จริยธรรม

จริยธรรม

วัฒนธรรมองค์กรที่ยุติธรรมและโปร่งใส

วัฒนธรรมองค์กรที่ยุติธรรมและโปร่งใส

เราปลูกฝังความซื่อสัตย์ในโครงสร้างการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมของเราให้ลุล่วง ในลักษณะที่เป็นผลดีต่อสถานะของเราในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

เราปลูกฝังความซื่อสัตย์ในโครงสร้างการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบทางสังคมของเราให้ลุล่วง ในลักษณะที่เป็นผลดีต่อสถานะของเราในฐานะบริษัทชั้นนำระดับโลก

ขณะที่ธุรกิจของเราขยายออกไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก เราได้รับทราบและวิเคราะห์ความแตกต่างทางด้านกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติต่างๆ ในแต่ละประเทศ ขณะเดียวกันก็ดำเนินธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและมีจริยธรรม นอกจากนี้ เรายังได้พัฒนานโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นสากลและปฏิบัติตามนั้น เพื่อเคารพต่อความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและพนักงานของเราและเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา ความพยายามของเราในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้รับการผลักดันจากหลักจรรยาบรรณสากล (Global Code of Conduct) และแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (Business Conduct Guidelines) ของ Samsung ที่ช่วยแนะแนวทางให้แก่พนักงานของเราทุกคนในการดำเนินงานและการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม ปัจจุบันฝ่ายกำกับดูแล (Compliance Team) ของเรา ซึ่งขึ้นตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแล (เทียบกับก่อนหน้านี้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของฝ่ายกฎหมาย) จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งเพื่อมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญของคณะกรรมการบริษัท เรายังได้จัดตั้งองค์กรขึ้นโดยเฉพาะในแต่ละแผนกและในสำนักงานระดับภูมิภาคในต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการปัญหาเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบในแต่ละธุรกิจและแต่ละภูมิภาค

การบริหารจัดการด้านจริยธรรม

เราเปิดเผยหลักจรรยาบรรณสากล (“หลักการทางธุรกิจของ Samsung”) ให้แก่บรรดาซัพพลายเออร์ ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกอื่นๆ รวมทั้งพนักงานของเราโดยผ่านเว็บไซต์การบริหารจัดการด้านจริยธรรมของเรา และจัดให้มีช่องทางการรายงานการละเมิดมาตรฐานด้านจริยธรรมใดๆ นอกจากนี้ “แนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับพนักงาน” (Employee Business Conduct Guidelines) ซึ่งทำหน้าที่เป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมสำหรับพนักงานของเรา ยังได้รับการแปลและเผยแพร่เป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งสิ้นถึง 15 ภาษา (รวมทั้งภาษาเกาหลี) และได้รับการอัปโหลดไว้ในอินทราเน็ตในองค์กรของเรา โดยมีการแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานทุกคนทั่วโลกโดยผ่านการฝึกอบรมแบบรวมทางออนไลน์ และการฝึกอบรมที่ใช้โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งจัดขึ้นอย่างน้อยปีละครั้ง หรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดหา “คำแนะนำในการดำเนินธุรกิจ” (Business Guidelines) ให้แก่ซัพพลายเออร์ของเราเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่โปร่งใสอีกด้วย

การจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรามีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำที่เป็นการละเมิดกฎระเบียบ เช่น การกำหนดราคาร่วมกัน หรือการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เรื่องสิทธิมนุษยชน, สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เราได้พัฒนาระบบการจัดการโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (CPMS) และระบบไอทีขึ้นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีการให้นโยบายเฉพาะด้าน และรายละเอียดของการตรวจสอบติดตามปัญหาในระดับภูมิภาค ฝ่ายบริการช่วยเหลือ (Help Desk) ของเรามีหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานที่สอบถามหรือส่งคำขอเข้ามายังผู้เชี่ยวชาญแบบเป็นส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการทำงานหรือหากพนักงานพบว่าคำแนะนำของบริษัทไม่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม เรายังพัฒนาระบบการรายงานและแจ้งเบาะแสของเราขึ้นโดยอยู่ภายใต้ CPMS เพื่อให้บริการแก่พนักงานของเราในการแจ้งข้อกังวล โดยบริษัทรับรองถึงการรักษาความลับของผู้รายงานอย่างเคร่งครัด

กระบวนการจัดการด้าน
การปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ

  • การดำเนินงานของ
    หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

    จัดตั้งสำนักงานดูแลความเป็นส่วนตัว (Privacy Office) ภายในฝ่ายกฎหมายขององค์กร (Corporate Legal Office) โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยตรงของบรรดาทนายความที่ CEO ได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อดูแลรับผิดชอบนโยบายความเป็นส่วนตัวในส่วนงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

  • การตรวจสอบติดตาม

    ทำการตรวจสอบติดตามเป็นประจำ/เฉพาะกิจโดยผ่านหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายโดยเฉพาะ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราได้แจ้งอย่างเป็นทางการถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เป็นมาตรฐานสากลและได้จัดทำนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสะท้อนถึงเงื่อนไขด้านกฎระเบียบของแต่ละภูมิภาคและลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศ ผลจากความพยายามเหล่านี้ทำให้พนักงานของเรามี “คู่มือเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลสากล” (Global Personal Information Guide) และ “คู่มือสำหรับผู้บริหารในการว่าจ้างธุรกิจที่ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” (Management Guide for Outsourcing Personal Data Processing) เพื่อใช้เป็นระเบียบข้อบังคับในการบริหารงาน เราจัดทำกระบวนการและระบบต่างๆ ขึ้นโดยผสานรวมเข้ากับนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติทางธุรกิจประจำวันของเรา และยังคงทำการทบทวนและจัดฝึกอบรมทั่วทั้งบริษัทอย่างต่อเนื่อง

 

การดำเนินงานของหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

จัดตั้งสำนักงานดูแลความเป็นส่วนตัวสากล (Global Privacy Office) ภายในฝ่ายกฎหมายขององค์กร (Corporate Legal Office) โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานโดยตรงของ CEO ทนายที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวในแผนกธุรกิจนั้นๆ
 

การทบทวนอย่างจริงจังเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงาน/บริหารด้านนโยบายความเป็นส่วนตัว

ทำการทบทวนเป็นประจำและทำการปรับปรุงที่จำเป็นสำหรับระบบและบริการต่างๆ ที่มีให้แก่ลูกค้าและพนักงานของเราในด้านระบบปกป้องความเป็นส่วนตัวทั้งในแง่การบริหาร แง่เทคนิค และในแง่กายภาพ ซึ่งจะควบคุมดูแลกระบวนการทั้งหมดในการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการกำจัดทิ้ง
 

การฝึกอบรมนโยบายความเป็นส่วนตัว

ให้การฝึกอบรมเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งแบบออนไลน์/ออฟไลน์ โดยคำนึงถึงลักษณะงานเฉพาะของแต่ละฝ่าย (การวางแผน, R&D, การตลาด ฯลฯ) รวมทั้งการฝึกอบรมพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกคน
 

การดำเนินงานระบบการบริหารจัดการทางกฎหมายในเรื่องความเป็นส่วนตัว (PLMS)

กำหนดข้อบังคับว่าต้องดำเนินมาตรการป้องกันโดยใช้รายการตรวจสอบ (เช็คลิสต์) ความเสี่ยงเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่รายการตรวจสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเรื่องการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลในทุกขั้นตอนของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ตั้งแต่การวางแผนและการพัฒนาการปฏิบัติงาน ไปจนถึงการเลิกจ้าง ขณะเดียวกันก็มีการทบทวนรายการตรวจสอบนี้เป็นประจำโดยบรรดานักกฎหมายที่ได้รับมอบหมาย