สิ่งที่ครอบคลุมภายใต้การรับประกัน

นโยบายการรับประกัน

เงื่อนไขการรับรับประกันทั่วไป

 

1) ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆของซัมซุงจะได้รับการรับประกันในกรณีที่อาการชำรุดเกิดจากความผิดพลาดของตัวเครื่องอันเนื่องมาจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้น
2) ผู้ซื้อจะต้องแสดงใบเสร็จเงิน/ใบกำกับภาษี หรือใบรับประกันเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงวันที่ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการการคุ้มครองการรับประกันผลิตภัณฑ์และการเก็บใบรับประกันและหลักฐานการซื้อไว้ตลอดการใช้งาน
3) ทางบริษัทไม่คิดค่าพาหนะในระยะเวลารับประกันเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีการบริการถึงบ้านเท่านั้น
4) เจ้าหน้าที่สามารถสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง
สถานที่ที่มีควันหรือไอของสารเคมี พื้นที่ที่ห้ามเข้า พื้ที่ที่เสี่ยงอันตราย หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อและวัสดุทที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์
5) บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด มีสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าบริการในส่วนของการซ่อมแซมและบริการเครื่องนอกประกันตามอาการเสียต่างๆ ถึงแม้ว่าอาการเสียนั้นไม่ถูกตรวจพบก็ตาม
6) เงื่อนไขการรับประกันสินค้านี้มีผลบังคับเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายโดย บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายของ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เท่านั้น
7) การรับประกันจะครอบคลุมถึงเฉพาะสินค้าที่ซื้อในประเทศไทยเท่านั้นและการให้บริการตามการรับประกันจะต้องดำเนินการโดยศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งที่ยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อยกเว้นไม่รับประกัน

1) ความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ การใช้งานที่ผิดวิธี การทดลอง การสาธิต การซ่อมบำรุง การติดตั้ง การปรับหรือการดัดแปลงที่ไม่เหมาะสม และความผิดพลาดหรือความประมาท ซึ่งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจากขั้นตอนกระบวนการใช้ซึ่งระบุไว้ในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์
2) อาการเสียหรือความเสียหายหรือการทำงานที่ผิดปกติอันเนื่องมาจากการทำงานของเหลว หรือ อาหารหกใส่ผลิตภัณฑ์, เหงื่อซึมเข้าเครื่อง, หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือเนื่องมาจากการใช้แรงดันไฟฟ้าผิดไปจากที่บริษัทฯกำหนด
3) การสึกหรอโดยทั่วไปตามอายุการใช้งานและการฉีกขาด การสึกกร่อน ขึ้นสนิม หรือ รอยเปรอะเปรื้อน และภัยจากสัตว์หรือแมลงกัดแทะ
4) รอยขูดขีดและความเสียหายที่เกิดขึ้น บนพื้นผิวและส่วนประกอบภายนอกที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้า
5) การเรียกร้องค่าเสียหายหรือชิ้นส่วนประกอบที่หายไปหลังจากเกินกำหนด 7 วันนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์
6) ส่วนประกอบใดๆซึ่งถูกเปลี่ยนโดยชิ้นส่วนที่ไม่ใด้จัดจำหน่าย หรือเห็นชอบโดยบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งถูกถอดชิ้นส่วน หรือได้รับการซ่อมแซม จากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด และ/หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง
7) หมายเลขเครื่องงของผลิตภัณฑ์ถูกแก้ไข, ลบ, ขีดฆ่า, หรือทำลาย และใบรับประกันผลิตภัณฑ์
ถูกแก้ไข หรือลบทิ้งไม่ว่ากรณีใดๆ

 

วิธีการขอรับบริการตามการรับประกัน

ในช่วงระยะเวลาการรับประกัน ซัมซุงให้การดูแลในการซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ที่ศูนย์บริการของซัมซุงเท่านั้นและจะดูแลเฉพาะอะไหล่ที่ชำรุดหรือส่วนประกอบของผลิดตภัณฑ์เท่านั้น
โปรดดูที่คู่มือใช้งานพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามทุกขั้นตอนการทำงานที่ถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุณาดูคู่มือการแก้ไขปัญหาในคู่มือการใช้งานได้รับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
ในกรณีที่คุณควรจะต้องการความช่วยเหลือจากศูนย์บริการ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ 1282 หรือ โทรฟรีจากโทรศัพท์พื้นฐาน 1800-293232 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือต้องการส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการซัมซุงหรือตัวแทนการบริการของซัมซุง กรุณาเตรียมหมายเลขรุ่นของผลิตภัณฑ์และหมายเลขเครื่อง, หมายเลข IMEI (ถ้ามี), หลักฐานการซื้อและคำอธิบายอาการเสีย / ข้อสงสัยเมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่
หากผลิตภัณฑ์ที่หมดระยะเวลาการรับประกัน คุณควรจะส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการซัมซุงที่ได้รับอนุญาตสำหรับการซ่อมแซม
หากสินค้าได้รับการคุ้มครองโดยการขยายการรับประกันที่ตัวแทนจำหน่าย คุณควรติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่จ่ายเงินเพื่อขยายการรับประกัน (มักจะเป็นตัวแทนจำหน่ายเดียวกันจากการซื้อผลิตภัณฑ์.)
ท่านจะต้องอนุญาตซัมซุงดำเนินการทดสอบการ วินิจฉัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อหาสาเหตุของความล้มเหลว / ข้อบกพร่อง และเพื่อหาแนวทางในการดูแลต่อไป อะไหล่ที่ซอมซ่อมและผลิตภัณฑ์ทดแทนจะต้องได้รับการพิจารณาและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของซัมซุงบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเทียบเท่าและจะเป็นได้ทั้งใหม่หรือปรับสภาพ ในกรณีที่มีการแลกเปลี่ยนซัมซุงจะไม่คืนเงินส่วนต่างระหว่างผลิตภัณฑ์แลกเปลี่ยนที่มีมูลค้าน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เดิม แต่อาจจะมีการเรียกเก็บเงินส่วนต่างสำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนที่มีมูลค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดิมซึ่งอ้างอิงจากราคาขายปลีกในปัจจุบัน (RRP) การเปลี่ยนอะไหล่และผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องเป็นเงื่อนไขที่ซัมซุงกำหนด
ซัมซุงอาจปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ติดตั้งในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และ / หรือ เสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวแทนให้บริการของซัมซุง กรณีที่ต้องการย้ายผลิตภัณฑ์ไปยังอีกสถานที่หนึ่งจะมีต้องเสียค่าใช้จ่าย
กรุณานำอุปกรณ์เสริม, อะไหล่ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ออกก่อนที่จะส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการซัมวุง เว้นแต่อุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการซ่อม ซัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ หรือความสูญเสียกับอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้น คุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือค่าประกันภัยที่เกิดขึ้นในการส่งมอบผลิดตภัณฑ์ถึงซัมซุง และ/หรือ จากซัมซุงส่งถึงท่าน
ถ้าซัมซุงแจ้งว่าการซ่อมแซมนั้นๆไม่ได้อยู่ภายใต้การรับประกันด้วยเหตุผลใดก็ตาม (รวมทั้งในกรณีของความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผลการดำเนินงาน / การรับสัญญาณที่มีคุณภาพแย่/ การส่งออกของสภาพแหล่งสัญญาณ) คุณจะได้รับแจ้งรับรองสำเนาถูกต้อง หากคุณอนุญาตให้ซ่อมแซมโดยที่ผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งและค่าใช้จ่ายแรงในการซ่อมแซมหรือการส่งคืนของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

 

ข้อยกเว้นไม่รับประกัน 

** ข้อยกเว้นไม่รับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต **
- ชิ้นส่วนประกอบภายนอก, กรอบของตัวเครื่อง, ปุ่มกด, คู่มือ และ แผ่น CD
- ความเสียหายที่เกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจากการส่งข้อความ, การโหลดภาพ และเสียง, เสียหายจากเหงือ, การทำความสะอาดเครื่อง, และการใช้งานผิดประเภท
- อุปกรณ์แถมต่างๆ ที่ร้านค้าจัดโปรโมชั่นหรือ สมนาคุณพิเศษแก่ลูกค้า เครื่องต่างประเทศ (เครื่องนำเข้า) ไม่รับประกัน และลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการซ่อมเพิ่มอีก 1,000 บาท โดยศูนย์บริการตอ้ งเช็คข้อมูลสินค้าก่อนซ่อมจาก ANYSVC ในกรณีที่พบว่าศูนย์บริการไม่ตรวจเช็คสินค้าก่อนซ่อมและปิดเคลมมาที่ซัมซุง ทางซัมซุงจะทำการเรียกเก็บเงินค่าซ่อมย้อนหลัง
- เครื่องตกน้ำ หรือไดรั้บการซ่อมแซมจากพนักงานใดๆที่ไม่ใช่พนักงานบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด หรือศูนย์บริการแต่งตั้ง ทางบริษัทไทยซัมซุง ตัดสิทธิ์กาารรับประกัน
* เครื่องโดนน้ำ/เครื่องที่มีคราบความชื้น/เครื่องตกกระแทก *
1) เครื่องโดนน้ำ ของเหลว ทุกกรณี ไม่รับประกัน อะไหล่ทุกชนิด
รวมทั้งกรณีที่พบคราบความชื้นบน PBA ตัดประกันทันที และถือว่าเครื่องงเป็นนอกประกันตลอดไป
2) เครื่องที่มีคราบความชื้นที่ชิ้นส่วนอะไหล่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ PBA
- ครั้งแรก เครื่องอยู่นอกประกัน เฉพาะชิ้นส่วนอะไหล่ที่โดนคราบความชื้น
- ครั้งที่สอง หลังจากที่ทำการซ่อมที่ศูนย์บริการแล้ว ระยะเวลาการรับประกันยังคงเหมือนเดิม
- ยกเว้น กรณีที่จะต้องเคลม PBA จะต้องเกิน 90 วัน นับจากวันที่เปิดซ่อมงานครั้งแรก
3) เครื่องตกกระแทก / กดทับ มีเงินไขการรับประกัน ดังนี้
- ถ้าศูนย์บริการทำการเปลี่ยน LCD และ BPA พร้อมกันในครั้งแรก ระยะการรับประกันยังคงเหมือนเดิม
- ถ้าศูนย์บริการเปลี่ยน LCD อย่างเดียว ในครั้งแรก ระยะเวลาการรับประกันยังคงเหมือนเดิม
- ยกเว้น กรณีที่จะต้องเคลม PBA จะต้องเกิน 90 วัน นับจากวันที่ซ่อมงานครั้งแรก
** ข้อยกเว้นไม่รับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับภาพและเสียง **
หน้าจอพลาสติก, โครงภายนอก, เสาอากาศ สายเคเบิล ชิ้นส่วนพลาสติกและหน้ากากส่วนประกอบภายนอก
กรณี จอไหม้จากการเปิดภาพเดิมติดต่อกันจะไม่รับประกันหลอดภาพ
MP3 เครื่องนำเข้า (เครื่องต่างประเทศ) ไม่รับประกัน
การเสีย ,ชำรุด ของอุปกรณ์สำเร็จรูป และอุปกรณ์ภายนอก ได้แก่ ปุ่มกดวิทซ์ กระจก หน้ากาก สายต่อพ่วง 
อุปกรณ์สิ้นเปลืองและอื่น ๆ รวมถึงการทำความสะอาด
** ข้อยกเว้นไม่รับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน **
สินค้าประเภท เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, เตาไมโครเวฟ, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปรับอากาศระบบ DVM
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ และ เตาอบไฟฟ้าแบบฝัง, เตาไฟฟ้าแบบฝัง และเครื่องดูดควัน
อุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ และ รีโมทคอนโทรลของเครื่องปรับอากาศ
ที่เกิดความเสียหายภายหลังการใช้งาน
การทำความสะอาด ล้าง และเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นของเครื่อง ตัวเครื่องปรับอากาศ ทั้งภายในและภายนอก
การแตกหัก ร้าว ของชิ้นส่วนที่ผลิตด้วยแก้ว หรือ พลาสติกเช่น ชั้นวางของ ปุ่มปรับอุณหภูมิในตู้เย็น 
ตัวกรองของตู้เย็น Side by Side ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าบริการ ค่าพาหนะ และค่าตัวกรองน้ำเอง
เครื่องซักผ้าที่เสีย เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอมในตัวเครื่อง การทำความสะอาด และล้างถังซัก ตัวกรองน้ำเข้า 
ถุงกรองสิ่งสกปรกของเครื่องซักผ้า
เครื่องซักผ้า เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องดูดฝุ่นซึ่งใช้ในงานเชิงพาณิชย์ เชิงอุตสาหกรรม ใช้ผิดคุณสมบัติ
ไม่นับรวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท ชิ้นส่วนแตกหักหลังการใช้งาน ได้แก่ 
โครง/กรอบเครื่อง,สวิทซ์,ลูกบิด,เบรกเกอร์,สายไฟ,และอุปกรณ์ที่เป็นแก้ว ยาง พลาสติก
แผ่นกรองทุกประเภทของเครื่องดูดควันหลังการใช้งาน
Pump ของตู้เย็น (COMPACT-BELLOWSPUMPB) ลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าอะไหล่

 

ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขายในประเทศของคุณในขณะนี้ (สามารถนำไปใช้โดยตรงหรือซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ) สามารถซ่อมได้และมีค่าใช้จ่าย

กรณีที่สามารถซ่อมแซมได้

- ค่าซ่อมจะเกิดขึ้นและเวลาซ่อมอาจนานกว่าปกติ
   · รายละเอียดค่าใช้จ่ายและเวลาซ่อมโดยประมาณสามารถยืนยันได้ที่ศูนย์บริการ
- ต้องมีการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่
   · กล่องชิ้นส่วนขนาดใหญ่บางส่วน (หน้าจอทีวี, ประตูตู้เย็น ฯลฯ ) หรือ "อะไหล่ไม่สามารถใช้งานได้ (เช่นสิ้นสุดการผลิตเป็นต้น)"

กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้

  · ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ขายในประเทศของคุณในปัจจุบันไม่สามารถซ่อมแซมได้
- หากมีความแตกต่างอย่างรุนแรงในแง่ของข้อกำหนดผลิตภัณฑ์จะไม่สามารถซ่อมแซมได้
  · ไม่สามารถซ่อมแซมได้หากสภาพแวดล้อมการบริการแตกต่างกัน: เช่นแบนด์วิดท์แรงดันไฟฟ้า ฯลฯ