มาเรียนรู้เทคนิควิธีการวัด
ออกซิเจนในเลือด ง่ายๆ
เพียง 4 ขั้นตอน

Blood oxygen คือค่าความเข้มข้นของออกซิเจนที่วัดจากตรงผิวหนัง ซึ่งระดับค่าที่พบในคนปกติ จะอยู่ที่ประมาณ 95-100% โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่มีผลให้ค่าที่อ่านมีปริมาณลดลงได้ เช่น การออกกำลังกายที่หนักหน่วง, ปริมาณออกซิเจนในอากาศ, ระดับความสูงที่คุณอยู่ และสุขภาพของร่างกายของคุณในขณะนั้น

1. เปิด Samsung health ใน Galaxy Watch 3 

 

2. เลือก Blood Oxygen 

 

3. กด วัด 

 

4. เสร็จสิ้น 

 

หมายเหตุ

*อุปกรณ์นี้ไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ การวัดผลไม่ได้ใช้สำหรับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์