เงื่อนไขการซื้อสินค้าภายใต้ แคมเปญ บัดดี้เรื่องเรียน ที่ Samsung Experience Store ร้านค้าที่ร่วมรายการ และ samsung.com

 • จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ประเภทสินค้า ต่อระยะเวลา 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อสินค้าแต่ละประเภท (ประเภทของสินค้า ได้แก่ (1) แท็บเล็ต (2) อุปกรณ์สวมใส่ (3) อุปกรณ์เสริมสำหรับแท็บเล็ต
  (4) โทรศัพท์มือถือ)
 • ลด 15% เฉพาะสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้ารุ่นที่ร่วมรายการได้ ณ จุดขาย
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 เมษายน 2564 - 30 เมษายน 2564
 • ลูกค้าจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลด ณ ร้านค้าที่ซื้อสินค้าภายในวันที่ซื้อสินค้าโดยกรอกชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน และ IMEI ที่ร้านค้าพร้อมแสดงบัตรประชาชน/บัตรนักศึกษา และ บัตรประจำตัวบุคลากรทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุของตน
 • ขอสงวนสิทธิ์ในทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถแสดงบัตรประชาชนและบัตรนักเรียน/นักศึกษา/บัตรประจำตัวบุคลากรทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนหรือใช้สิทธิ์ตามแคมเปญนี้ ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่านและส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง รายละเอียดระบุไว้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแคมเปญ หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นสามารถสอบถามได้ ณ จุดขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 • บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การพิจารณาและตัดสินของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด