กฎหมาย

นโยบายสงวนสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคล

 

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของไทยซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็คทรอนิกส์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้คิดประดิษฐ์เว็บไซต์นี้ โดยบริษัทจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าของบริษัทจะได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้บริการ รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหาภายในให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

 

บริษัทมีความประสงค์ให้เว็บไซต์ของบริษัทเป็นที่ชื่นชอบของท่านในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต บริษัทจึงจัดหาข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท่านสนใจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของท่านเมื่อท่านลงทะเบียนในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นสมาชิก ในระหว่างที่ท่านลงทะเบียนสมาชิกของบริษัท การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้ทำให้บริษัทสามารถแยกแยะความแตกต่างของท่านออกจากผู้ใช้บริการรายอื่น ๆ และหากท่านให้ข้อมูลกับบริษัทมากเท่าใด บริษัทก็สามารถให้บริการท่านได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้จัดให้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในนามของบริษัท เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารได้ตามนโยบายการสงวนสิทธิ์ ในการนี้ บริษัทยังได้รวบรวมข้อมูลของท่านโดยใช้คุกกี้ (Cookie) คุกกี้ คือข้อมูลส่วนเล็ก ๆ ที่โปรแกรมเว็บเบราเซอร์ (WEB BROWSER) ติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อให้บริษัทสามารถทราบเมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนเว็บไซต์ของบริษัท การใช้คุกกี้ทำให้บริษัทจะสามารถทราบถึงประเภทของโปรแกรมเบราเซอร์ของท่านได้ แต่จะไม่ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลอื่น อาทิเช่น ชื่อจริง หรือ ที่อยู่ ของท่าน คุกกี้ทำให้บริษัททราบถึงบริการที่ท่านชื่นชอบ และบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ดังนั้น คุกกี้ไม่เพียงแต่ทำให้บริษัทสามารถจดจำผู้ใช้บริการที่ได้เคยมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและตรวจตราจำนวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทเท่านั้น คุกกี้ยังช่วยให้บริษัทจัดบริการ ข้อมูล หรือโฆษณาที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับท่านด้วย ทั้งนี้ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ "ซัมซุง"นี้ไม่ครอบคลุมถึงการรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดใด ๆ อันเนื่องมาจากการรวบรวมข้อมูลโดยบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดความรับผิด

 

"ซัมซุง" มีความยินดีในการให้ข้อมูลและต้อนรับท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านสามารถพิมพ์ คัดลอกทำสำเนาข้อมูลในเว็บไซต์เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม "ซัมซุง" ขอแจ้งให้ทราบในเรื่องของข้อจำกัดและกฎหมายที่กำหนดสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อมูลต่าง ๆ ที่บรรจุในเว็บไซต์ของ "ซัมซุง" ถือว่าเป็นทรัพย์สินของบริษัท ที่ได้ลงทุนทั้งด้านเงิน เวลา และบุคลากรในการพัฒนา ทรัพย์สินดังกล่าวนี้รวมถึงลิขสิทธิ์ในข้อความ ข้อมูลทางด้านเทคโนโลยี ตราสินค้า วีดีโอ การถ่ายโอนข้อมูล (Download) การเชื่อมต่อ รวมทั้งข้อมูลด้านการบริการและเครื่องมือต่างๆ (Services & Materials) "ซัมซุง" ขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์เพื่อบริการลูกค้าและผู้สนใจเพื่อความสะดวกเท่านั้น ทั้งนี้ "ซัมซุง"จัดทำเว็บไซต์นี้ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ธนาคารสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทสงวนสิทธิ์ของในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

 

นอกจากนี้ ในการใช้งานเว็บไซต์ของ ”ซัมซุง” ท่านจะต้องไม่ใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเราในทางที่อาจเกิดความเสียหาย ปิดการใช้งาน ทำให้เกิดภาระทางระบบมากเกินไป ทำให้ระบบหรือความปลอดภัยของเราลดลงหรือแทรกแซงการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นของเรา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก “ซัมซุง” ท่านจะต้องไม่รวบรวม เก็บ ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการใช้หรือรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ เช่นการ crawling scraping mining หรือวิธีการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลโดยอัติโนมัติที่คล้ายคลึงกัน จากเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือระบบต่างๆ ของเรา หรือพยายามที่จะถอดรหัสการส่งสัญญาณใดๆ ไปยังหรือจากเซิร์ฟเวอร์ที่เว็บไซต์ของเราใช้งาน