Kies de beste marketing template

Kies je favoriete template & download ze allemaal.

Samsung Flip GAP analyse template

Met de Samsung Flip GAP analyse template kun je op tactisch en operationeel niveau van een nulpunt naar een gewenste uitkomst komen. Dit kan gaan om het behalen van omzet of winst doelstellingen, of bijvoorbeeld het verhogen van de online conversie.

Samsung Flip AIDA template

De Samsung Flip AIDA template wordt gebruikt om in kaart te brengen hoe je klanten stapsgewijs over kunt halen tot een aankoop. AIDA is een acroniem voor Attention / Awareness, Interest, Desire en Action.

Samsung Flip BCG matrix template

De Boston Consultancy Group heeft de naar hun vernoemde BCG-matrix ontwikkeld om het productportfolio van ondernemingen in kaart te brengen. Met behulp van de Samsung Flip BCG matrix template krijg je inzicht in welke producten cash cows zijn, in welke producten meer geïnvesteerd zou moeten worden, welke probleemgevallen er zijn, en welke producten geen aandacht meer hoeven te krijgen.

Samsung Flip template voor de piramide van Maslow

Met de Samsung Flip template voor de piramide van Maslow ga je de verschillende stadia van behoefte en motivatie van individuen of groepen mensen in kaart brengen. De piramide van Maslow is een van de bekendste modellen ter wereld.

Samsung Flip template voor de PMT analyse van Abell & Hammond

De Samsung Flip template voor de PMT van Abell & Hammond wordt gebruikt om de specifieke markt voor een product of dienst in kaart te brengen met behulp van drie assen. Er wordt gekeken naar het aankoopgedrag, de behoefte van de doelgroep en de wijze van productie en/of gebruikte technologieën.

Samsung Flip product life cycle template

Elk product kent volgens het product life cycle model zes levensfasen. De eerste fase is de ontwikkeling van het product, en de laatste fase is het moment dat het product niet meer gemaakt en gekocht wordt. De Samsung Flip product life cycle template geeft inzicht in op welk moment in tijd er de meeste afzet plaatsvindt.

Samsung Flip template voor de 6 beïnvloedings-strategieën van Cialdini

Met de Samsung Flip template voor de zes beïnvloedingsstrategieën van Cialdini kun je een overzicht krijgen hoe je klanten op dit moment beïnvloedt, en eventueel nog meer kan beïnvloeden, om jouw producten of diensten af te nemen.

Samsung Flip doelgroep focus template

Deze Samsung Flip doelgroep focus template geeft inzicht in het aankoopgedrag van de doelgroep waar een onderneming zich op richt. Dit helpt om zowel het product of de dienst én de communicatie beter af te stemmen op de klant. Het helpt ook om medewerkers meer te laten bijdragen om de juiste doelgroep te bedienen.

Samsung Flip offline sales funnel template

De Samsung Flip offline sales funnel template staat voor het proces vanaf het eerste contactmoment met een potentiële klant tot en met de aftersales. Door de tussenliggende stappen in kaart te brengen, wordt inzichtelijk waar potentiële kopers een klant worden en hoe je deze conversie kan vervroegen of verhogen.

Samsung Flip online sales funnel template

De Samsung Flip online sales funnel template doorloopt de stappen die een klant onderneemt vanaf het eerste contactmoment met een product of dienst tot en met de aftersales waarbij de aankoop online plaatsvindt.

Samsung Flip template voor de 4P marketing mix

Voor de tijd van Internet en social media werd er door de marketinggoeroes traditioneel gedacht in de vier P’s, die staan voor Product, Prijs, Plaats en Promotie. Inmiddels is dit een achterhaalde gedachte, omdat er een aantal P’s bijgekomen zijn.

Samsung Flip template voor Paid, Owned & Earned media

De Samsung Flip template voor Paid, Owned en Earned media helpt om inzicht te krijgen in de digitale marketingmix van een onderneming. Zoals de woorden al zeggen, maakt het een onderscheid tussen betaalde en eigen mediakanalen, en de kanalen die je kosteloos media-aandacht geven.

Samsung Flip Gantt Chart template

Een Samsung Flip Gantt Chart template wordt gebruikt om het verloop van een project overzichtelijk in kaart te brengen, door deze over een tijdslijn onder te verdelen in subprojecten en/of taken. Deze grafische weergave van een project geeft weer wat de kritische paden zijn en hoe de deelprojecten en taken onderling van elkaar afhankelijk zijn.

Samsung Flip Customer Relationship Management model template

Voordat je besluit met welk CRM (Customer Relation Management) softwarepakket je wilt werken, of welke aanpassingen nodig zijn op je huidige systeem of manier van werken, is het belangrijk je CRM in kaart te brengen. De Samsung Flip CRM-model template helpt om richting en sturing aan interne afdelingen en de juiste keuzes te maken.

Samsung Flip roadmap planning template

De Samsung Flip roadmap planning template is een visueel overzicht van te behalen milestones binnen een vastgestelde tijd. Het geeft antwoord op de vraag wat er in volgorde binnen de vastgestelde tijd allemaal bereikt gaat worden.

Samsung Flip SWOT analyse template

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats en kan voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld om een heel bedrijf, een product of productgroep, of een marketingcampagne te analyseren.

Samsung Flip Service GAP model template

De service verwachting en beleving van een klant moet in balans zijn met wat de onderneming doet en waar kan maken. De Samsung Flip service GAP-model template helpt om inzicht te geven waar er een discrepantie tussen klant en onderneming zit op het gebied van service.

Samsung Flip Ansoff matrix template

De Samsung Flip Ansoff matrix template is bedoeld om op strategisch en tactisch niveau in kaart te kunnen brengen waar de groeipotentie van een onderneming, dienst, of een product ligt. Over vier assen kunnen kansen en bedreigingen worden geanalyseerd die helpen bij het maken van keuzes.

Samsung Flip business model canvas template: basic

De Samsung Flip basis business model template is bedoeld om een overzicht van het ondernemingsplan op 1 A4-tje te krijgen. Dit kan je als startup helpen bij het vormen en bijscherpen van een nieuw of bestaand ondernemingsplan. Het kan ook ter ondersteuning dienen bij het uitschrijven van een compleet ondernemingsplan.

Samsung Flip business model canvas template: operational excellence

Ondernemingen, waarbij het bestaansrecht voortkomt uit “operational excellence”, maken vaak gebruik van het “Business model canvas operational excellence” om hun businessmodel en voortbestaan te bewaken.

Samsung Flip DESTEP analyse template

De Samsung Flip DESTEP analyse template brengt bevolkingsgroep factoren binnen een specifieke markt in kaart en wordt meestal gebruikt als onderdeel van een ondernemingsplan. Deze factoren hebben bijvoorbeeld betrekking op culturele aspecten, waarden en normen van bepaalde bevolkingsgroepen en trends.

Samsung Flip template voor het vijf krachten model van Porter

De Samsung Flip template voor het vijf krachten model van Porter geeft inzicht in de externe bedreigingen die de continuïteit van een onderneming in gevaar kan brengen. Er is een anekdote over een Amerikaans automerk die een concurrentieonderzoek liet doen voor een nieuw te ontwikkelen auto.

Samsung Flip The Big Why template

In 2011 introduceerde Simon Sinek de inmiddels bekende Gouden Driehoek die uitlegt dat de meeste bedrijven weten wat ze doen, sommige weten hoe ze het doen, maar alleen de succesvolle bedrijven weten waarom ze het doen.

Samsung Flip template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema

De Samsung Flip template voor de Value Positions van Treacy & Wiersema kan gebruikt worden om je concurrentievoordeel ten opzichte van anderen in kaart te brengen aan de hand van drie assen: je hebt een betere kostenstructuur, je hebt een beter product of je hebt een betere relatie met je klant.

Samsung Flip Blue Ocean vs Red Ocean strategy template

Chan Kim en Renée Mauborgne schreven in 2005 de bestseller de Blue Ocean Strategy, waarmee dit model enorme bekendheid kreeg. Het gaat er bij deze strategie om, dat er markten bestaan die nu nog niet bekend zijn, maar wel betreden kunnen worden.

Samsung Flip PDCA innovatiecyclus template

De PDCA (Plan-Do-Check-Act) innovatiecyclus template is een management template om processen of producten doorlopend te verbeteren. Tevens is het een simplificering van de template over Agile werken en verdeelt het innovatieproces op in vier eenvoudige stappen.

Samsung Flip template - Build, Measure, Learn cyclus

Eric Ries omschreef in zijn boek uit 2011 hoe de Build, Measure, Learn methodiek startups kan behoeden voor enorme investeringen in een goed idee, zonder dat hier uiteindelijk potentie in zit. Met deze Samsung Flip template ga je ervan uit dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk iets te maken, waarmee je kunt meten of je eindproduct zal voldoen aan de vraag.

Samsung Flip Dromer, Realist en Criticus brainstorm template

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in het algemeen drie verschillende denkstijlen kunnen hebben. Meestal is één ervan sterk ontwikkeld en dominant, de tweede is ook ontwikkeld en de derde kan voor de meeste mensen een soort lastige opgave zijn.

Samsung Flip idea mapping template

Het idee achter de Samsung Flip Idea Mapping template is dat één idee leidt tot een ander idee, en dat dit idee weer tot een volgend idee kan inspireren. Zo wordt er een visueel landschap gecreëerd van verschillende op elkaar geïnspireerde ideeën waar de beste ideeën uit gekozen kunnen worden.

Samsung Flip ROI calculatie template

Afhankelijk van het soort onderneming en het soort product, bestaan er oneindig veel manieren om de ROI (Return On Investment) te berekenen. In deze Samsung Flip template gaan we uit van het meest simpele model.

Samsung Flip ABC model template

Voordat een product of dienst aan een klant geleverd kan worden, zijn er kosten gemaakt. Soms worden ook daarna nog kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld administratie-, of incassokosten. De Samsung Flip ABC model template is gebaseerd op het ABC model van Kaplan en Cooper.

Samsung Flip klantenservice matrix template

Klantenservice is een breed begrip, maar wordt door klanten als zeer waardevol ervaren. De Samsung Flip klantenservice matrix template is een hulpmiddel om inzicht te krijgen op welke diensten of producten veel, weinig, of minimale service gegeven moet worden én of deze reactief of proactief moet zijn.

Samsung Flip klantenpiramide van Curry template

Normaal gesproken komt 80% van de omzet van een onderneming uit 20% van de klanten. In uitzonderlijke gevallen is dit precies andersom. De Samsung Flip klantenpiramide template helpt om inzicht te krijgen in het type klant dat een onderneming bedient en te analyseren welk soort klanten verantwoordelijk zijn voor de meeste omzet.

Flip Line Up