းအတြင္းရွိ ဆိုဖာေပၚတြင္ ထိုင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Text Jenny and say what time will you be home?”

မီးဖိုေခ်ာင္တြင္ အစားအစာတခ်ိဳ႕ ခ်က္ျပဳတ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Set a timer for 5 minutes.”

ဆိုဖာေပၚတြင္ ထိုင္ေနရင္း တီဗြီၾကည့္ေနေသာ မိသားစုတစ္စုပံု။

“Change the TV channel to 7.”

ဆိုဖာကိုမွီ၍ စမတ္ဖုန္းကို ၿပံဳးၿပီးၾကည့္ေနသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Show me the pictures taken in Rome last year.”

သင္ ကားေမာင္းရတာ ပိုမိုအဆင္ေျပေစဖို႔ Bixby ကို ေပးလုပ္လုိက္ပါ။

ကားေမာင္းေနခ်ိန္ ဖုန္းကိုင္ဖို႔၊ မက္ေဆ့ခ်္ပို႔ဖို႔ သို႔မဟုတ္ Bluetooth ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ Bixby ကို ေျပာပါ။

* ေက်းဇူးျပဳၿပီး ေဒသတြင္း ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ Bixby ကို အသံုးျပဳပါ။

ကားရပ္နားရာေနရာတြင္ မိမိကားကို လိုက္ရွာေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Where did I park?”

ကားေမာင္းေနစဥ္ GPS အသံုးျပဳေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

“Give me the directions to 645 Clyde Ave.”

ကားေမာင္းေနစဥ္ သီခ်င္းနားေထာင္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Play the next song.”

ကားေမာင္းေနစဥ္ ဖုန္းအဝင္လက္ခံေျဖၾကားေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦး၏ပံု။

“Accept the call and put it on speaker.”

ကားေမာင္းေနစဥ္ လတ္တေလာရရွိသည့္စာကို အသံက်ယ္က်ယ္ ဖတ္ျပခိုင္းေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Read me the most recent text.”

ကားထဲတြင္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ပတ္ေနစဥ္ စာပို႔ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Text John that I'll be there in 10 minutes.”

Bixby အသင့္အေနအထား ရွိေနပါေစ။

သင္ သြားလာေနစဥ္ Bixby သံုးၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အၿပီးသတ္ပါ။
ပါဝါေခၽြတာေရး နည္းသြင္ကို ဖြင့္ဖို႔၊ ရာသီဥတု အေျခအေန ၾကည့္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ သတိေပးရမည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေရြးမွတ္ထားဖို႔ Bixby ကို ေျပာပါ။

Bixby မွာ ဘာအသစ္ေတြရွိလဲ။

Bixby ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရအဂၤါရပ္မ်ားကို ေလ့လာရွာေဖြပါ။ အသံုးျပဳသူအတြက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ အေတြ႕အႀကံဳကို ေပးစြမ္းဖို႔ Bixby က အပ္ဒိတ္မ်ား ဆက္လက္ေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္ကိုယ္ပိုင္ အျမန္ေရရြတ္ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးပါ။

Bixby အျမန္ေရရြတ္ခိုင္းေစခ်က္မ်ားက သင့္အလုပ္မ်ားကို လြယ္ကူအဆင္ေျပေစႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အျမန္ေရရြတ္ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို ဖန္တီးရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြဲလိုက္အတြက္ အဓိကစကားလံုး သို႔မဟုတ္ စကားရပ္ကို သတ္မွတ္ပါ။ ထိုစကားရပ္ကိုသာ ေျပာလိုက္ပါ။ Bixby က သင္ ပံုစံခ်ထားသည့္ အစီအစဥ္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။

* စိတ္ႀကိဳက္ အျမန္ေရရြတ္ခိုင္းေစခ်က္မ်ားကို အသံုးမျပဳမီ ဖန္တီးရမည္။

“Movie time”

Set sound to mute.
Turn on Do not disturb.
Dim screen to 0 brightness.
Turn off the screen.

႐ုပ္ရွင္႐ုံတြင္ ႐ုပ္ရွင္ၾကည့္ေနေသာ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Today’s briefing”

What day is it today?
Read today's schedule.
How's the weather today?

မွန္ေရွ႕တြင္ ႏႈတ္ခမ္းနီဆိုးေနေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Go running”

Start the running tracker.
Set media volume to 6.
Play “Running” playlist.

ပန္းၿခံတြင္ မေျပးမီ "အေျပးေလ့က်င့္ခန္း" သီခ်င္းစာရင္းကို ဖြင့္ထားေသာ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

“Driving”

Turn on Bluetooth.
Turn off Wi-Fi in Settings.
Play “Commute” playlist.

Bluetooth ျဖင့္ ေတးသြားဖြင့္ထားေသာ ကားအတြင္းရွိ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ပံု။

Bixby ကို ဘယ္လိုအသံုးျပဳရေၾကာင္း ေလ့လာလိုက္ပါ။

Bixby ကို ဘယ္လိုစကားေျပာမရလဲ စသျဖင့္ ေလ့လာရွာေဖြလိုက္ပါ။ Bixby ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ သင္တန္းမ်ားမွာ ဒီမွာျဖစ္ပါသည္။

Bixby အတြင္း ရရွိႏိုင္ေသာ ဘာသာစကား။

* Bixby သည္ အဂၤလိပ္ (UK)၊ အဂၤလိပ္ (US)၊ ျပင္သစ္ (ျပင္သစ္)၊ ဂ်ာမန္ (ဂ်ာမနီ)၊ အီတလီ (အီတလီ)၊ ကိုရီးယား (ေတာင္ကိုရီးယား)၊ မန္ဒရင္းတရုတ္ (တ႐ုတ္) ႏွင့္ စပိန္ (စပိန္) ဘာသာစကားမ်ား၏ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ ေဒသိယစကားအခ်ိဳ႕ကိုသာ သိနားလည္ပါသည္။ အျခား ဘာသာစကားမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးပါမည္။
* Bixby အသံုးျပဳျခင္းကို အေျခအေနအခ်ိဳ႕မွာ ကန္႔သတ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ၎အေျခအေနမ်ားတြင္ မီဒီယာ (ဗီဒီယို/ဂိမ္း/အသံ) ႐ုပ္သံသြင္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း၊ ဖုန္းေခၚဆိုသည့္အခ်ိန္အတြင္း အကန္႔အသတ္မရွိ ပါဝင္ပါတယ္ (အထြက္ဖုန္းေခၚဆိုမႈ အပါအဝင္)၊ DeX Station ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ DeX နည္းသြင္၊ ပါဝါအမ်ားဆံုးေခၽြတာေရး နည္းသြင္၊ အေရးေပၚနည္းသြင္၊ Samsung Kids Home ႏွင့္ MirrorLink™။
* ပံုျဖင့္သ႐ုပ္ေဖာ္ျပရန္အလို႔ငွာ အသြင္တူဖန္တီးထားေသာ ကိရိယာႏွင့္ စခရင္ပံုမ်ား။
* Galaxy S10/S10+/S10e/Note10/Note10+/Note9/S9/S9+/Note8/S8/S8+/A80/A70/A60/A50 တြင္ လက္ရွိ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
* ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈက ႏိုင္ငံအလိုက္/ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ/ဘာသာစကား/ဖုန္းေမာ္ဒယ္/OS ဗားရွင္းအလိုက္ ကြဲျပားႏိုင္ပါတယ္။
* Bixby ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အက္ပ္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ၿပီး၊ အျခား အက္ပ္မ်ားကိုလည္း ေထာက္ပံ့ႏုိင္ပါမည္။
* Samsung Account ဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ ေဒတာ ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း (Wi-Fi သို႔မဟုတ္ ေဒတာကြန္ရက္) ကို လိုအပ္သည္။
* အသံုးျပဳသူ အင္တာေဖ့စ္သည္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ၿပီး ဖုန္းအလိုက္ ကြာျခားႏိုင္ပါသည္။
* အျခားကိရိယာမ်ားကို Bixby ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ကိရိယာအားလံုးကို SmartThings ျဖင့္ စာရင္းသြင္းဖို႔လိုပါသည္။ * ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳၿပီး SmartThings ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ (www.samsung.com/smartthings) ကို ၾကည့္ပါ။

Samsung Help ကို ဆက္သြယ္ရန္

သင့္မွာ ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္း ရွိပါသလား။